งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปี 2552 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปี 2552 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปี 2552 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( ระดับกลุ่มภารกิจ 4 ข้อ ) รอประกาศผลสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใน เดือน กันยายน 2552

3 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( เกณฑ์มาตรฐานกรมฯ 7 ข้อ ) รอประกาศผลสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใน เดือน กันยายน 2552

4 ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ เป้าหมายรวม 15,275,284,542.96 บาท ผล 8,073,388,700 บาท 52.85 % 5,553,738,783. 84 2,589,971,91 5.00 สหกรณ์ภาค เกษตร หมายเหตุ : ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 5,483,416,78 5.00 สหกรณ์นอกภาค เกษตร 9,721,545,75 9.12

5 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละสหกรณ์ที่สามารถประชุมใหญ่ได้ ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 20 สหกรณ์ 118 สหกรณ์ หมายเหตุ : ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ( คิด เป็นร้อยละ 16.95

6


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปี 2552 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google