งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ย ระดับประเทศ ของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ย ระดับประเทศ ของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ย ระดับประเทศ ของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

2 สมาชิก นางสาวทัศนีย์ พูนพ่วง เลขที่ 36 นางสาวสุภาภรณ์ อินทร์เพชร เลขที่ 40 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จุดประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแต่ละรายวิชาในการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา เพื่อให้ทราบการพัมนา หรือปรับปรุงของแต่ละวิชาโดยดูจาก คะแนนเฉลี่ยเปรียบ เทียบในแต่ละปีการศึกษา 3. เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษาใดมีค่าเฉลี่ยของ คะแนนในการทดสอบ สูงสุด

3 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนว นผู้ เข้า สอบ คะแน น เฉลี่ย จำนว นผู้ เข้า สอบ คะแน น เฉลี่ย จำนว นผู้ เข้า สอบ คะแน น เฉลี่ย ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ภาษอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและ พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา

4 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

5 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

6 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ของ ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

7 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ของ ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา

8 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ของ ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา

9 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประเทศ ของผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา

10 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับประเทศ ของผล การทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา

11 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประเทศ ของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

12 สรุป วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และศิลปะ มีค่าเฉลี่ยของ คะแนนมากที่สุดในปีการศึกษา 2552 วิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์สุขศึกษาและพลศึกษา มี ค่าเฉลี่ยของคะแนนมากที่สุดในปี การศึกษา 2553 วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยของคะแนนมาก ที่สุดในปีการศึกษา 2554


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ย ระดับประเทศ ของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google