งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Programming การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 7 คำสั่งควบคุมการทำงานแบบวน ซ้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Programming การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 7 คำสั่งควบคุมการทำงานแบบวน ซ้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Programming การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 7 คำสั่งควบคุมการทำงานแบบวน ซ้ำ

2 Outline Objectives 1 p p 2 Do-While Loop 3 While Loop Summary 4

3 objectives เพื่อให้นิสิตรู้จักและเข้าใจคำสั่งควบคุมการ ทำงานแบบวนซ้ำในภาษาซี สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช้คำสั่ง เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานแบบวนซ้ำได้ สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีให้มีทำงาน แบบวนซ้ำและกำหนดเงื่อนไขร่วมกันได้ สามารถนำความรู้เรื่องคำสั่งควบคุมการ ทำงานแบบวนซ้ำและกำหนดเงื่อนไขไป ประยุกต์เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาใน ชีวิตประจำวันได้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4 Outline Objectives 1 p p 2 Do-While Loop 3 While Loop Summary 4

5 While Loop while (expression) statement-1; while (expression) { statement-1.1; statement-1.2;... statement-1.n; } Condition Statement -1-n Modification True False

6 รูปแบบประโยค while(expression) statement; หรือ {statements;} คำอธิบาย ตรวจสอบเงื่อนไขในนิพจน์ (expression) ถ้าเป็นจริง (non-zero) จะทำ statement ในวงรอบ ถ้าเป็นเท็จ (zero) จะไม่ทำ statement ใน วงรอบ While Loop (cont.)

7 Example: จงเขียนผังงานและโปรแกรมที่มี การควบคุมทิศทางแบบวนรอบ โดยใช้คำสั่ง while เพื่อแสดงตัวเลข 0 - 10 ออกทาง หน้าจอ Output Analysis แสดงผลเลข 0, 1, 2, …, 10 Input Analysis ไม่มี Process Analysis โปรแกรมทำงานแบบวนรอบ เพื่อแสดงผล เลข 0, 1, 2, …,10 Variable Define count เป็นจำนวนเต็มเพื่อใช้นับจำนวน รอบ Example 1

8 START count = 0 count<=10 True False count++ count END 3 4 5 6 7 8 910 Show number from zero to ten count = 0count = 1 01 count = 2count = 3count = 9count = 10count = 11 23 4 5 6 7 8 910 Example 1 (cont.)

9 #include int main() { int count = 0; printf ("Show number from zero to ten\n\n"); while (count<=10) { printf ("%d\t",count); count++; } return 0; } Example 1 (cont.) Show number from zero to ten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Example: จงเขียนผังงานและโปรแกรมที่มี การควบคุมทิศทางแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง while เพื่อให้โปรแกรมทำการบวกเลขจำนวน เต็มตั้งแต่ 1 จนถึงค่าที่ผู้ใช้งานกำหนด Output Analysis ผลลัพธ์การบวกเลขจำนวนเต็ม ตั้งแต่ 1 ถึง ค่าที่ผู้ใช้กำหนด Input Analysis ค่าที่ผู้ใช้งานป้อนเข้ามา Example 2

11 Process Analysis โปรแกรมถามว่าผู้ใช้งานต้องการบวกเลข ตั้งแต่ 1 ถึงเลขใด วนรอบแบบ while เพื่อบวกค่า แสดงผลลัพธ์ที่ได้ Variable Define sum = 0 ผลรวมของการบวก โดย เริ่มต้นมีค่าเท่ากับ 0 i = 1 ค่าที่นำเข้าไปบวกกับ sum ใน แต่ละรอบ โดยรอบ แรกค่า i มีค่าเท่ากับ 1 และ มีค่าเพิ่มขึ้นรอบละ 1 final เพื่อรับค่าจากผู้ใช้ และ กำหนดจุดสิ้นสุดของค่า i Example 2 (cont.)

12 START i=1,final,sum=0 i<=final True False i++ sum END final sum = sum + i

13 #include int main() { int i = 1, final, sum=0; printf ("Enter final number : "); scanf ("%d",&final); while (i<=final) { sum = sum + i; i++; } printf ("Sum = %d",sum); return 0; } Example 2 (cont.)

14 Outline Objectives 1 p p 2 Do-While Loop 3 While Loop Summary 4

15 Do-while Loop Do { statement-1.1; statement-1.2;... statement-1.n; } while (expression); Do statement-1.1; while (expression); Condition Statement -1.1; ….. Statement -1.n; True False

16 รูปแบบประโยค do statement; หรือ {statements;} while(expression); คำอธิบาย  ทำ statement ใน loop  ทำ expression แล้วตรวจสอบค่าว่าเป็น จริงหรือเท็จ  ถ้าเป็นจริงจะกลับไปทำ statement ใน loop  ถ้าเป็นเท็จจะไม่เข้าไปทำ statement ใน loop Do-while Loop (cont.)

