งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การสร้างฐานข้อมูล. 2 ขั้นตอนการเขียนคำสั่ง SQL ใน โปรแกรม Access2003 1. เปิดโปรแกรม Access เปิดไฟล์งาน (Database) ที่ต้องการเขียนคำสั่ง 2. คลิกแถบ Queries.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การสร้างฐานข้อมูล. 2 ขั้นตอนการเขียนคำสั่ง SQL ใน โปรแกรม Access2003 1. เปิดโปรแกรม Access เปิดไฟล์งาน (Database) ที่ต้องการเขียนคำสั่ง 2. คลิกแถบ Queries."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การสร้างฐานข้อมูล

2 2 ขั้นตอนการเขียนคำสั่ง SQL ใน โปรแกรม Access2003 1. เปิดโปรแกรม Access เปิดไฟล์งาน (Database) ที่ต้องการเขียนคำสั่ง 2. คลิกแถบ Queries ดับเบิ้ลคลิก Create query in Design view 3. ขึ้นแถบ Show Table

3 3 4. คลิกปุ่ม Close 5. คลิกปุ่ม view จะแสดงดังภาพ 6. คลิก SQL SQL View เพื่อเขียนคำสั่ง 7 คลิก เพื่อแสดงผล

4 4 ขั้นตอนการเขียนคำสั่ง SQL ใน โปรแกรม Access 2007 1. เปิดโปรแกรม Access เปิดไฟล์งาน (Database) ที่ต้องการเขียนคำสั่ง 2. คลิกแถบ Create คลิก Query Design other 3. ขึ้นแถบ Show Table

5 5 4. คลิกปุ่ม Close 5. คลิกปุ่ม SQL view 6. แสดง แถบ Query เพื่อเขียนคำสั่ง 7 คลิก เพื่อแสดงผล

6 6 การสร้างฐานข้อมูลใน Access ดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม Access สร้าง Database ใหม่ ชื่อ EMPLOYEE 2. สร้าง Table 4 Table ดังนี้ - DEP - EMPLOYEE - PROJECT -PROJWORK

7 7 DEP ชื่อคอลัมน์ประเภท ข้อมูล รายละเอียดความ กว้าง DEPTEXT รหัสแผนก 2 DEPNAMETEXT ชื่อแผนก 15 LOCATIONTEXT สถานที่ตั้งของแผนก 15

8 8

9 9 EMPLOYEE ชื่อคอลัมน์ประเภท ข้อมูล รายละเอียดความ กว้าง EMPNUMTEXT รหัสพนักงาน 4 EMPNAMETEXT ชื่อพนักงาน 15 HIREDATEDATE วันที่เข้างาน SALARYNUMBER เงินเดือน 6 POSITIONTEXT ตำแหน่งที่ทำ 10 DEPNOTEXT รหัสแผนกที่พนักงาน ทำอยู่ 2 MGRNOTEXT รหัสผู้บังคับบัญชา 4

10 10

11 11 PROJECT ชื่อคอลัมน์ประเภท ข้อมูล รายละเอียดความ กว้าง PROJNOTEXT รหัสโครงการ 2 PROJDESCTEXT รายละเอียดโครงการ 20 STARTDATEDATE วันที่เริ่มทำโครงการ ENDDATEDATE วันสิ้นสุดงานโครงการ BUDGETNUMBER งบประมาณโครงการ

12 12

13 13 PROJWORK ชื่อคอลัมน์ประเภทข้อมูลรายละเอียดความ กว้าง PROJNOTEXT รหัสโครงการ 2 EMPNUMTEXT รหัสพนักงานที่ด้รับ มอบหมาย 4 HOURSNUMBER จำนวนชั่วโมงที่พนักงาน แต่ละคนทำงานใน โครงการหนึ่ง

14 14


ดาวน์โหลด ppt 1 การสร้างฐานข้อมูล. 2 ขั้นตอนการเขียนคำสั่ง SQL ใน โปรแกรม Access2003 1. เปิดโปรแกรม Access เปิดไฟล์งาน (Database) ที่ต้องการเขียนคำสั่ง 2. คลิกแถบ Queries.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google