งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอ บทความ เรื่อง. กับคำถามว่าทำไม สังคมไทยถึงเป็นอย่างนี้.. นำเสนอวันที่ 19 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอ บทความ เรื่อง. กับคำถามว่าทำไม สังคมไทยถึงเป็นอย่างนี้.. นำเสนอวันที่ 19 กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอ บทความ เรื่อง. กับคำถามว่าทำไม สังคมไทยถึงเป็นอย่างนี้.. นำเสนอวันที่ 19 กรกฎาคม 2553

2 ประเภทบทความ ( ทำเครื่องหมาย  ใน  )  บทความวิชาการ (Academic article)  บทความทั่วไป (General article) ประเภท (Types)

3 บทความเรื่องนี้มีฐานความรู้จาก ( ทำ เครื่องหมาย  ใน  )  งานวิจัย  งานประจำ  ประสบการณ์ตรง / ความสามารถพิเศษ  ข่าว / บทความ / สารคดี  อื่นๆ ( ระบุ )....................................................... ภูมิหลัง (Black ground)

4 ลำดับกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านบทความ ( ทำ เครื่องหมาย  ใน  )  บุคคลากร  นักศึกษา  นักวิชาการ  ประชาชนทั่วไป  อื่นๆ ( ระบุ ).. สามารถอ่านได้ทุกกลุ่ม ยกเว้นคนที่ไม่สามารถอ่านภาษาไทย หรือ พิการทางสายตา กลุ่มเป้าหมาย (Target)

5 บทความเรื่องนี้วัตถุประสงค์ ( ทำ เครื่องหมาย  ใน  )  ให้ความรู้ทั่วไป  แสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  แสดงข้อเท็จจริง  แสดงแนวทางปฏิบัติ / วิธีการ แก้ไขปัญหา  แสดงข้อคิด / แรงบันดาลใจ  อื่นๆ ( ระบุ )....................................................... วัตถุประสงค์ (Objective)

6 บทความนี้จะตีพิมพ์เผยแพร่ที่ ( ทำเครื่องหมาย  ใน  )  วารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI ( คะแนน QA = 0.25 – 0.50) คือ..........................................................................................  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ที่ไม่มีใน ฐานข้อมูล TCI คือ  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ที่ไม่มีใน ฐานข้อมูล TCI คือ..........................................................................................  เว็บไซต์ / บล็อก คือ. เว็บไซต์กับ facebook ส่วนตัว.( ยังไม่ได้ลง ).  สิ่งพิมพ์แจกจ่าย แก่... กลุ่มบุคคลผู้สนใจ...... การตีพิมพ์เผยแพร่ (Publishing)

7 บทความนี้สามารถตั้งชื่อให้พิจารณา..4.. ชื่อ ดังนี้ A... พื้นฐานจิตกับหายนะทางสังคม... B... จิตเห็นธรรม.. กรรม ( ชั่ว ) ไม่เกิด.. นรกไม่เปิด.. เพราะเกิดกรรมดี. C... ขัดจากใน.. ใสออกนอก.. D... กับคำถามว่าทำไมสังคมไทยถึงเป็นอย่างนี้ ชื่อเรื่อง (Title)

8 คำนำ (introduction) ส่วนเกริ่นนำหรือคำนำมีความยาว หน้ากระดาษ (1 ใน 4 ของบทความ ) มีหัวข้อดังนี้ .. เกิดมาเพื่ออะไร.. .. คิดแตกต่างทำไมต้องแตกแยก.. .. ฝึกจิตวันละนิดกับหลวงพ่อจรัญ..

9  ส่วนเนื้อเรื่องมีความยาว หน้ากระดาษ (2 ใน 4 ของ บทความ ) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปูพื้นฐานความรู้เรื่องที่เขียน มีหัวข้อดังนี้ ส่วนที่ 1 ปูพื้นฐานความรู้เรื่องที่เขียน มีหัวข้อดังนี้. การเสื่อมลงของจิตมนุษย์นำสู่ความแตกแยก เห็นดำ เป็นขาว เห็นขาวเป็นดำ น้ำใจไม่มีไร้ซึ้งคุณธรรม ทำ บ้านเมืองซ้ำเพราะจิตเสื่อมโทรม. การเสื่อมลงของจิตมนุษย์นำสู่ความแตกแยก เห็นดำ เป็นขาว เห็นขาวเป็นดำ น้ำใจไม่มีไร้ซึ้งคุณธรรม ทำ บ้านเมืองซ้ำเพราะจิตเสื่อมโทรม ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้งข้อเท็จจริง ใช้เหตุผล มีหัวข้อดังนี้ ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้งข้อเท็จจริง ใช้เหตุผล มีหัวข้อดังนี้. วิเคราะห์จากสถานการณ์จริง.. วิเคราะห์จากสถานการณ์จริง.. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้สังคมเสื่อมลงจริง หรือ.. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้สังคมเสื่อมลงจริง หรือ. ส่วนที่ 3 เสนอความคิดเห็น มีหัวข้อดังนี้. หนึ่งสมอง สองมือ สร้างแนวคิดที่ไม่ยึดติด. หนึ่งสมอง สองมือ สร้างแนวคิดที่ไม่ยึดติด เนื้อเรื่อง (Body)

10 ส่วนสรุปมีความยาว หน้ากระดาษ (1 ใน 4 ของบทความ ) มีหัวข้อดังนี้ จิตโสโครกทำบ้านเมืองนั้นปั่นป่วน จิตโสโครกทำบ้านเมืองนั้นปั่นป่วนจิตเรรวนทำบ้านเมืองนั่นฉิบหายจิตชั่วช้าซ้ำเติมได้แม้คนตายสื่อความหมายจิตไม่ดีชาติล้มจม สรุป (Summary)

11 เอกสารอ้างอิง ( ถ้ามี ) มีดังนี้ ยังไม่ได้เขียนเป็นบทความออกมา. ยังไม่ได้เขียนเป็นบทความออกมา. บรรณานุกรม (References)

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอ บทความ เรื่อง. กับคำถามว่าทำไม สังคมไทยถึงเป็นอย่างนี้.. นำเสนอวันที่ 19 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google