งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงแยกกาซ ธรรมชาติเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ จะตองถูก ควบคุมการปลอยทิ้ง อากาศเสีย ออกสูบรรยากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงแยกกาซ ธรรมชาติเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ จะตองถูก ควบคุมการปลอยทิ้ง อากาศเสีย ออกสูบรรยากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงแยกกาซ ธรรมชาติเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ จะตองถูก ควบคุมการปลอยทิ้ง อากาศเสีย ออกสูบรรยากาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 กรกฎาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ โรงแยกกาซธรรมชาติ ” หมายความวา โรงงาน ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การแยกกาซธรรมชาติ ตามกฎหมายวาดวย โรงงาน ดังนี้ (1) ประเภทที่ 1 ไดแก ( ก ) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ไดรับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานกอนวันที่ประกาศนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ ( ข ) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ไดยื่นขออนุญาต ขยายโรงงานไว กอนวันที่ประกาศนี้ ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา และไดรับใบอนุญาต ภายในสองปนับแตวันที่ประกาศนี้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา

3 3 สรุปสาระสำคัญ (2) ประเภทที่ 2 ไดแก ( ก ) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ไดรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนับแต วันที่ประกาศ นี้ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา หรือ ( ข ) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ไดยื่นขอ อนุญาตขยายโรงงานนับแต วันที่ประกาศนี้ประกาศ ในราชกิจจา นุเบกษา หรือ ( ค ) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ไดรับ ใบอนุญาตขยายโรงงานเมื่อพน กําหนด 2 ปนับแต วันที่ประกาศนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

4 4 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ใหใชบังคับกับโรงแยกกาซ ธรรมชาติประเภท ตาง ๆ ภายในระยะเวลาดังนี้ (1) โรงแยกกาซธรรมชาติประเภทที่ 1 เมื่อพนกําหนด 2 ปนับแตวันถัดจากวัน ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (2) โรงแยกกาซธรรมชาติประเภทที่ 2 นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เปนตนไป

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ใหโรงแยกกาซธรรมชาติตามขอ 1 เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูก ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู บรรยากาศ 2. หามมิใหเจาของหรือผูครอบครอง โรงแยกกาซธรรมชาติตามขอ 1 ปล อยทิ้งอากาศ เสียออกสูบรรยากาศ เว นแตจะไดทําการบําบัดอากาศเสียให เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวด ลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน ควบคุมการปลอยทิ้ง อากาศเสียจากโรง แยกกาซธรรมชาติ แตทั้งนี้ตองไม ใชวิธีทําใหเจือจาง

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงแยกกาซ ธรรมชาติเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ จะตองถูก ควบคุมการปลอยทิ้ง อากาศเสีย ออกสูบรรยากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google