งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2 ประเด็นพิจารณา โดยพิจารณา ร้อยละ เป็น รายข้อ แล้ว หาค่าเฉลี่ย โดยพิจารณา เกณฑ์ พิจารณา ( คะแนน ) 3 = ครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสม 2 = ค่อนข้างครบถ้วน ขาดบางประเด็น 1 = ขาดหลายประเด็น มาตรฐานที่ 1, 2, 9-14, 16 มาตรฐานที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15

3 81.0 0 82.0 0 83.0 0 84.0 0 86.0 0 501. 00 83.5 0 ดีมาก

4 83.5 0 82.5 0 81.5 0 80.5 0 79.5 0 78.5 0 77.5 0 76.5 0 75.5 0 74.5 0 79. 00           

5 4 4 2    

6

7   4 2 3.0 0 

8

9 การให้ระดับผลการเรียน

10

11

12

13 แบบเก็บรวบรวมข้อมูล ( ฉบับ เดิม )

14 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับตัวบ่งชี้ ( เดิม )

15

16

17

18 ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google