งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 55

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 29, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร ลบ. (0.28%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.09%) งบลงทุน 29, ลบ. (99.51%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. (3.94%) งบบุคลากร ลบ. (3.28%) งบดำเนินงาน ลบ. (0.66%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 28, ลบ. (95.57%) รายการ ผูกพันเดิม 4, ลบ. (15.07%) รายการใหม่ 23, ลบ. (80.50%) งบดำเนินการ เอง 2, ลบ. (9.37%) ค่าที่ดิน ลบ. (1.96%) จ้างเหมา 20, ลบ. (69.17%) งบอุดหนุน ลบ. (0.003%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. (0.11%) ภาพรวมงบประมาณปี

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 29, ลบ. เบิกจ่าย 3, ลบ. (10.56%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (16.45%) งบ บุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (17.34% ) งบ ดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (12.56%) งบลงทุน 29, ลบ. เบิกจ่าย 3, ลบ. (10.50%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (58.24%) งบบุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (61.49%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (42.15%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 28, ลบ. เบิกจ่าย 2, ลบ. (8.53%) รายการผูกพัน เดิม 4, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (28.23%) รายการใหม่ 23, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (4.85%) งบดำเนินการเอง 2, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (25.35%) ค่าที่ดิน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (36.64%) จ้างเหมา 20, ลบ เบิกจ่าย ลบ. (1.17%) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (41.30%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี

4 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % ผลเบิกจ่าย 54 ลบ ,3881,8363,0165,4348,33611,37715,18017,69520,04322,594 % แผนเบิกจ่าย 55 ลบ ,0351,9612,8813,5314,8465,4536,8549,74214,18721,13829,597 % ผลเบิกจ่าย 55 ลบ ,2461,7262,3963,126 % แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2555

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย สะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก 30 มี.ค. 55 สทช.1 และ ทชจ สทช.2 และ ทชจ สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ สทช.5 และ ทชจ. 1, สทช.6 และ ทชจ สทช.7 และ ทชจ สทช.8 และ ทชจ สทช.9 และ ทชจ สทช.10 และ ทชจ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 55 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย หน่วย : ลบ.

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย สะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก 30 มี.ค. 55 สทช.11 และ ทชจ สทช.12 และ ทชจ สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ สทช.15 และ ทชจ สทช.16 และ ทชจ สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท รวมส่วนภูมิภาค 8, , , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 55 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 55 หน่วย : ลบ.

7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสมคิดเป็นร้อยละคงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก 30 มี.ค. 55 สกท. 1, , สกส. 1, , สบร สอป สสอ สวว สผง สคก สกม สสน สอร ศทส สสท สพร สสง สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 16, , รวมส่วนกลาง 20, , , รวมทั้งสิ้น 29, , , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 55 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย หน่วย : ลบ.

8 8 ผลการเบิกจ่ายรายการผูกพันเดิม หน่วยดำเนินการ งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก สิ้นเดือน มี.ค. 55 สอป สกท. 1, , สกส. 1, , สทช สทช สทช สทช สทช สทช สทช สทช สทช

9 9 ผลการเบิกจ่ายรายการผูกพันเดิม หน่วยดำเนินการ งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก สิ้นเดือน มี.ค. 55 สทช สทช สทช นราธิวาส ปัตตานี สตูล สทช สทช สทช สทช สทช สทช รวม 4, , ,

10 หน่วยดำเนินการ จำนวน โครงการ งปม.ทั้งสิ้นใบสั่งซื้อเบิกจ่ายคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ สทช.2 และ ทชจ สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ สทช.5 และ ทชจ สทช.6 และ ทชจ สทช.7 และ ทชจ สทช.8 และ ทชจ สทช.9 และ ทชจ สทช.10 และ ทชจ โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 55 โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี หน่วย : ลบ. ข้อมูล ณ 2 พ.ค. 55 (เวลา น.)

11 หน่วยดำเนินการ จำนวน โครงการ งปม.ทั้งสิ้นใบสั่งซื้อเบิกจ่ายคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ สทช.12 และ ทชจ สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ สทช.15 และ ทชจ สทช.16 และ ทชจ สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ สกส สบร เหลือจ่ายอยู่ที่ศูนย์กรม รวมทั้งสิ้น 5324, , หน่วย : ลบ. โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 55 โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 55 ข้อมูล ณ 2 พ.ค. 55 (เวลา น.)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน ยกระดับมาตรฐานทาง พัฒนาโครงข่ายสะพาน แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล พัฒนาชายแดนภาคใต้ สนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน)

13 13 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลงนาม ลงนามใน สัญญา ยังไม่ รายงาน ยกระดับมาตรฐานทาง พัฒนาโครงข่ายสะพาน แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล พัฒนาชายแดนภาคใต้ สนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics อำนวยการ รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

14 14 กิจกรรม จำนวน โครงการ ที่ มอบหมา ย สำรวจ ออกแบ บ ประมา ณราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบ ผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน บำรุงทางสายหลัก บำรุงรักษาทาง อำนวยความปลอดภัย ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ รวม 1, การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

15 15 การจัดซื้อจัดจ้างรายการฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย (งบฟื้นฟูเยียวยา) จำนวน 532 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 4, ลบ. ลงนามในสัญญา 497รายการรอลงนาม 29รายการประกาศประกวดราคา 4รายการยกเลิก 2รายการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 9 รายการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 9 รายการ

16 16 ปีงบประมาณงบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) , , ผลรวม3, , การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 55

17 17 เหลือจ่ายไทยเข้มแข็ง (SP) ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด รายการ วันสิ้นสุด สัญญา หน่วย ดำเนินการ งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.) เบิกจ่าย แล้ว (ลบ.) คงเหลือ (ลบ.) ผล ก่อสร้าง (%) คาดว่า จะแล้ว เสร็จ 1. สาย นศ.4102 แยก ทล.4014 – บ.คลองวัง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรม (สาขาขนส่ง) 8 ก.ค. 55 ทชจ ก.ค สาย นศ.4073 แยก ทล.4014 – หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (สาขาท่องเที่ยว) เม.ย. 55 สทช ก.ค. 55 รวมทั้งสิ้น

18 จบการนำเสนอ 18

19 19


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google