งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 29,597.0860 ลบ. งบประจำ 109.8529 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 82.5084 ลบ. (0.28%) งบ ดำเนินงา น 27.3445 ลบ. (0.09%) งบลงทุน 29,452.9331 ลบ. (99.51%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,166.6025 ลบ. (3.94%) งบบุคลากร 970.1346 ลบ. (3.28%) งบดำเนินงาน 196.4679 ลบ. (0.66%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 28,286.3306 ลบ. (95.57%) รายการ ผูกพันเดิม 4,459.3082 ลบ. (15.07%) รายการใหม่ 23,827.0224 ลบ. (80.50%) งบดำเนินการ เอง 2,772.756 ลบ. (9.37%) ค่าที่ดิน 580.0000 ลบ. (1.96%) จ้างเหมา 20,474.266 4 ลบ. (69.17%) งบอุดหนุน 1.0000 ลบ. (0.003%) งบรายจ่ายอื่น 33.3000 ลบ. (0.11%) ภาพรวมงบประมาณปี 2555 2

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 29,597.0860 ลบ. เบิกจ่าย 1,726.2223 ลบ. (5.83%) งบประจำ 109.8529 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) งบ บุคลากร 82.5084 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) งบ ดำเนินงาน 27.3445 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) งบลงทุน 29,452.9331 ลบ. เบิกจ่าย 1,726.2223 ลบ. (5.86%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,166.6025 ลบ. เบิกจ่าย 478.9567 ลบ. (41.06%) งบบุคลากร 970.1346 ลบ. เบิกจ่าย 437.3822 ลบ. (45.08%) งบดำเนินงาน 196.4679 ลบ. เบิกจ่าย 41.5745 ลบ. (21.16%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 28,286.3306 ลบ. เบิกจ่าย 1,247.2656 ลบ. (4.41%) รายการผูกพัน เดิม 4,459.3082 ลบ. เบิกจ่าย 790.1252 ลบ. (17.72%) รายการใหม่ 23,827.0224 ลบ. เบิกจ่าย 457.1404 ลบ. (1.92%) งบดำเนินการเอง 2,772.7560 ลบ. เบิกจ่าย 379.9079 ลบ. (13.70%) ค่าที่ดิน 580.0000 ลบ. เบิกจ่าย 65.1659 ลบ. (11.24%) จ้างเหมา 20,474.2664 ลบ เบิกจ่าย 12.0666 ลบ. (0.06%) งบอุดหนุน 1.0000 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) งบรายจ่ายอื่น 33.3000 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2555 3

4 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6713.332027.3334.664250586674.6783.3492 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 3.336.671014.3318.662328.6734.3440506070 ผลเบิกจ่าย 54 ลบ. 75.756688.991,3881,8363,0165,4348,33611,37715,18017,69520,04322,594 % 0.302.755.547.3212.0321.6733.2445.3760.5370.5679.9290.09 แผนเบิกจ่าย 55 ลบ. 91.04 1,0351,9612,8813,5314,8485,4536,8549,74214,18721,13829,597 % 0.313.506.639.7411.9316.3718.4323.1632.9147.9371.42100 ผลเบิกจ่าย 55 ลบ. 2925008391,2461,726 % 0.991.692.844.215.83 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2555

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. 81.08637.67946.4743.406 สทช.2 และ ทชจ. 72.85238.22952.4734.623 สทช.3 และ ทชจ. 47.1659.24119.5937.923 สทช.4 และ ทชจ. 103.04259.19857.4543.844 สทช.5 และ ทชจ. 161.79131.26719.33130.524 สทช.6 และ ทชจ. 112.28041.41336.8870.867 สทช.7 และ ทชจ. 76.23826.02634.1450.212 สทช.8 และ ทชจ. 87.05925.75529.5861.304 สทช.9 และ ทชจ. 50.85519.34238.0331.513 สทช.10 และ ทชจ. 190.13036.40319.15153.727 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 29 ก.พ. 55 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 29 ก.พ. 55 5 หน่วย : ลบ.

