งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด 180 วันนับ แตวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

3 สรุปสาระสำคัญ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด 1/1 ระบบการจัดการดาน ความปลอดภัยในการทํางาน ขอ 22/1 ขอ 22/2 ขอ 22/3 และขอ 22/4 แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ หมวด 1/1 ระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
22/1 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป ใหนายจางจัดใหมีระบบ การจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 1.1 นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 1.2 โครงสรางการบริหารดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 1.3 แผนงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และการนําไปปฏิบัติ 1.4 การประเมินผลและทบทวนการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 1.5 การดําเนินการปรับปรุงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
การจัดทําระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด ใหนายจางปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานอยางนอย ปละ 1 ครั้ง ขอ 22/2 ใหนายจางดําเนินการใหเปนไปตามระบบการจัดการ ดานความปลอดภัยในการทํางานตามขอ 22/1 และมีหนาที่ ดังตอไปนี้

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1 ควบคุมดูแลการดําเนินการตามระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน 2 สงเสริมใหลูกจางทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการตามระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน ในกรณีที่ผูแทนนายจางระดับบริหารเปนผูดําเนินการแทนนายจางตามวรรคหนึ่ง ใหรายงาน ผลการดําเนินการตามระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ขอ 22/3 ใหนายจางจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการจัดใหมีระบบการจัดการดาน ความปลอดภัย ในการทํางานตามขอ 22/1 เก็บไวในสถานประกอบกิจการ เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป นับแตวันจัดทํา และพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ " ขอ 22/4 นายจางตองจัดใหลูกจางสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานได้

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google