งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สูตรคำนวณ ในโปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007. การคำนวณสูตรในโปรแกรม Microsoft Excel2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สูตรคำนวณ ในโปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007. การคำนวณสูตรในโปรแกรม Microsoft Excel2007."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สูตรคำนวณ ในโปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007

2 การคำนวณสูตรในโปรแกรม Microsoft Excel2007

3 1. หลักการพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์ใน เซลล์ เครื่องหมายสถานะของสูตร ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) หรือคลิกเครื่องหมาย เท่ากับบนแถบสูตร จะ มีแผ่นกรอกข้อมูลให้มา โดย โปรแกรม Excel จะรู้ทันทีว่ากำลังทำงานอยู่ในสถานะ สูตร การพิมพ์ = ลงไปโดยตรงในเซลล์ และการคลิก = ที่ แถบสูตร การคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel 2007

4 2. การพิมพ์สูตรแบบอ้างอิงเซลล์ เมื่อพิมพ์ = แล้ว ก็เป็นการพิมพ์สมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะ ใช้ตัวเลขหรือ เซลล์มาพิมพ์ก็ได้ ถ้าเป็นตัวเลข Excel จะถือว่าเป็น ค่าคงที่ แต่ถ้าเป็นเซลล์ จะขึ้นอยู่ กับการอ้างอิงเซลล์ โดยการพิมพ์ชื่อเซลล์ลง ไปโดยตรง หรือใช้เมาส์ คลิกเลือกเซลล์ที่อ้างอิงนั้นก็ได้ เช่น =1/2 หรือ =6*B3 หรือ =A4+B4 เป็นต้น การคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel 2007

5 3. การใช้สูตรสำเร็จหรือฟังก์ชัน ให้พิมพ์ชื่อสูตรสำเร็จหรือฟังก์ชันที่รู้จักต่อจาก เครื่องหมายเท่ากับ (=) ได้แก่ SUM AVERAGE COUNT MAX MIN ฯลฯ SUM การหาค่าผลรวม AVERAGE การหาค่าเฉลี่ย COUNT การนับจำนวน MAX การหาค่ามากสุด MIN การหาค่าน้อยสุด การคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel 2007


ดาวน์โหลด ppt การใช้สูตรคำนวณ ในโปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007. การคำนวณสูตรในโปรแกรม Microsoft Excel2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google