งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานทาง ธุรกิจ ประเภทของการเขียน รายงาน ประเภทของการเขียน รายงาน 1. แบ่งอย่างกว้างๆ ได้ 3 ประเภท 1.1 รายงานตามกำหนด ระยะเวลา 1.2 รายงานความก้าวหน้าของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานทาง ธุรกิจ ประเภทของการเขียน รายงาน ประเภทของการเขียน รายงาน 1. แบ่งอย่างกว้างๆ ได้ 3 ประเภท 1.1 รายงานตามกำหนด ระยะเวลา 1.2 รายงานความก้าวหน้าของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานทาง ธุรกิจ ประเภทของการเขียน รายงาน ประเภทของการเขียน รายงาน 1. แบ่งอย่างกว้างๆ ได้ 3 ประเภท 1.1 รายงานตามกำหนด ระยะเวลา 1.2 รายงานความก้าวหน้าของ การปฏิบัติงาน 1.3 รายงานพิเศษ

2 2. แบ่งตามลักษณะของรายงาน อาจแบ่ง ได้ดังนี้ 2.1 จำแนกตามหน้าที่ แบ่งได้ 3 ประเภท - รายงานข้อสาระสนเทศ - รายงานการตีความ - รายงานการวิเคราะห์ 2.2 การจำแนกตามช่วงเวลา แบ่งได้ 3 ประเภท - รายงานตามวาระ - รายงานตามวาระ - รายงานความก้าวหน้า - รายงานเฉพาะกิจ

3 2.3 จำแนกตามความยาว แบ่งได้ 2 ประเภท - รายงานขนาดสั้น - รายงานขนาดยาว 2.4 จำแนกตามความสำคัญ แบ่งได้ 3 ประเภท - รายงานทั่วไป - รายงานสำคัญ - รายงานสำคัญพิเศษ 2.5 จำแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับ ผู้เขียน แบ่งได้ 2 ประเภท - รายงานภายใน - รายงานภายนอก

4 2.6 จำแนกตามวิธีการนำเสนอ แบ่งได้ 2 ประเภท - รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร - รายงานด้วยวาจา 2.7 จำแนกตามเนื้อหา - ด้านเศรษฐศาสตร์ - การเงิน - การขาย และอื่นๆ 2.8 จำแนกตามรูปแบบของรายงาน - เป็นแบบแผน - ไม่เป็นแบบแผน

5 ส่วนประกอบของรายงาน รายงานที่เป็นแบบแผน ประกอบไป ด้วย 3 ส่วนใหญ่ รายงานที่เป็นแบบแผน ประกอบไป ด้วย 3 ส่วนใหญ่ 1. ส่วนประกอบตอนต้น - ปกนอก - ปกใน - คำนำ - กิตติกรรมประกาศ - สารบัญ - สารบัญตาราง หรือสารบัญภาพ

6 2. ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง - เนื้อหา - เชิงอรรถ 3. ส่วนประกอบตอนท้าย - บรรณานุกรม - ภาคผนวก

7 รายงานทางธุรกิจโดยทั่วไป ประกอบ ไปด้วย 3 ส่วน รายงานทางธุรกิจโดยทั่วไป ประกอบ ไปด้วย 3 ส่วน 1. ความนำ หรือบทนำ 2. เนื้อเรื่อง 3. ส่วนสรุป

8 กรณีศึกษาที่ 1 รายงานสรุปบทวิจัย เรื่อง อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ รูปแบบของรายงาน รูปแบบของรายงาน เป็นรายงานที่จำแนกตามช่วงเวลา ประเภทรายงานความก้าวหน้า เป็นรายงานที่จำแนกตามช่วงเวลา ประเภทรายงานความก้าวหน้า โครงสร้างรายงาน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน โครงสร้างรายงาน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน - บทนำ - เนื้อหา - ส่วนสรุป

9 กรณีศึกษาที่ 2 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ทรัพย์ อุดมคอนกรีต จำกัด รูปแบบของรายงาน รูปแบบของรายงาน เป็นรายงานตามกำหนดระยะเวลา หรือช่วงเวลา ประเภทรายงานตามวาระ โครงสร้างของรายงาน โครงสร้างของรายงาน - บทนำ - เนื้อหา - ส่วนสรุป


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานทาง ธุรกิจ ประเภทของการเขียน รายงาน ประเภทของการเขียน รายงาน 1. แบ่งอย่างกว้างๆ ได้ 3 ประเภท 1.1 รายงานตามกำหนด ระยะเวลา 1.2 รายงานความก้าวหน้าของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google