งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2 ประเด็นพิจารณา โดยพิจารณาร้อยละ เป็นรายข้อ แล้วหาค่าเฉลี่ย
โดยพิจารณา เกณฑ์พิจารณา (คะแนน) 3 = ครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสม 2 = ค่อนข้างครบถ้วน ขาดบางประเด็น 1 = ขาดหลายประเด็น มาตรฐานที่ 1, 2, , 16 มาตรฐานที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15

3 81.00 82.00 83.00 84.00 86.00 501.00 83.50 ดีมาก

4 83.50 82.50 81.50 80.50 79.50 78.50 77.50 76.50 75.50 74.50 79.00

5 4 4 2

6

7 4 2 3.00

8

9 การให้ระดับผลการเรียน

10

11

12

13 แบบเก็บรวบรวมข้อมูล (ฉบับเดิม)

14 เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ (เดิม)

15

16

17

18 คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google