งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอด บุตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤษภาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ. ศ. 2549

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ให้แก่ ผู้ประกันตน ตาม มาตรา 66 แห่ง พรบ. ประกันสังคม พ. ศ. 2533 จำนวน 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง สำหรับการคลอดบุตร ของผู้ประกันตน หรือภริยาของผู้ประกันตน หรือ หญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยา กับ ผู้ประกันตนโดยเปิดเผยไม่มีภริยา  ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ให้รวมถึง  1. ค่าตรวจและรับฝากครรภ์  2. ค่าบำบัดทางการแพทย์  3. ค่ายาและเวชภัณฑ์  4. ค่าทำคลอด

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  5. ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  6. ค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรก เกิด  7. ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย  8. ค่าบริการอื่นที่จำเป็น  ผู้ใดมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี คลอดบุตรอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผล บังคับ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีคลอดบุตรตามประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตาม พรบ. ประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 จนครบตามสิทธิ

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google