งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาคารที่ตองได รับอนุญาตกอนการสราง หรือ ดัดแปลง ตอเติมภายในระยะไมเกินสิบห

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาคารที่ตองได รับอนุญาตกอนการสราง หรือ ดัดแปลง ตอเติมภายในระยะไมเกินสิบห"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาคารที่ตองได รับอนุญาตกอนการสราง หรือ ดัดแปลง ตอเติมภายในระยะไมเกินสิบห าเมตรจากเขตทางหลวง พ. ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 พฤศจิกายน 2550

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  กำหนดอาคารที่ตองไดรับอนุญาตกอน การสรางหรือดัดแปลงตอเติมภายในระยะไม เกิน 15 เมตร จากเขตทางหลวง

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  อาคารที่ตองไดรับอนุญาตกอนการสราง หรือดัดแปลงตอเติมภายในระยะไมเกิน 15 เมตร จากเขตทางหลวง 1. อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้น ใดในหลังเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร หรือ อาคารที่มีความสูงตั้งแต 15 เมตรขึ้นไปและมี พื้นที่ที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดใน หลัง เดียวกันเกินหนึ่งพันตารางเมตร แตไมเกิน สองพันตารางเมตร ทั้งนี้ การวัดความสูงของ อาคารใหวัด จากระดับพื้นดินที่กอสรางถึง พื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป นหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่ กอสรางถึง ยอดผนังของชั้นสูงสุด 2. อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิช ยกรรม หรือบริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่ ใช เครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดไม นอยกวาหาแรงมา

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใช เปนที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นที่ สําหรับตั้งโตะอาหารไวบริการภายในอาคาร หรือภายนอกอาคารรวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง เดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันตั้งแตหนึ่งพัน ตารางเมตรขึ้นไป 4. อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใช เปนโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 5. อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใช เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 6. อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาคารที่ตองได รับอนุญาตกอนการสราง หรือ ดัดแปลง ตอเติมภายในระยะไมเกินสิบห

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google