งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสน ศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสน ศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสน ศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 46 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 10 คน บุคลากรสายสนับสนุน 36 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 68 ปีและน้อยที่สุด 23 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 41.07 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 26 ปี (Mode) มัธยฐาน 40 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งหลายยอด กล่าวคือ บุคลากรที่มีจำนวนมากมีหลายช่วงอายุ ได้แก่ช่วง 25-29 35-39 และ 40-44 ปี ตามลำดับ กลุ่มบุคลากรที่อายุน้อยมีจำนวนมากกว่ากลุ่มบุคลากร ที่อายุมาก ลักษณะดังกล่าว มีโอกาสที่กลุ่มบุคลากร อายุน้อยสามารถทดแทนบุคลากรที่อายุมากได้เมื่อ เวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า หากในอนาคตไม่มีการเพิ่มอัตราบุคลากรอายุน้อย อย่างเหมาะสม ก็อาจเกิดปัญหาขาดอัตราการทดแทน กันได้

3 Max 68 Min 23 Avg. 41.07 Sd. 11.06

4 Max 68 Min 35 Avg. 47.2 Sd. 10.65 critical

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยศาสนศึกษา

6

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสน ศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google