งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีวิต หลัง ความ ตาย ในทางพระพุทธศาสนา ได้ แบ่งเป้าหมายของชีวิตไว้ 3 ระดับ โดย เริ่มจากระดับต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดดังนี้ พุทธจริยศาสตร์ อุดมคติคือนิพพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีวิต หลัง ความ ตาย ในทางพระพุทธศาสนา ได้ แบ่งเป้าหมายของชีวิตไว้ 3 ระดับ โดย เริ่มจากระดับต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดดังนี้ พุทธจริยศาสตร์ อุดมคติคือนิพพาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชีวิต หลัง ความ ตาย

3 ในทางพระพุทธศาสนา ได้ แบ่งเป้าหมายของชีวิตไว้ 3 ระดับ โดย เริ่มจากระดับต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดดังนี้ พุทธจริยศาสตร์ อุดมคติคือนิพพาน พุทธจริยศาสตร์ อุดมคติคือนิพพาน อุดมคติของ พระพุทธศาสนา 1. เป้าหมายชีวิตในโลก นี้ 2. เป้าหมายชีวิตในโลก หน้า 3. เป้าหมายสูงสุดคือ นิพพาน

4 คือ คิหิสุข ได้แก่ สุขของคฤหัสถ์ หรือ กามโภคีสุข คือ สุขอันเกิดมาจากการ บริโภคกาม เป็นสุขโดยชอบธรรม มี 4 ประการ คือ 1. อัตถิสุขความสุขจาก การมีทรัพย์ ที่หาได้มาด้วยหยาด เหงื่อแรงงาน ความขยัน และความ สุจริต 1. เป้าหมายชีวิตในโลกนี้ 2. โภคสุขความสุขจาก การได้ใช้จ่ายทรัพย์ เลี้ยงดูตน และ ครอบครัวรวมถึง การบำเพ็ญประโยชน์

5 3. อนณสุขความสุขจากการ ไม่ต้องเป็นหนี้ ทำให้ไม่ต้องอึดอัด รู้สึก สบายใจ ( อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระไตรปิฎกเล่ม 21 ข้อ 62 หน้า 90) 4. อนวัชชสุขความสุขจากการ ประพฤติที่ไม่มีโทษ ทั้งทาง กาย วาจา และทางใจ ( ข้อนี้มีค่ามากที่สุด )

6 2. เป้าหมายชีวิตในโลกหน้า เรียกว่า สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในชาติหน้า ในระดับนี้หมายความว่า เมื่อมีทุกอย่าง สมบูรณ์ครบถ้วนในโลกนี้แล้ว ก็ให้ทราบ ความจริงของชีวิตว่า การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นการมาอยู่ ชั่วคราว เหมือนการมาเช่าโรงแรมอยู่ได้ เพียงชั่วระยะหนึ่ง จากนั้น ก็ต้องออกจาก โรงแรมนั้นไป นั่นคือ การจะต้องตายอำลา จากโลกนี้ไปสู่โลกหน้า

7 ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา ถือว่า การเกิดและการตายนั้นเป็น สิ่งที่มีเงื่อนไข ถ้ายังมีกิเลสก็ยังต้องเวียน ว่ายตายเกิด ถ้าหมดกิเลสก็ไม่ต้องเกิด

8 อย่าได้ไปเกิดใน ทุคติ คือ การไปเกิด ที่ไม่ดี เรียกว่า อบายภูมิ 4 คือ 1. สัตว์นรก 2. เปรต 3. อสุรกาย และ 4. สัตว์เดรัจฉาน เพราะฉะนั้น ตราบเท่าที่ยังเวียนเกิดเวียน ตายก็ควรมี สุคติ คือ การไปเกิดในสถานที่ที่เป็นสุข มีมนุษย์ 1 สวรรค์ 6 ชั้น และพรหม 20 ชั้น

9 3. เป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน นิพานคือ สภาวะที่จิตว่างเปล่าปราศจากกิเลส คือ โลภะ ความอยากได้, โทสะ ความโกรธ, โมหะ ความหลง ( นิพพานํ ปรมํ สุญญํ ) นิพพานคือ สภาวะที่จิตเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริง อันเป็นสุข ไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นทุกข์ ( นิพพานํ ปรมํ สุขํ ) นิพพานคือ สภาวะที่จิตมีอิสรภาพอย่างสมบูรณ์ เพราะหลุดพ้นจากความชั่วคือกิเลสทั้งปวง จึงเป็นจิต ที่หมดความเห็นแก่ตัว ชีวิตที่เหลืออยู่จึงเป็นชีวิตที่ เป็นประโยชน์แก่มหาชน ในจิตจึงมีแต่กุศลความดี ที่ จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงตนเอง เพราะการถึงนิพพานชื่อว่าทำประโยชน์ของตนให้ บริบูรณ์ได้แล้ว

10

11 นิพพานแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 1. สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสในใจได้แล้วแต่ ยังมีชีวิตอยู่ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กิเลสนิพพาน ตัวอย่าง พระพุทธเจ้าดับกิเลสในพระทัย ของพระองค์ได้ที่ใต้โคนต้นศรีมหา โพธิ์ เมื่อพระชนมายุได้ 35 พรรษา

12

13 ตัวอย่าง พระพุทธเจ้าปรินิพพานใต้ต้นนาง รังทั้งคู่ ที่เมืองกุสินารา เมื่อ พระชนมายุ 80 พรรษา 2. อนุปาทิเสสนิพพาน คือ ความตายของพระ อรหันต์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ขันธนิพพาน


ดาวน์โหลด ppt ชีวิต หลัง ความ ตาย ในทางพระพุทธศาสนา ได้ แบ่งเป้าหมายของชีวิตไว้ 3 ระดับ โดย เริ่มจากระดับต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดดังนี้ พุทธจริยศาสตร์ อุดมคติคือนิพพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google