งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง การทดสอบและออกหนังสือ รับรองบุคลากรส่งเสริมความปลอดภัย ในการทำงานเฉพาะด้านกิจการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง การทดสอบและออกหนังสือ รับรองบุคลากรส่งเสริมความปลอดภัย ในการทำงานเฉพาะด้านกิจการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง การทดสอบและออกหนังสือ รับรองบุคลากรส่งเสริมความปลอดภัย ในการทำงานเฉพาะด้านกิจการ ก่อสร้าง ประกาศ 8 พฤษภาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การทดสอบและออกหนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเชี่ยวชาญ ประเภทกิจการก่อสร้าง ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 ที่ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้ ให้ ยึดถือประกาศฉบับนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ผู้เข้ารับการทดสอบบุคลากรส่งเสริมงานความ ปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านกิจการก่อสร้าง ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (2) เป็นผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือ เทียบเท่าสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง หรือสาขาความ ปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า (3) เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้น สูงหรือเทียบเท่าประเภทวิชาโยธา หรือก่อสร้าง หรือสาขา งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และมีประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี (4) เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ เทียบเท่าประเภทวิชาโยธา หรือก่อสร้าง หรือสาขางานอื่นที่ เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และมีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ปี 2. ผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบ ให้ยื่นแบบคำขอตามแบบท้ายประกาศนี้ พร้อมหลักฐานต่อ สำนักความปลอดภัยแรงงาน ศูนย์ความปลอดภัยพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือ หน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอนุญาต

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. การทดสอบบุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัย ในการทำงานเฉพาะด้านกิจการก่อสร้าง ประกอบด้วย (1) การทดสอบภาคทฤษฎีเพื่อประเมินความรู้ ใช้ข้อสอบ เป็นแบบปรนัยคิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด โดย ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ( เนื้อหาของแบบทดสอบ ดังในประกาศนี้ ) (2) การทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อประเมินทักษะ ความสามารถและจัดทำรายงานคิดเป็นร้อยละ 50 ของ คะแนนทั้งหมด โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ( เนื้อหาวิชาในการทดสอบ ดังในประกาศ )

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง การทดสอบและออกหนังสือ รับรองบุคลากรส่งเสริมความปลอดภัย ในการทำงานเฉพาะด้านกิจการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google