งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Time is money. Waste time, waste money! เวลาเป็นเงินเป็น ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Time is money. Waste time, waste money! เวลาเป็นเงินเป็น ทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Time is money. Waste time, waste money! เวลาเป็นเงินเป็น ทอง

2

3 GRAMMAR PRACTICE Without + noun (P.70) GRAMMAR PRACTICE Without + noun (P.70) 1.a. He likes to drink coffee without milk. 1.a. He likes to drink coffee without milk. b. He likes to drink coffee without adding milk. b. He likes to drink coffee without adding milk. 2.a. She looks much better without make-up. 2.a. She looks much better without make-up. b. She looks much better without using make-up. b. She looks much better without using make-up. 3.a. My friend went to Pattaya without his parents’ permission. 3.a. My friend went to Pattaya without his parents’ permission. b. My friend went to Pattaya without asking for his parents’ permission. b. My friend went to Pattaya without asking for his parents’ permission. 4.a. He spoke without much enthusiasm. 4.a. He spoke without much enthusiasm. b. He spoke without showing much enthusiasm. b. He spoke without showing much enthusiasm. 5.a. BTS trains can move freely without any red lights. 5.a. BTS trains can move freely without any red lights. b. BTS trains can move freely without having to wait at any red lights. b. BTS trains can move freely without having to wait at any red lights.

4  งาน 7… เลือกคำด้านล่างเติมในช่องว่างให้ สมบูรณ์ แล้วแปลเนื้อเรื่องเป็นไทย  งานพิเศษ 7… แปลคำศัพท์เกี่ยวกับ Insects และ Actions


ดาวน์โหลด ppt Time is money. Waste time, waste money! เวลาเป็นเงินเป็น ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google