งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Session & Cookie อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Session & Cookie อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Session & Cookie อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

2 2 เนื้อหา  ความหมายของ Session Control  ความหมายของ Cookie  การสร้าง Session  การกำหนด Session Control  การประยุกต์ใช้ Session กับระบบ ล็อกอิน

3 3 ความหมายของ Session Control  ในการใช้งานเว็บไซต์ โดยปกติเราจะ ไม่สามารถใช้งานตัวแปรที่มีลักษณะ Global ที่สามารถนำไปใช้ได้กับเว็บเพจ หน้าอื่นๆ ปกติในการใช้งานค่าต่างๆ ของเว็บเพจ จำเป็นต้องมีการส่งและรับ ค่าในลักษณะ GET และ POST จึงจะ สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้  แต่มีหลายกรณีที่เราต้องการเก็บรักษา ข้อมูลบางอย่างไว้ โดยไม่ต้องส่งและ รับค่าแบบ GET หรือ POST เราสามารถใช้ Session Control ในการรักษาข้อมูลนี้ไว้ได้ จนกว่าผู้ใช้จะปิดหน้าเว็บเพจทั้งหมด ของเว็บไซต์นั้นๆ หรือ Timeout

4 4 ความหมายของ Session Control  Session ในภาษา PHP จะทำงานโดย สร้าง Session ID โดยการสุ่มตัวเลข โดยหากข้อมูลจัดเก็บอยู่ในฝั่ง Client จะเรียกว่า Cookie แต่ปกติตัว แปร Session จะอยู่ฝั่ง Server  โดยที่ Server จะเรียกค้น Session ของผู้ใช้แต่ละคนจาก Session ID

5 5 ความหมายของ Cookie  คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่สคริปต์ สามารถเก็บไว้บนเครื่อง Client ได้ ประโยชน์ของการใช้งาน cookie คือ ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้และ ข้อมูลที่เว็บไซต์ของเราต้องการ  โดยเมื่อเรากลับมาที่เว็บไซต์นี้อีก ครั้งเว็บไซต์นั้นๆ จะสามารถอ่าน cookie file เพื่อทำการเตรียมความ พร้อมเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เว็บของ hotmail ที่เมื่อ นิสิตกลับเข้ามาโดยไม่ได้ Sign Out จะมี Username เดิมปรากฏอยู่เป็นต้น

6 6 ความหมายของ Cookie  เมื่อ Browser ติดต่อกลับไปยัง URL เดิมที่มีการจัดเก็บ Cookie ไว้ Browser จะค้นหา Cookie ที่มีอยู่ในเครื่องแล้ว ส่งข้อมูลที่จัดเก็บไว้มายัง Server

7 7 ความหมายของ Cookie Set -Cookie: NAME=VALUE; [expires=DATE;][path=PATH;][domain=DOMAIN_NAME;][secure] รูปแบบ NAME ชื่อของ Cookie VALUE ค่าของ Cookie DATE วันที่หมดอายุของ Cookie PATH PATH ที่สามารถเรียกใช้งาน Cookie จะ ใช้ร่วมกับ DOMAIN_NAME DOMAIN_NAME ชื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถเรียกใช้ Cookie secure ให้ส่ง Cookie ผ่าน HTTP ที่ปลอดภัย

8 8 การใช้งาน Cookie  ใช้กำหนดค่าต่างๆ ของ Cookie โดยมี ความหมายเดียวกับการ Set -Cookie ใน HTTP Header int setcookie(string name [,string value [,int expire [,string path [,string domain [,int secure]]]]]) รูปแบบ

9 9 การใช้งาน Cookie  กำหนดให้ Cookie มีชื่อว่า test เก็บค่า Hello, Phayao มีระยะเวลา 1 ชั่วโมง และ เรียกใช้งานสคริปต์ภายใต้ PATH ชื่อ teach  หากต้องการลบค่า Cookie สามารถใช้ คำสั่ง setcookie () แต่ไม่ต้องใส่ค่า Parameter ให้กับฟังก์ชัน

