งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Request Object. 2  เป็นออบเจ็กต์ที่คอยจัดการ การเข้าถึง ข้อมูลที่ถูกร้องขอจากบราวเซอร์ไปยัง เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีคอลเล็กชัน, พรอพเพอร์ตี้ และเมธอดที่ช่วยจัดการข้อมูลที่ส่งมาจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Request Object. 2  เป็นออบเจ็กต์ที่คอยจัดการ การเข้าถึง ข้อมูลที่ถูกร้องขอจากบราวเซอร์ไปยัง เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีคอลเล็กชัน, พรอพเพอร์ตี้ และเมธอดที่ช่วยจัดการข้อมูลที่ส่งมาจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Request Object

2 2  เป็นออบเจ็กต์ที่คอยจัดการ การเข้าถึง ข้อมูลที่ถูกร้องขอจากบราวเซอร์ไปยัง เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีคอลเล็กชัน, พรอพเพอร์ตี้ และเมธอดที่ช่วยจัดการข้อมูลที่ส่งมาจาก บราวเซอร์ในรูปต่างๆ ได้ z รูปแบบการใช้งาน Request[collection|property|method|variable)  เช่น

3 3 Request Collections  ClientCertificate บรรจุค่าที่ใช้ในการ ตรวจสอบผู้ขอใช้บริการ  Cookies บรรจุค่าของ cookie ที่ถูกส่งไปกับ การร้องขอ  Form บรรจุค่าของส่วนประกอบต่างๆ (Elements) ในฟอร์มที่ส่งข้อมูลโดยใช้วิธี POST  QueryString บรรจุค่าของตัวแปรในชุด ข้อความ HTTP ในส่วนที่อยู่หลังเครื่องหมาย คำถาม  ServerVariables บรรจุค่าของตัวแปร แวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์

4 4 Request Collections  Request object จะหาตัวแปรใน collections เรียงตามลำดับดังนี้ 1. QueryString 2. Form 3. Cookies 4. ClientCertificate 5. ServerVariables

5 5 Cookies Collection <% Response.Cookies ( “myLowFatCookie “ ) ( “Breakfast” ) = “Banana” Response.Cookies ( “myLowFatCookie “ ) ( “Lunch” ) = “Apple” Response.Cookies ( “myLowFatCookie “ ) ( “Dinner” ) = “Orange” %> <% If Request.Cookies ( “myLowFatCookie” ).HasKeys then Response.Write ( “ You Have Keys! “ ) else Response.Write ( “No Keys Found “ ) End if %>

6 6 Form Collection z เป็นคอลเล็กชันที่รับข้อมูลจาก Form ของ เอกสาร HTML ( ซึ่งอยู่ภายใต้ tag ซึ่งผ่านการ Submit จากผู้ใช้งานมายังเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งคอลเล็กชันนี่จะทำหน้าที่ แตก ส่วนที่เป็นพารามิเตอร์ต่างๆ ของ Form และค่า ของแต่ละพารามิเตอร์ที่ส่งมา z รูปแบบการใช้งาน Request.Form(parameter)[index|.Count] เช่น Hello

7 7 ตัวอย่าง User Profile First Name : Last Name : User ID : Machine Name : คำสั่ง ‘ =Display the entire form object Brian Dawson 23-DD Arizona Add ProFile

8 8 ผลลัพธ์ FormfrmHidden=lowRes & txtUserFirstName=Brian & txtUserForm=Dawsan & txtUserForm=23-DD &txtUserForm=Arizona & txtProfile=Add+Profile

9 9 ตัวอย่าง Select Your Favorite Browser Internet Explorer Netscape Navigator Mosaic <% For Each item In Request.Form( “ rdoBrowser ” ) Response.Write item & “ ” Next %> Vote

10 10 QueryString Collection z เป็นคอลเล็กชันที่แยกส่วนที่เป็น QueryString จาก HTTP header ออกมาไว้, ซึ่ง QueryString ก็คือ ข้อความที่ปรากฏอยู่หลังเครื่องหมาย ? ใน URL โดยเรามักจะนำข้อมูลจากคอลเล็กชันนี้ไปสืบค้น ข้อมูลจากฐานข้อมูล ใน Database Server แล้วส่ง ผลลัพธ์กลับมาให้บราวเซอร์ เช่น http://www.compsci.buu.ac.th/script/aa.asp?name =seree z รูปแบบการใช้งาน RequestQueryString(variable)[(index)|.Count]

