งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Multi-Table Queries (JOIN) INNER JOIN OUTER JOIN LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JION FULL OUTER JION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Multi-Table Queries (JOIN) INNER JOIN OUTER JOIN LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JION FULL OUTER JION."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Multi-Table Queries (JOIN) INNER JOIN OUTER JOIN LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JION FULL OUTER JION

3 INNER JOIN เป็นการ join ข้อมูลจาก 2 ตารางขึ้นไปโดย ระบุคอลัมน์ที่มี ข้อมูลตรงกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงเฉพาะ แถวที่มีข้อมูลตรงกัน สำหรับ INNER JOIN นี้หรืออาจเรียกย่อๆ ว่า JOIN ก็ได้

4 OUTER JOIN เป็นการ join ข้อมูลจาก 2 ตารางขึ้นไป ขณะที่ INNER JOIN ให้ผลเฉพาะแถวที่มีข้อมูลตรงกันในคอลัมน์ ที่ระบุแต่ OUTER JOIN จะนำข้อมูลในตารางทั้งสอง ออกมาแสดงโดยไม่สนใจว่าจะ มีข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่ตรงกัน ซึ่งถ้าหาก แถวใดมีข้อมูลที่ไม่ตรง กัน ก็จะแสดงข้อมูลในคอลัมน์นั้นเป็น NULL ไป

5 LEFT OUTER JOIN ( *=) เป็นการ join ข้อมูลจาก 2 ตารางขึ้นไป โดยจะถือเอาตาราง ทางซ้ายของคำว่า LEFT OUTER JOIN เป็น หลัก โดยข้อมูลทุกๆ แถวจากตารางด้านซ้ายจะถูกนำแสดง ไม่ว่า จะมีข้อมูลตรงกันกับ ตารางด้านขวาหรือไม่ก็ตาม ถ้าไม่มีข้อมูล ในตารางด้านขวาที่ ตรงกันก็จะแสดงค่าเป็น NULL

6 RIGHT OUTER JOIN ( =*) เป็นการ join ข้อมูลจาก 2 ตารางขึ้นไป โดยจะถือเอาตาราง ทางขวาของคำว่า RIGHT OUTER JOIN เป็นหลัก โดยข้อมูล ทุกๆแถวจากตารางด้านขวาจะถูกนำแสดง ไม่ ว่าจะมีข้อมูลตรงกัน กับตารางด้านซ้ายหรือไม่ก็ตาม ถ้าไม่มี ข้อมูลในตารางด้านซ้าย ที่ตรงกันก็จะแสดงค่าเป็น NULL

7 FULL OUTER JOIN เป็นการ join ข้อมูลจาก 2 ตารางขึ้นไป โดยแสดงข้อมูลทุกแถว จากตารางที่นำมา join โดยจะบรรจุค่า null ลงไปเมื่อไม่สามารถ จับคู่ระหว่างแอตตริบิวต์ได้

8 การใช้งาน JOIN SELECT { column_name } [,...n] FROM { table_name } [,...n] [ [ INNER ] | { LEFT | RIGHT | FULL} [ OUTER ] ] JOIN { table_name } ON { search_conditions}

9 Example: INNER JOIN SELECT b.*, p.* FROM Branch1 AS b INNER JOIN PropertyForRent1 AS p ON b.bCity = p.pCity; แบบที่ 1 : ANSI SQL-92 Syntax SELECT b.*, p.* FROM Branch1 AS b, PropertyForRent1 AS p WHERE b.bCity = p.pCity; แบบที่ 2 : Transact - SQL

10 Example: INNER JOIN

11

12 Example: LEFT OUTER JOIN SELECT b.*, p.* FROM Branch1 AS b LEFT JOIN PropertyForRent1 AS p ON b.bCity = p.pCity; แบบที่ 1 : ANSI SQL-92 Syntax SELECT b.*, p.* FROM Branch1 AS b, PropertyForRent1 AS p WHERE b.bCity *= p.pCity; แบบที่ 2 : Transact - SQL

13 Example: LEFT OUTER JOIN

14 Example: RIGHT OUTER JOIN SELECT b.*, p.* FROM Branch1 AS b RIGHT JOIN PropertyForRent1 AS p ON b.bCity = p.pCity; แบบที่ 1 : ANSI SQL-92 Syntax SELECT b.*, p.* FROM Branch1 AS b, PropertyForRent1 AS p WHERE b.bCity =* p.pCity; แบบที่ 2 : Transact - SQL

15 Example: RIGHT OUTER JOIN

16 Example: FULL OUTER JOIN SELECT b.*, p.* FROM Branch1 AS b FULL JOIN PropertyForRent1 AS p ON b.bCity = p.pCity; (SELECT b.*, p.* FROM Branch1 AS b LEFT JOIN PropertyForRent1 AS p FROM Branch1 AS b LEFT JOIN PropertyForRent1 AS p ON b.bCity = p.pCity) ON b.bCity = p.pCity)UNION (SELECT b.*, p.* FROM Branch1 AS b RIGHT JOIN PropertyForRent1 AS p FROM Branch1 AS b RIGHT JOIN PropertyForRent1 AS p ON b.bCity = p.pCity); ON b.bCity = p.pCity);

17 Example: FULL OUTER JOIN

18 Example: Three Table JOIN ในแต่ละสาขา ให้แสดงรหัสและชื่อพนักงานที่ดูแลบ้านเช่า พร้อมทั้งที่ตั้ง จังหวัดของแต่ละสาขา และรายละเอียดบ้านเช่าที่ถูกดูแลโดย พนักงาน SELECT b.branchNo, b.city, e.empNo, e.empName, p.propertyNo, p.street FROM Branch AS b JOIN Employee AS e ON b.branchNo = e.branchNo JOIN Property_For_Rent AS p ON e.empNo = p.empNo; แบบที่ 1 : ANSI SQL-92 Syntax

19 Example: Three Table JOIN SELECT b.branchNo, b.city, e.empNo, e.empName, p.propertyNo, p.street FROM Branch AS b, Employee AS e, Property_For_Rent AS p Property_For_Rent AS p WHERE b.branchNo = e.branchNo AND e.empNo = p.empNo แบบที่ 2 : Transact - SQL

20 Example: Three Table JOIN


ดาวน์โหลด ppt Multi-Table Queries (JOIN) INNER JOIN OUTER JOIN LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JION FULL OUTER JION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google