งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาบาไฮ ศาสนาแห่ง สันติภาพ และภราดรภา พ Australia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาบาไฮ ศาสนาแห่ง สันติภาพ และภราดรภา พ Australia."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาบาไฮ ศาสนาแห่ง สันติภาพ และภราดรภา พ 1 @Sydney, Australia

2

3 ประวัติความเป็นมา 3 กำเนิดที่ประเทศอิหร่าน ประมาณ 2406 ปี หลังพุทธศักราช ศาสดาคือ พระ บาฮาอุลลาห์ ศาสนาบาไฮ เป็น ศาสนาใหม่ล่าสุด ศาสนาบาไฮ มีวิวัฒนาการจาก ศาสนาบาบี (Babism) ศาสนาบาไฮ เกิดขึ้นเพื่อสร้างสันติภาพ และความสงบสุขของสังคม

4 สัญลักษณ์ ภพของพระ เจ้า พระศาสดา ภพของ มนุษย์ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ที่สืบจากพระ เจ้าผ่านมาทาง ศาสนา พระบ็ อบ พระบาฮา อุลลาห์

5 ประวัติของศาสดา พระบาฮาอุลลาห์ ค. ศ. 1817 - ค. ศ. 1892

6 คัมภีร์ในศาสนา 1. คัมภีร์อัคคัส ( กิตาบี ) ว่า ด้วยธรรมวินัยต่างๆ 2. คัมภีร์วจนะที่ซ่อนเร้น (The Hiden Words) ว่าด้วยความสัมพันธ์ ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และความ จริงขั้นพื้นฐานของศาสนาต่างๆ 3. คัมภีร์หุบผาทั้ง 7 และทั้ง 4 (The Seven and Four Valleys) ว่าด้วยวิวัฒนาการของมนุษย์ผู้ แสวงหาจะต้องพบอะไรบ้าง 4. คัมภีร์อิกัน (Igan) คัมภีร์แห่ง ความมั่นใจ ว่าด้วยการอธิบายคำ สอนที่ยากและซับซ้อนมากใน ปรัชญาของคัมภีร์เก่าๆ และว่าด้วย พระศาสดาที่พระเจ้าทรงส่งลงมายัง โลกมนุษย์เป็นคราวๆ อีกด้วย

7

8 อัยยัมมีฮา เป็นวันที่มี การให้ ของขวัญ แสดงน้ำใจ ต่อผู้ป่วย และคน ยากจน วันศักดิ์สิทธิ์ประจำปี วันเนอร์รูซ ( วันปีใหม่ของ บาไฮ ) ตรง กับวันที่ 21 มี. ค. วันเทศกาลริสวาน ตรงกับ วันที่ 21 เมษายน - 2 พฤษภาคม วันเกิดพระบาฮาอุลลาห์ วันที่ 12 พฤศจิกายน วันสิ้นชีพพระบาฮาอุลลาห์ วันที่ 29 พฤษภาคม วันแห่งพระปฏิญญา ตรงกับ วันที่ 26 พฤศจิกายน งานฉลอง บุญ ประกอบด้วย 3 ภาค ภาคธรรมะ ภาค บริหาร ภาค สังสรรค์

9 พิธีกรรม การสวดมนต์ ทุกวัน การอ่านพระ คัมภีร์ทุกวัน พิธีสมรส การถือศีลอด การตาย

10 ธรรมสภา แห่งชาติ ธรรมสภา ยุติธรรมสากล องค์กรบริหาร ศาสนา ธรรมสภา ท้องถิ่น

11 ฐานะของศาสนาใน ปัจจุบัน ศาสนาบาไฮ ถึงแม้จะเป็นศาสนา ใหม่ล่าสุด แต่ก็กำลังเจริญเติบโตอย่าง รวดเร็ว ปัจจุบันมีศาสนิกของศาสนา บาไฮอยู่เกือบทั่วทุกมุมโลก โดยมีศาสนิก ประมาณ 10 ล้านคน มีการแปลคัมภีร์ ศาสนาบาไฮออกเป็นภาษาต่างๆไม่น้อย กว่า 756 ภาษา

12 ศาสนาบาไฮในทรรศนะทั่วไปถือกัน ว่า เป็นนิกายหนึ่งของศาสนาอิสลาม โดย แยกตัวมาจากนิกายชิอะห์ ชาวบาไฮถือว่า ศาสนาบาไฮเป็นศาสนาอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับ ศาสนาใด เพราะศาสนาบาไฮ มีศาสดา หลักการ คัมภีร์ศาสนา ปฏิทิน ศาสนา โบสถ์ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทาง ศาสนาเป็นของตน ฐานะของศาสนาใน ปัจจุบัน

13 วัดดอกบัว หรือ วัดบาไฮ เป็นสถาปัตยกรรม ของศาสนาบาไฮ ดอกบัวมักเป็น สัญลักษณ์ของสันติ ความบริสุทธิ์ ความรัก และความเป็นอมตะ กรุงเดลี ประเทศ อินเดีย

14 Wilmette N.Chicago USA. Ishqabad, Turkmenistan Uganda Africa Sydney Australia Panama City, Panama Santiago Chile

15 ศาสนาบาไฮ ตั้งชื่อตามศาสดาคือ พระบาฮา อุลลาห์ ศาสนาบาไฮ นับถือพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์ เดียว เป็นเอกเทวนิยม เกิดขึ้นเพื่อประนีประนอมระหว่างอิสลาม คริสต์ และโซโรอัสเตอร์ ศาสนาบาไฮเกิดขึ้นไม่ถึง 200 ปี ไม่สนับสนุน นักบวชจึงยังไม่มีนิกาย ศาสนาบาไฮเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา โดยมีความเชื่อทำนองเดียวกับศาสนาอิสลาม ชาวบาไฮเชื่อว่าการปฎิบัติตามคำสอนของพระ เจ้าเป็นความดี เป็นบุญกุศล ส่วนการละเมิดเป็น ความทุกข์และบาปกรรม สรุปศาสนา บาไฮ

16 ศาสนาบาไฮมี จุดมุ่งหมายที่จะประสาน ให้ทุกศาสนารวมเข้า ด้วยกันเป็นศาสนาเดียว เน้นให้คนในสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ขจัดความอคติทุก รูปแบบ ศาสนาบาไฮยังไม่เป็น ที่นิยม เพราะผู้คนยึดติด ในศาสนาท้องถิ่น มุ่งสร้างความเท่า เทียมกันในสังคม ใน ด้านต่างๆ เช่น เรื่องเพศ โอกาสที่จะได้รับ การศึกษา เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาบาไฮ ศาสนาแห่ง สันติภาพ และภราดรภา พ Australia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google