งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานทางธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานทางธุรกิจ
ประเภทของการเขียนรายงาน 1. แบ่งอย่างกว้างๆ ได้ 3 ประเภท 1.1 รายงานตามกำหนดระยะเวลา 1.2 รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน 1.3 รายงานพิเศษ

2 2. แบ่งตามลักษณะของรายงาน อาจแบ่งได้ดังนี้
2.1 จำแนกตามหน้าที่ แบ่งได้ 3 ประเภท - รายงานข้อสาระสนเทศ - รายงานการตีความ - รายงานการวิเคราะห์ 2.2 การจำแนกตามช่วงเวลา แบ่งได้ 3 ประเภท - รายงานตามวาระ - รายงานความก้าวหน้า - รายงานเฉพาะกิจ

3 2.3 จำแนกตามความยาว แบ่งได้ 2 ประเภท - รายงานขนาดสั้น
- รายงานขนาดยาว 2.4 จำแนกตามความสำคัญ แบ่งได้ 3 ประเภท - รายงานทั่วไป - รายงานสำคัญ - รายงานสำคัญพิเศษ 2.5 จำแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับผู้เขียน แบ่งได้ 2 ประเภท - รายงานภายใน - รายงานภายนอก

4 2.6 จำแนกตามวิธีการนำเสนอ แบ่งได้ 2 ประเภท
- รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร - รายงานด้วยวาจา 2.7 จำแนกตามเนื้อหา - ด้านเศรษฐศาสตร์ - การเงิน - การขาย และอื่นๆ 2.8 จำแนกตามรูปแบบของรายงาน - เป็นแบบแผน - ไม่เป็นแบบแผน

5 ส่วนประกอบของรายงาน รายงานที่เป็นแบบแผน ประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ - ปกใน
1. ส่วนประกอบตอนต้น - ปกนอก - ปกใน - คำนำ - กิตติกรรมประกาศ - สารบัญ - สารบัญตาราง หรือสารบัญภาพ

6 2. ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง
- เนื้อหา - เชิงอรรถ 3. ส่วนประกอบตอนท้าย - บรรณานุกรม - ภาคผนวก

7 รายงานทางธุรกิจโดยทั่วไป ประกอบไปด้วย 3 ส่วน
1. ความนำ หรือบทนำ 2. เนื้อเรื่อง 3. ส่วนสรุป

8 รายงานสรุปบทวิจัย เรื่องอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
กรณีศึกษาที่ 1 รายงานสรุปบทวิจัย เรื่องอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ รูปแบบของรายงาน เป็นรายงานที่จำแนกตามช่วงเวลา ประเภทรายงานความก้าวหน้า โครงสร้างรายงาน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน - บทนำ - เนื้อหา - ส่วนสรุป

9 กรณีศึกษาที่ 2 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รูปแบบของรายงาน
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ทรัพย์อุดมคอนกรีต จำกัด รูปแบบของรายงาน เป็นรายงานตามกำหนดระยะเวลา หรือช่วงเวลา ประเภทรายงานตามวาระ โครงสร้างของรายงาน - บทนำ - เนื้อหา - ส่วนสรุป


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google