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. 106.40245.75743.0060.645 สทช.12 และ ทชจ. 199.688106.70353.4392.985 สทช.13 และ ทชจ. 89.33127.14530.3962.186 สทช.14 และ ทชจ. 75.92522.77029.9953.155 สทช.15 และ ทชจ. 62.53216.50426.3946.028 สทช.16 และ ทชจ. 99.21343.66844.0155.546 สทช.17 และ ทชจ. 71.09818.58726.1452.511 สทช.18 และ ทชจ. 68.79425.32336.8143.471 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 282.987106.92337.78176.064 รวมส่วนภูมิภาค 2,038.468737.93336.201,300.534 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 29 ก.พ. 55 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 29 ก.พ. 55 หน่วย : ลบ.

7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสมคิดเป็นร้อยละคงเหลือ สกท. 1,933.526310.05816.041,623.468 สกส. 1,540.506138.2148.971,402.293 สบร. 33.41711.01132.9522.406 สอป. 56.8263.1915.6253.635 สสอ. 127.8281.0710.84126.757 สวว. 33.0101.6294.9431.380 สผง. 23.1030.3551.5322.748 สคก. 9.6012.70428.166.897 สกม. 253.53265.86025.98187.671 สสน. 0.2500.03815.220.212 สอร. 39.7822.6276.6037.155 ศทส. 52.1880.6191.1951.569 สสท. 52.1370.5721.1051.565 สพร. 3.5140.1424.043.372 สสง. 0.2000.03215.900.168 สบก. 7.3052.60935.714.696 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 23,391.894448.0681.9222,943.826 รวมส่วนกลาง 27,558.618998.8003.5926,569.819 รวมทั้งสิ้น 29,597.0861,726.7335.8327,870.353 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 29 ก.พ. 55 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 29 ก.พ. 55 7 หน่วย : ลบ.

8 8 ผลการเบิกจ่ายรายการผูกพันเดิม หน่วยดำเนินการ งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ เพิ่มจาก 31 ม.ค.55 สอป. 95,729,9002,162,00093,567,9002,162,000 สกท. 1,900,813,800307,222,8891,593,590,91184,286,617 สกส. 1,509,166,900131,876,7831,377,290,11744,410,828 สทช.1 25,449,00018,023,7017,425,29915,131,703 สทช.2 36,421,00022,186,00014,235,00022,186,000 สทช.3 16,972,000- - สทช.4 54,434,60042,268,20012,166,40042,268,200 สทช.5 49,814,80019,288,38030,526,42012,828,380 สทช.6 47,162,60020,633,92026,528,6808,719,526 สทช.7 24,579,70010,338,32414,241,376- สทช.8 40,897,0004,677,16836,219,8324,677,168 สทช.9 17,954,4003,766,35214,188,048-

9 9 ผลการเบิกจ่ายรายการผูกพันเดิม หน่วยดำเนินการ งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ เบิกจ่าย ณ 31 ม.ค.55 สทช.10 149,699,50021,037,002128,662,49821,037,002 สทช.11 74,853,40032,146,03442,707,36632,146,034 สทช.12 126,510,70064,873,87961,636,82164,873,879 นราธิวาส 9,195,000 - ปัตตานี 974,400974,32476974,324 สตูล 16,190,000 - สทช.13 56,198,00011,514,50044,683,50011,514,500 สทช.14 41,658,3005,972,08235,686,2181,876,549 สทช.15 23,975,000- - สทช.16 56,927,00025,935,20030,991,80025,935,200 สทช.17 43,021,2006,559,45136,461,7496,559,451 สทช.18 40,710,00013,284,00027,426,00013,284,000 รวม 4,459,308,200790,125,1893,669,183,011440,256,361

10 10 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน ยกระดับมาตรฐานทาง 18--65----7 พัฒนาโครงข่ายสะพาน 31113861---2 แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล 6--------6 พัฒนาชายแดนภาคใต้ 18---3310--2 สนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว 7--1--1--5 สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics 3--1-----2 รวม 831131614411--24 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน)