11 11 ServerVariables Collection z เป็นคอลเล็กชันที่เก็บค่าตัวแปรของเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวจะเก็บสถานะของ เว็บเซิร์ฟเวอร์เอาไว้ ซึ่งก็มีข้อมูลหลายอย่างที่มี ประโยชน์ต่อการสร้างแอพพลิเคชัน z รูปแบบ Request.ServerVariables(ServerVaible)

12 12 Server Environment Variables ชื่อตัวแปร ความหมาย AUTH_TYPE เป็นวิธีที่เว็บ เซิร์ฟเวอร์ใช้ตรวจสอบ รายชื่อ ผู้ใช้สคริปต์ ในกรณีที่สคริปต์ ดังกล่าวมีการจำกัดสิทธิการเรียกดู CONTENT_LENGTH ขนาดของ ข้อมูลที่ส่งมาจาก client CONTENT_TYPE ชนิดของ ข้อมูลที่ส่งมาจาก client GATEWAY_INTERFACE หมายเลขรุ่น CGI/revision เช่น CGI/1.1 ฯลฯ

13 13 Server Environment Variables ชื่อตัวแปร ความหมาย LOGON_USER ชื่อของ ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของระบบ ปฏิบัติการ Windows NT PATH_INFO ชื่อ alias หรือ virtual directory ของ เอกสารเช่น /work1/chap4-1.asp ฯลฯ PATH_TRANSLATED ตำแหน่ง จริงที่ใช้เก็บเอกสาร เช่น c:\aspdoc\chap4-1.asp ฯลฯ

14 14 Server Environment Variables ชื่อตัวแปร ความหมาย QUREY_STRING ข้อมูลที่ ส่งมาโดยวิธีการ get จะเป็น ค่าที่ อยู่ต่อท้ายชื่อเอกสารโดยมีเครื่อง หมาย ? กั้นเช่น chap4-1.asp?var1= name ฯลฯ REMOTE_ADDR IP address ของ client ที่เรียกมา REMOTE_HOST ชื่อ sever ของ client ที่เรียกมา REQUEST_METHOD วิธีการส่ง ข้อมูลแบบ get หรือ post

15 15 Server Environment Variables ชื่อตัวแปร ความหมาย SCRIPT_NAME ชื่อเอกสาร ASP ที่กำลังแสดง SERVER_NAME ชื่อเครื่อง ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ SERVER_PORT หมายเลข พอร์ต (port) ที่ใช้ในการ ติดต่อ โดยปกติคือพอร์ตหมายเลข 80 SERVER_PROTOCOL ชนิดของ การติดต่อ เช่น HTTP/1.1 ฯลฯ SERVER_SOFTWARE ชื่อโปรแกรม เว็บเซิร์ฟเวอร์เช่น PWS ฯลฯ HTTP_ACCEPT_LANGUAGE ภาษาที่ใช้อยู่ เช่น th ฯลฯ

16 16 Server Environment Variables ชื่อตัวแปร ความหมาย HTTP_CONNECTION สถานภาพการ ติดต่อ เช่น keep/alive ฯลฯ HTTP_USER_AGENT ชนิดเบราเซอร์ ที่เรียกมา เช่น Mozilla/4.0 (compatible;MSIE4.01;Windows98) ฯลฯ

17 17 ตัวอย่าง

18 18 ตัวอย่าง <% If Instr (Request.ServerVariables ( “HTTP_USER_AGENT” ), “MSIE” ) then ‘ = = = IE specific tags Elseif Instr (Request.ServerVariables ( “HTTP_USER_AGENT” ), “Mozilla”) then ‘ = = = Netscape tags are placed here Endif %>

19 19 Request Properties and Methods  METHOD  BinaryRead(Count) ใช้ในการดึงข้อมูลที่ บราวเซอร์ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยวิธี POST โดยค่าที่ได้จะเป็นจำนวนไบต์ของข้อมูลที่ได้ ทำการอ่าน รูปแบบ myBinArray = Request. BinaryRead(Count)  <% Dim binread binread = Request. BinaryRead(Request.TotalBytes) %>  PROPERTY  TotalBytes ใช้ระบุจำนวนไบต์รวมที่จะส่ง ใน การร้องขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ รูปแบบ Request.TotalBytes 


ดาวน์โหลด ppt Request Object. 2  เป็นออบเจ็กต์ที่คอยจัดการ การเข้าถึง ข้อมูลที่ถูกร้องขอจากบราวเซอร์ไปยัง เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีคอลเล็กชัน, พรอพเพอร์ตี้ และเมธอดที่ช่วยจัดการข้อมูลที่ส่งมาจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google