งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลง วันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรื่อง การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการ ให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือ แหลมฉบัง  2. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือ กรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ดังนี้ 2.1 ท่าเรือกรุงเทพ 2.1.1 เรือลากจูงต่ำกว่า 2,000 แรงม้า 719 บาท / ชั่วโมง 2.1.2 เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้าขึ้นไป 1,669 บาท / ชั่วโมง 2.2 ท่าเรือแหลมฉบัง

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  3. อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตามข้อ 2 กรณีเศษ ของชั่วโมงไม่ถึง 30 นาที คิด 30 นาทีและหาก เกิน 30 นาที แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง คิด 1 ชั่วโมง  4. การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะทบทวนอัตรา ค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) ระหว่างราคาเฉลี่ยใน ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคา เฉลี่ยทั้งปีของปี พ. ศ. 2547 และจะปรับปรุงใน กรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการ เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  จ่ายอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือ กรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ตามอัตราที่ประกาศกำหนด

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google