งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนา สุขภาพอาเซียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนา สุขภาพอาเซียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนา สุขภาพอาเซียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 84 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 17 คนบุคลากรสายสนับสนุน 67 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 71 ปีและน้อยที่สุด 27 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 47.50 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 49 ปี (Mode) มัธยฐาน 49 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงที่ไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน แต่ใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบโค้งเบ้ซ้าย กล่าวคือ กลุ่มบุคลากรที่อายุมากมีจำนวนมากกว่ากลุ่ม บุคลากรที่อายุน้อย ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีโอกาสเกิด ปัญหาในการจัดสรรอัตรากำลังทดแทนส่วนงานเมื่อ เวลาผ่านไป

3 Max 71 Min 27 Avg. 47.50 Sd. 7.41 critical

4 Max 71 Min 33 Avg. 48.00 Sd. 9.11

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

6 critical

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนา สุขภาพอาเซียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google