งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 29, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร ลบ. (0.28%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.09%) งบลงทุน 29, ลบ. (99.51%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. (3.94%) งบบุคลากร ลบ. (3.28%) งบดำเนินงาน ลบ. (0.66%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 28, ลบ. (95.57%) รายการ ผูกพันเดิม 4, ลบ. (15.07%) รายการใหม่ 23, ลบ. (80.50%) งบดำเนินการ เอง 2, ลบ. (9.37%) ค่าที่ดิน ลบ. (1.96%) จ้างเหมา 20, ลบ. (69.17%) งบอุดหนุน ลบ. (0.003%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. (0.11%) ภาพรวมงบประมาณปี

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 29, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (5.83%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) งบ บุคลากร ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) งบ ดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) งบลงทุน 29, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (5.86%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (41.06%) งบบุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (45.08%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (21.16%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 28, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (4.41%) รายการผูกพัน เดิม 4, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (17.72%) รายการใหม่ 23, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (1.92%) งบดำเนินการเอง 2, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (13.70%) ค่าที่ดิน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (11.24%) จ้างเหมา 20, ลบ เบิกจ่าย ลบ. (0.06%) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี

4 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % ผลเบิกจ่าย 54 ลบ ,3881,8363,0165,4348,33611,37715,18017,69520,04322,594 % แผนเบิกจ่าย 55 ลบ ,0351,9612,8813,5314,8485,4536,8549,74214,18721,13829,597 % ผลเบิกจ่าย 55 ลบ ,2461,726 % แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2555

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สทช.1 และ ทชจ สทช.2 และ ทชจ สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ สทช.5 และ ทชจ สทช.6 และ ทชจ สทช.7 และ ทชจ สทช.8 และ ทชจ สทช.9 และ ทชจ สทช.10 และ ทชจ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 29 ก.พ. 55 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 29 ก.พ หน่วย : ลบ.

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สทช.11 และ ทชจ สทช.12 และ ทชจ สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ สทช.15 และ ทชจ สทช.16 และ ทชจ สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท รวมส่วนภูมิภาค 2, , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 29 ก.พ. 55 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 29 ก.พ. 55 หน่วย : ลบ.

7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสมคิดเป็นร้อยละคงเหลือ สกท. 1, , สกส. 1, , สบร สอป สสอ สวว สผง สคก สกม สสน สอร ศทส สสท สพร สสง สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 23, , รวมส่วนกลาง 27, , รวมทั้งสิ้น 29, , , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 29 ก.พ. 55 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 29 ก.พ หน่วย : ลบ.

8 8 ผลการเบิกจ่ายรายการผูกพันเดิม หน่วยดำเนินการ งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ เพิ่มจาก 31 ม.ค.55 สอป. 95,729,9002,162,00093,567,9002,162,000 สกท. 1,900,813,800307,222,8891,593,590,91184,286,617 สกส. 1,509,166,900131,876,7831,377,290,11744,410,828 สทช.1 25,449,00018,023,7017,425,29915,131,703 สทช.2 36,421,00022,186,00014,235,00022,186,000 สทช.3 16,972, สทช.4 54,434,60042,268,20012,166,40042,268,200 สทช.5 49,814,80019,288,38030,526,42012,828,380 สทช.6 47,162,60020,633,92026,528,6808,719,526 สทช.7 24,579,70010,338,32414,241,376- สทช.8 40,897,0004,677,16836,219,8324,677,168 สทช.9 17,954,4003,766,35214,188,048-

9 9 ผลการเบิกจ่ายรายการผูกพันเดิม หน่วยดำเนินการ งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ เบิกจ่าย ณ 31 ม.ค.55 สทช ,699,50021,037,002128,662,49821,037,002 สทช.11 74,853,40032,146,03442,707,36632,146,034 สทช ,510,70064,873,87961,636,82164,873,879 นราธิวาส 9,195,000 - ปัตตานี 974,400974, ,324 สตูล 16,190,000 - สทช.13 56,198,00011,514,50044,683,50011,514,500 สทช.14 41,658,3005,972,08235,686,2181,876,549 สทช.15 23,975, สทช.16 56,927,00025,935,20030,991,80025,935,200 สทช.17 43,021,2006,559,45136,461,7496,559,451 สทช.18 40,710,00013,284,00027,426,00013,284,000 รวม 4,459,308,200790,125,1893,669,183,011440,256,361

10 10 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน ยกระดับมาตรฐานทาง พัฒนาโครงข่ายสะพาน แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล พัฒนาชายแดนภาคใต้ สนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน)

11 11 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน ยกระดับมาตรฐานทาง พัฒนาโครงข่ายสะพาน แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล พัฒนาชายแดนภาคใต้ สนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics อำนวยการ รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงการ ที่ มอบหมา ย สำรวจ ออกแบ บ ประมา ณราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบ ผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน บำรุงทางสายหลัก บำรุงรักษาทาง อำนวยความปลอกภัย ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัย พิบัติ รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

13 13 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน ฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย การจัดซื้อจัดจ้างรายการฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย (งบฟื้นฟูเยียวยา)

14 14 ปีงบประมาณงบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) , , ผลรวม3, , การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55

15 15 เหลือจ่ายไทยเข้มแข็ง (SP) ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด รายการ วันสิ้นสุด สัญญา หน่วย ดำเนินการ งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.) เบิกจ่าย แล้ว (ลบ.) คงเหลือ (ลบ.) ผล ก่อสร้าง (%) คาดว่า จะแล้ว เสร็จ 1. สาย นศ.4102 แยก ทล.4014 – บ.คลองวัง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรม(สาขาขนส่ง) 20 มี.ค.55 ทชจ มี.ค สาย ชร.3037 แยก ทล.1019 – บ.ใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (สาขาท่องเที่ยว) 11 ธ.ค.54 สทช มี.ค สาย นศ.4073 แยก ทล.4014 – หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (สาขา ท่องเที่ยว) 26 ธ.ค.54 สทช มี.ค สาย ชม.3033 แยก ทล.108 – โครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (สาขาท่องเที่ยว) 28 พ.ย.54 ทชจ มี.ค.55 รวมทั้งสิ้น

16 จบการนำเสนอ 16

17 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ก.พ.55มี.ค.55เม.ย.55พ.ค.55มิ.ย.55ก.ค.55ส.ค.55ก.ย ก.พ. ครม.พิจารณาให้ ความเห็นชอบ วงเงิน งปม./ ยุทธศาสตร์ 16 มี.ค. ส่งคำขอ 24 เม.ย. ครม.พิจารณา รายละเอียด มิ.ย. สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาวาระที่ ส.ค. สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาวาระที่ พ.ค. ครม.พิจารณาให้ ความหฺนชอบ ปรับปรุง 29 พ.ค. ครม.พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. 10 ก.ย. วุฒิสภาพิจารณา 14 ก.ย. สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯถวาย ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อ 15 ม.ค. 55

18 18 แผนการดำเนินงานรายการใหม่ปี 2555 กิจกรรม ปี 2555 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. 1. ประกวดราคา 2. ลงนามในสัญญา 3. ก่อสร้าง เป้าหมาย 1. สผง.ขออนุมัติ อทช.เห็นชอบการมอบหมายหน่วยดำเนินการภายใน 30 ธ.ค รายการงบประมาณปีเดียว ก่อหนี้ผูกพันภายใน มี.ค รายการงบประมาณแปรญัตติ ก่อหนี้ผูกพันภายใน เม.ย รายการงบประมาณผูกพัน ก่อหนี้ผูกพันภายใน พ.ค. 55


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google