งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการของศาสนา 01388111 ศาสนาเบื้องต้น อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 507/4 ตึกมนุษยศาสตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการของศาสนา 01388111 ศาสนาเบื้องต้น อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 507/4 ตึกมนุษยศาสตร์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิวัฒนาการของศาสนา 01388111 ศาสนาเบื้องต้น อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 507/4 ตึกมนุษยศาสตร์ 1

2 วิวัฒนาการของศาสนา การนับถือธรรมชาติ (Animatism) การนับถือผีสางเทวดา (Animism) การนับถือบรรพบุรุษ (Ancestor Worship) การนับถือเทพเจ้าหลายองค์ (Polytheism) การนับถือเทพเจ้าองค์เดียวของชนกลุ่ม หนึ่ง (Henotheism) การนับถือพระเจ้าองค์เดียว (Monotheism) การไม่นับถือพระเจ้า (Atheism)

3 การนับถือธรรมชาติ (Animaism) มนุษย์ในระยะเริ่มแรกยังไม่เจริญด้วย สติปัญญา ไม่สามารถจะคิดอะไรได้ลึกซึ้ง ดังนั้น ศาสนาจึงต้องมีลักษณะง่ายๆ

4 การนับถือผีสางเทวดา (Animism) วิวัฒนาการมาจาก การนับถือธรรมชาติ มนุษย์เชื่อว่า ธรรมชาติเหล่านั้น ที่เกิดการแปรผัน ไปได้ต่างๆในตัว ของธรรมชาติเอง เกิดจากอำนาจ อะไรอย่างหนึ่งสิง สถิตอยู่ อำนาจที่ สามารถบันดาลให้ เป็นไปได้นั้น เรียกว่า วิญญาณ (Spirit)

5 การนับถือบรรพบุรุษ (Ancestor Worship) มนุษย์มีการนับถือกราบไหว้บรรพบุรุษ ได้กลายเป็นมูลเหตุให้เกิดเทพเจ้าหรือพระ เจ้าประจำตระกูล และพระเจ้าประจำ ครอบครัวขึ้นอีกประเภทหนึ่ง เทพเจ้าเหล่านั้น คือ ดวงวิญญาณของ บรรพบุรุษนั่นเอง

6 การนับถือเทพเจ้าหลายองค์ (Polytheism) ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ แห่งศาสนา เพราะเหตุผล 4 ประการ 1. เป็นขั้นที่ความเชื่อของมนุษย์ได้กลายเป็น ศาสนาตามความหมายของคำว่า religion อย่างแท้จริง เพราะมีการเคารพบูชาเทพ เจ้าอย่างเต็มที่ 2. ศาสนาประเภทพหุนิยมเคยเป็นศาสนาที่ ครองโลกทั้งโลกมาแล้วในยุคหนึ่ง

7 การนับถือเทพเจ้าหลายองค์ (Polytheism) 3. สำหรับพุทธศาสนานั้น โดยหลักการแล้ว เป็นศาสนาประเภท อเทวนิยม แต่ในทาง ปฏิบัติจริงๆก็มีองค์ประกอบทางพหุเทวนิ ยมผสมอยู่ 4. คริสต์ศาสนาเป็นเอกเทวนิยมโดยหลักการ แต่ในทางปฏิบัติ ชาวคริสต์บางนิกายก็ยัง เคารพบูชาแม่พระและนักบุญต่างๆอีกด้วย

8 การนับถือเทพเจ้าองค์เดียวของชน กลุ่มหนึ่ง (Henotheism) เมื่อมนุษย์เริ่มรวมกันเป็นพวก มีหัวหน้า ควบคุม มนุษย์แต่ละหมู่แต่ละกลุ่มก็แบ่งหน้าที่ของ เทพเจ้าออกไป ให้ควบคุมมนุษย์ไปแต่ละ กลุ่ม ให้เป็นที่เคารพกราบไหว้ของมนุษย์แต่ละ หมู่โดยเฉพาะ ไม่ปะปนกัน โดยกำหนดเอา ฐานะของเทพเจ้าประจำกลุ่มนั้นๆ

9 การนับถือเทพเจ้าองค์เดียว (Monotheism) นักปราชญ์ส่วนใหญ่เห็นว่า ศาสนาประเภท เอกเทวนิยม ก็พัฒนามาจากศาสนา ประเภทปัจเจกเทวนิยมนั้นเอง แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า เทพประจำเผ่า หรือประจำชาติทุกองค์จะต้องกลายเป็น พระเจ้าสากลทุกองค์ไป

10 การนับถือเทพเจ้าองค์เดียว (Monotheism) 1. เอกเทวนิยมแบบยิว มักจะมองพระเจ้าใน แง่ของจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ 2. เอกเทวนิยมแบบกรีก มักจะมองพระเจ้า ในฐานะเป็นแหล่งกำเนิดเป็นคำอธิบาย เป็นคู่ เป็นระเบียบ หรือเป็นความ สมเหตุสมผลของโลก 3. เอกเทวนิยมแบบอินเดีย มองพระเจ้าใน ฐานะเป็นความจริงแท้เพียงหนึ่ง ทุก สิ่งรวมกันเป็นหนึ่งนั้นคือพระเจ้า ส่วนโลก และปรากฏการณ์ทั้งปวงเป็นเพียงภาพ มายาซึ่งไม่มีอยู่จริง

11 การไม่นับถือพระเจ้า (Atheism) ศาสนาอเทวนิยมเป็นสาขาใหญ่อีกสาขา หนึ่งของศาสนาคู่กับศาสนาเทวนิยม ศาสนาอเทวนิยมก็คือ ศาสนาที่ไม่มีแนวคิด เรื่องพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์เดียว ซึ่งเป็นผู้สร้างและควบคุมชะตากรรมของ เอกภพและมนุษย์ ศาสนาที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันที่พอจะจัดเป็นอ เทวนิยมได้ ก็คือ ศาสนาเชนกับพุทธ ศาสนา

12 การไม่นับถือพระเจ้า (Atheism) ศาสนาฝ่ายอเทวนิยมที่มีคนนับถืออยู่ฝน ปัจจุบันนี้มี 3 ศาสนา คือ ศาสนาเชน ศาสนา พุทธ และศาสนาขงจื้อ แต่ถ้าจะจัดเป็น ประเภทใหญ่ๆก็มี 2 ประเภท คือ

13 การไม่นับถือพระเจ้า (Atheism) ศาสนาอเทวนิยมเน้น จริยธรรมและปรัชญา เน้นความสำคัญของมนุษย์ มนุษย์พึ่งตนเองได้ สามารถนำตนไปสู้ เป้าหมายได้ด้วยความ พากเพียร โดยไม่ต้อง อาศัยการช่วยเหลือของ พระเจ้า ศาสนาประเภทนี้มี 2 ศาสนา คือ พุทธศาสนา และศาสนาเชน

14 การไม่นับถือพระเจ้า (Atheism) ศาสนาอเทวนิยมเน้น จริยธรรมอย่างเดียว หมายถึง ศาสนาขงจื้อ เพราะ เน้นหนักในเรื่อง จริยธรรมอย่างเดียว เช่น เรื่องการทำตนให้ เหมาะสม ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความรัก เราจะเห็นได้ว่า คุณธรรม ต่างๆเหล่านี้ คือคุณธรรม พื้นๆที่มีสอนอยู่ในศาสนา ทุกๆศาสนานั่นเอง


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการของศาสนา 01388111 ศาสนาเบื้องต้น อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 507/4 ตึกมนุษยศาสตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google