11 11 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน ยกระดับมาตรฐานทาง 65---4024---1 พัฒนาโครงข่ายสะพาน 3117123-----9 แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล 7---31---3 พัฒนาชายแดนภาคใต้ 5------5-- สนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว 1--------1 สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics 2---1----1 อำนวยการ 44--17135-3-6 รวม 1551712205730-8-21 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงการ ที่ มอบหมา ย สำรวจ ออกแบ บ ประมา ณราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบ ผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน บำรุงทางสายหลัก 2233391---3 บำรุงรักษาทาง 19217681-----106 อำนวยความปลอกภัย 13383915337-4-27 ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัย พิบัติ 2862421713234-43-16 รวม 633301523617442-47-152 การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

13 13 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน ฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย 532-488229235232032การจัดซื้อจัดจ้างรายการฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย (งบฟื้นฟูเยียวยา)

14 14 ปีงบประมาณงบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) 2551 55.856-- 2552 0.0880.0033.41 0.085 2553 29.55910.03033.9319.529 25542,973.7272,416.55281.26557.175 ผลรวม3,059.2302,426.58679.32632.644 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2551-2554 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55

15 15 เหลือจ่ายไทยเข้มแข็ง (SP) ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด รายการ วันสิ้นสุด สัญญา หน่วย ดำเนินการ งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.) เบิกจ่าย แล้ว (ลบ.) คงเหลือ (ลบ.) ผล ก่อสร้าง (%) คาดว่า จะแล้ว เสร็จ 1. สาย นศ.4102 แยก ทล.4014 – บ.คลองวัง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรม(สาขาขนส่ง) 20 มี.ค.55 ทชจ. 4.99500.3484.647035.44 มี.ค.55 2. สาย ชร.3037 แยก ทล.1019 – บ.ใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (สาขาท่องเที่ยว) 11 ธ.ค.54 สทช.17 42.99032.518810.4712100 มี.ค.55 3. สาย นศ.4073 แยก ทล.4014 – หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (สาขา ท่องเที่ยว) 26 ธ.ค.54 สทช.11 11.09996.18404.915992.14 มี.ค.55 4. สาย ชม.3033 แยก ทล.108 – โครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (สาขาท่องเที่ยว) 28 พ.ย.54 ทชจ. 3.12201.86192.163390.00 มี.ค.55 รวมทั้งสิ้น 62.206940.912621.2942

16 จบการนำเสนอ 16

17 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ก.พ.55มี.ค.55เม.ย.55พ.ค.55มิ.ย.55ก.ค.55ส.ค.55ก.ย.55 21 ก.พ. ครม.พิจารณาให้ ความเห็นชอบ วงเงิน งปม./ ยุทธศาสตร์ 16 มี.ค. ส่งคำขอ 24 เม.ย. ครม.พิจารณา รายละเอียด 13-14 มิ.ย. สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาวาระที่ 1 22-23 ส.ค. สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาวาระที่ 2 - 3 15 พ.ค. ครม.พิจารณาให้ ความหฺนชอบ ปรับปรุง 29 พ.ค. ครม.พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. 10 ก.ย. วุฒิสภาพิจารณา 14 ก.ย. สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯถวาย ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อ 15 ม.ค. 55

18 18 แผนการดำเนินงานรายการใหม่ปี 2555 กิจกรรม ปี 2555 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. 1. ประกวดราคา 2. ลงนามในสัญญา 3. ก่อสร้าง เป้าหมาย 1. สผง.ขออนุมัติ อทช.เห็นชอบการมอบหมายหน่วยดำเนินการภายใน 30 ธ.ค. 54 2. รายการงบประมาณปีเดียว ก่อหนี้ผูกพันภายใน มี.ค. 553. รายการงบประมาณแปรญัตติ ก่อหนี้ผูกพันภายใน เม.ย. 554. รายการงบประมาณผูกพัน ก่อหนี้ผูกพันภายใน พ.ค. 55


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google