17 Example: จงเขียนผังงานและโปรแกรมสำหรับ รวมเลขจำนวนเต็ม ตั้งแต่ 1 – 100 โดยใช้คำสั่ง do-while Output Analysis ผลรวมของเลขจำนวนเต็ม ตั้งแต่ 1 - 100 Input Analysis ไม่มี Process Analysis โปรแกรมทำการบวกค่าเก็บไว้ในตัวแปรผลลัพธ์ แล้วเพิ่มค่าจนถึง 100 Variable Define count เป็นตัวแปรชนิดจำนวนเต็มเพื่อ นับจำนวน sum เป็นจำนวนเต็มเพื่อเก็บค่าผลรวม Example 3

18 Example 3 (cont.) START count=1, sum=0 count<=100 True False count++ sum END sum=sum+count

19 int main() { int count=1,sum=0; do { sum = sum + count; count++; } while(count<=100); printf ("Summation of 1 to 100 = %d",sum); return 0; } Example 3 (cont.)

20 Outline Objectives 1 p p 2 Do-While Loop 3 While Loop Summary 4

21 Comparison Iteration Loop while และ do-while ไม่ได้กำหนด องค์ประกอบของโครงสร้างแบบวนซ้ำครบ ทั้ง 4 ส่วนในตัวเองเหมือน for while และ do-while มีเพียงส่วน ตรวจสอบเงื่อนไขและการทำงานใน วงรอบ for มีทั้ง 4 ส่วน : กำหนดค่าเริ่มต้น, ตรวจสอบเงื่อนไข, การทำงานในวงรอบ และการปรับปรุงค่า ดังนั้น while และ do-while มักจะมีส่วน กำหนดค่าเริ่มต้นก่อนประโยควนซ้ำ และ แทรกส่วนปรับปรุงค่าไว้ในวงรอบเหมือน ส่วนการทำงานในวงรอบ

22 while และ for จะคล้ายกันคือเป็นแบบ pre-test loop ส่วน do-while จะมีการทำงานแบบ post- test loop for เหมาะกับงานที่รู้จำนวนรอบที่แน่นอน เช่น การใช้ตัวนับรอบ while กับ do-while เหมาะกับงานที่ไม่รู้ จำนวนรอบที่แน่นอน เช่น การวนรับค่าข้อมูลจนกว่าจะป้อนค่าพิเศษ หรือการวนรับค่าเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ค่า ในช่วงที่ต้องการ Comparison Iteration Loop (cont.)

23 คำสั่งทางเลือก (if, if-else และ switch) และคำสั่งวนซ้ำ (while, for และ do- while) ใช้การตรวจสอบเงื่อนไข ( ผลลัพธ์ ของนิพจน์ที่เป็นจริงหรือเท็จ ) ในการ กำหนดทิศทางการทำงาน คำสั่ง break และ continue เป็นคำสั่ง พิเศษที่ใช้กำหนดทิศทางการทำงานโดยไม่ ขึ้นกับเงื่อนไข ซึ่งอาจทำให้โครงสร้างของ โปรแกรมถูกทำลายได้ คำสั่ง break ทำให้โปรแกรมออกมาจาก บล็อคของคำสั่งทางเลือก switch หรือ คำสั่งวนซ้ำทุกชนิด คำสั่ง continue ทำให้โปรแกรมข้ามการ ทำงานที่เหลือภายในวงรอบ เพื่อวนกลับขึ้น ไปเริ่มทำงานในวงรอบใหม่ Comparison Iteration Loop (cont.)

24 Break Statement while (expr) { statement; break; statement; } statement; for ( expr1; expr2; expr3 ) { statement; break; statement; } statement; do { statement; break; statement; } while (expr); statement;

25 Continue Statement while (expr) { statement; continue; statement; } for ( expr1; expr2; expr3 ) { statement; continue; statement; } do { statement; continue; statement; } while (expr);

26 How to choose iteration loop? ใช้ for ในกรณีที่ทราบจำนวนรอบของการวน ซ้ำ ใช้ while ในกรณีที่ต้องคิดเงื่อนไขก่อนการ ทำงานแบบวนซ้ำ ใช้ do-while ในกรณีที่ต้องคิดเงื่อนไขการ ทำงานภายหลังจากทำงานไปแล้วครั้งหนึ่ง การเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จำเป็นต้องอาศัยการเขียนโปรแกรมแบบ วนรอบร่วมกับการเขียนโปรแกรมแบบมี เงื่อนไข โดยการเพิ่มเงื่อนไขการทำงานในส่วนของ การวนรอบ หรือมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าจะ ให้โปรแกรมมีการวนรอบอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt Computer Programming การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 7 คำสั่งควบคุมการทำงานแบบวน ซ้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google