งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน การบริหารและการจัดการดานค วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอมในการทํางาน (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน การบริหารและการจัดการดานค วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอมในการทํางาน ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน การบริหารและการจัดการดานค วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอมในการทํางาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกํา หนด 180 วันนับ แตวันประกาศ ในราช กิจจานุเบกษาเปนตนไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด 1/1 ระบบ การจัดการดาน ความปลอดภัยในการ ทํางาน ขอ 22/1 ขอ 22/2 ขอ 22/3 และขอ 22/4 แหงกฎกระทรวงกําหนด มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดลอมในการทํางาน พ. ศ. 2549 หมวด 1/1 ระบบการจัดการดานความ ปลอดภัยในการทํางาน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 22/1 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป ใหนายจางจัดใหมีระบบ การจัดการด านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบ กิจการ ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย –1.1 นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอมในการทํางาน –1.2 โครงสรางการบริหารดานความปลอดภัย อาชีวอ นามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน –1.3 แผนงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอมในการทํางาน และการนําไปปฏิบัติ –1.4 การประเมินผลและทบทวนการจัดการดานความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ ทํางาน –1.5 การดําเนินการปรับปรุงดานความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ การจัดทําระบบการจัดการดานความ ปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่งใหเป นไปตาม ระยะเวลา หลักเกณฑ และ วิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด ใหนายจาง ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการดานค วามปลอดภัยในการทํางานอยางนอย ปละ 1 ครั้ง ขอ 22/2 ใหนายจางดําเนินการใหเปนไป ตามระบบการจัดการ ดานความปลอดภัย ในการทํางานตามขอ 22/1 และมีหนาที่ ดังตอไปนี้

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ –1 ควบคุมดูแลการดําเนินการตามระบบการ จัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน 2 ส งเสริมใหลูกจางทุกคนมีสวนรวมในการ ดําเนินการตามระบบการจัดการดานความ ปลอดภัยในการทํางาน ในกรณีที่ผูแทนนายจางระดับบริหารเปนผู ดําเนินการแทนนายจางตามวรรคหนึ่ง ให รายงาน ผลการดําเนินการตามระบบการ จัดการดานความปลอดภัยในการทํางานต อนายจาง

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ขอ 22/3 ใหนายจางจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ การจัดใหมีระบบการจัดการดาน ความ ปลอดภัย ในการทํางานตามขอ 22/1 เก็บ ไวในสถานประกอบกิจการ เปนเวลาไมน อยกวา 2 ป นับแตวันจัดทํา และพรอมที่ จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ " ขอ 22/4 นายจางตองจัดใหลูกจาง สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ ระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการ ทํางานได้

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน การบริหารและการจัดการดานค วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอมในการทํางาน (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google