10 10 การใช้งาน Cookie  ในการใช้งาน Cookie บางครั้ง Browser จะมีการป้องกันไม่ยอมรับ Cookie เนื่องมาจากปัญหาเรื่อง ความปลอดภัย  ดังนั้น PHP ได้ออกแบบให้มีการใช้ งาน Cookie โดยใช้ URL ร่วมกับ Session หมายเหตุ : ต้องมีการอนุญาตให้ใช้ งาน Session ก่อนจึงจะสามารถใช้ งานได้

11 11 การกำหนด Cookie ผ่าน Session  ฟังก็ชันนี้จะมี การกำหนด ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ให้กับ Cookie ด้วย Session void session_set_cookie_params(int lifetime [, string path [, string domain]]) รูปแบบ lifetime ช่วงเวลาการ ทำงานของ Cookie path Path ที่เรียกใช้ งาน Cookie domain Domain ที่ใช้ เรียก Cookie

12 12 การเรียกใช้ Cookie ผ่าน Session  ฟังก็ชันนี้จะมีการรับค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ จาก Cookie ด้วย Session โดยจะ มีการส่ง Lifetime, Path และ Domain กลับออกมาในรูปแบบของอาร์เรย์ array session_get_cookie_params() รูปแบบ

13 13 การสร้าง และใช้งาน Session

14 14 การยกเลิกการใช้งาน Session

15 15 การกำหนด Session Control  เราสามารถใช้แฟ้ม php.ini เข้าไป กำหนดค่าของ Session ได้ โดยมี Option ต่างๆ ที่กำหนดคุณสมบัติ ได้ ดังตาราง

16 16 การกำหนด Session Control ชื่อ Option ค่า เริ่มต้ น ผลลัพธ์ session.autostart 0 (disable) กำหนดให้ session เริ่มต้น เองอัตโนมัติ session.cache_expire180 กำหนดเวลาในการ Load Session Page ใหม่ในหน่วย วินาที session.cookie_domainnone กำหนด Domain ให้ Session Cookie session.cookie_lifetime0 กำหนดอายุของ Session ID ของ Cookie โดยทั่วไปจะมี ค่าเป็น 0 คือ เมื่อปิด Browser session.cookie_path/ Path ที่กำหนดให้ Session Cookie

17 17 การกำหนด Session Control ชื่อ Option ค่าเริ่มต้นผลลัพธ์ session.namePHPSESSIONID ชื่อของ SESSION ที่ใช้ เป็นชื่อบนเครื่องผู้ใช้ session.save_handlerfiles กำหนดที่ที่ข้อมูล SESSION ถูกเก็บ อาจ สร้างเป็นฐานข้อมูล ได้ แต่ต้องสร้าง ฟังก์ชันขึ้นมาจัดการ เอง session.save_path/tmp PATH ที่ข้อมูล SESSION ถูกจัดเก็บ session.use_cookies1(Enabled) กำหนดให้ SESSION สามารถใช้งานฝั่ง Client ได้

18 18 การประยุกต์ใช้ Session กับ ระบบล็อกอิน login.php check_login.php mainmenu.php Authorized User Hacker

19 19 TABLE: LOGIN ชื่อฟิลด์ชนิดคำอธิบาย USERNAME (PK) VARCHAR(20) ชื่อผู้ใช้งาน ระบบ PASSWORD VARCHAR(40) รหัสผ่าน หมายเหตุ : ปกติในการเก็บรหัสผ่านเราจะไม่เก็บใน ลักษณะที่สามารถเปิดอ่านได้โดยง่าย ดังนั้น เรา จึงนิยมจัดเก็บในรูปแบบของ BLOB มากกว่า VARCHAR แต่เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน ผู้สอนจึงใช้ VARCHAR เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ง่าย ( ในการเรียนการสอน )

20 20 login.php Login.php Login.php

Username: Username: Password: Password:

21 21 check_login.php

22 22 mainmenu.php


ดาวน์โหลด ppt 1 Session & Cookie อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google