งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 มีนาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของการให้ บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือ กรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูงณ ท่าเรือ กรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ดังนี้  (1.1) ท่าเรือกรุงเทพ  (1.1.1) เรือลากจูงต่ำกว่า 2,000 แรงม้า 719 บาท / ชั่วโมง  (1.1.2) เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้าขึ้นไป 1,814 บาท / ชั่วโมง  (1.2) ท่าเรือแหลมฉบัง 1,955 บาท / ชั่วโมง  2. อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตามข้อ 2 กรณีเศษ ของชั่วโมงไม่ถึง 30 นาที คิด 30 นาที และหาก เกิน 30 นาที แต่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง คิด 1 ชั่วโมง

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะทบทวนอัตรา ค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่ง ใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี พ. ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำ นวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า ร้อยละ 5

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google