งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหา 1. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง 2. โครงสร้างคำสั่ง SLQ สำหรับสืบค้นข้อมูล 3. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง 4. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไข 5. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไขเปรียบเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหา 1. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง 2. โครงสร้างคำสั่ง SLQ สำหรับสืบค้นข้อมูล 3. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง 4. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไข 5. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไขเปรียบเทียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อหา 1. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง 2. โครงสร้างคำสั่ง SLQ สำหรับสืบค้นข้อมูล 3. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง 4. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไข 5. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไขเปรียบเทียบ 6. สืบค้นข้อมูลโดยมีหลายเงื่อนไข 7. สืบค้นข้อมูลเงื่อนไขปฏิเสธ 8. สืบค้นข้อมูลที่เป็นค่า NULL 9. สืบค้นข้อมูลเป็นช่วง 10. สืบค้นข้อมูลตามค่าที่ต้องการ 11.สืบค้นข้อมูลตามส่วนข้อความ 1. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง 2. โครงสร้างคำสั่ง SLQ สำหรับสืบค้นข้อมูล 3. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง 4. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไข 5. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไขเปรียบเทียบ 6. สืบค้นข้อมูลโดยมีหลายเงื่อนไข 7. สืบค้นข้อมูลเงื่อนไขปฏิเสธ 8. สืบค้นข้อมูลที่เป็นค่า NULL 9. สืบค้นข้อมูลเป็นช่วง 10. สืบค้นข้อมูลตามค่าที่ต้องการ 11.สืบค้นข้อมูลตามส่วนข้อความ

2 1. การสืบค้นข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL SQL สืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูล ข้อมูลผลลัพธ์ Name SubjectPoint Smith CA Peter CC Michele DatabaseB John DatabaseB Anthony Database A william Math A A

3 2. โครงสร้างคำสั่ง SQL สำหรับสืบค้นข้อมูล SELECT [ ALL | DISTRINCT ] { column_name/*} [, column_name…] FROM table name [, table_name…] [ WHERE condition ] [ GROUP BY clause [HAVING clause ] ] [ORDER BY clause ]

4 ตัวอย่างข้อมูล คำสั่ง SQL ผลลัพธ์จากการใช้คำสั่ง SQL Books Publishing

5 3. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง Syntax SELECT column_name /* [column_name …] FROM table_name

6 3. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง Detail *เครื่องหมายดอกจัน หมายถึง ทุกคอลัมน์ column_name ชื่อคอลัมน์ ( ฟิลด์ ) table_nameชื่อตาราง

7 แสดงทุกแถวและคอลัมน์ Books SELECT * FROM Books BIDTitlePID Price 0736Windows9812 500 0877Office9712 150 1388Java Vs C++05 250 1524Database04 155 1997Netcape04 490 2504C Algorithm12 1000 5911Networking04 1950 9090Digitalimage

8 แสดงทุกแถวและบางคอลัมน์ Books SELECT Title,Price FROM Books Title Price Windows98 500 Office97 150 Java Vs C++ 250 Database 155 Netcape 490 C Algorithm 1000 Networking 1950 Digitalimage

9 4. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไข Syntax SELECT column_name /* [column_name …] FROM table_name WHERE condition

10 4. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไข Detail *เครื่องหมายดอกจัน หมายถึง ทุกคอลัมน์ column_name ชื่อคอลัมน์ ( ฟิลด์ ) table_nameชื่อตาราง condition เงื่อนไขในการแสดงข้อมูลในแนวแถว

11 4. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไข Detail ชนิดเงื่อนไขเครื่องหมาย เปรียบเทียบ= > = รวบรวมAND, OR ปฏิเสธNOT ตรวจสอบค่า NULLIS NULL ตรวจสอบช่วง BETWEEN…AND รายการ IN ตรวจสอบข้อความLIKE

12 3. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง Syntax SELECT column_name /* [column_name …] FROM table_name WHERE expression เงื่อนไขเปรียบเทียบ expression

13 5. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไขเปรียบเทียบ Detail Expression ชื่อคอลัมน์และค่าคงที่ เงื่อนไขเปรียบเทียบ =เท่ากับ >มากกว่า <น้อยกว่า >=มากกว่าหรือเท่ากับ <=น้อยกว่าหรือเท่ากับ <>ไม่เท่ากับ

14 แสดงข้อมูลเงื่อนไขเปรียบเทียบ Books SELECT Title,Price FROM Books WHERE Price < 1000 Title Price Windows98 500 Office97 150 Java Vs C++ 250 Database 155 Netcape 490

15 แสดงข้อมูลเงื่อนไขเปรียบเทียบ Books SELECT Title,Price FROM Books WHERE Price <= 1000 Title Price Windows98 500 Office97 150 Java Vs C++ 250 Database 155 Netcape 490 C Algorithm 1000

16 แสดงข้อมูลเงื่อนไขเปรียบเทียบ Books SELECT Title,Price FROM Books WHERE Price <> 1000 Title Price Windows98 500 Office97 150 Java Vs C++ 250 Database 155 Netcape 490 Networking 1950

17 6. สืบค้นข้อมูลโดยมีหลายเงื่อนไข Syntax SELECT column_name /* [column_name …] FROM table_name WHERE เงื่อนไขที่ 1 การรวมเงื่อนไข เงื่อนไขที่ 2 [ การรวมเงื่อนไข เงื่อนไขที่ n ]

18 6. สืบค้นข้อมูลโดยมีหลายเงื่อนไข Detail Conditionเงื่อนไขต่างๆ การรวมเงื่อนไข ANDการรวมเงื่อนไขแบบทั้งหมด ORการรวมเงื่อนไขแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง

19 แสดงข้อมูลหลายเงื่อนไข Books SELECT Title,Price FROM Books WHERE ( Price > 500 ) OR ( PID < ‘12’ ) Title Price Java Vs C++ 250 Database 155 Netcape 490 C Algorithm 1000 Networking 1950

20 แสดงข้อมูลหลายเงื่อนไข Books SELECT Title,Price FROM Books WHERE ( Price >= 500 ) AND ( Price <= 1000 ) Title Price windows98 500 C Algorithm 1000

21 แสดงข้อมูลหลายเงื่อนไข Books SELECT Title,Price FROM Books WHERE (( Price >= 500 ) AND ( Price <= 1000 )) OR ( PID = ‘04’ ) Title Price windows98 500 Database 155 Netcape 490 C Algorithm 1000 Networking 1950

22 7. สืบค้นข้อมูลเงื่อนไขปฏิเสธ Syntax SELECT column_name /* [column_name …] FROM table_name WHERE เงื่อนไขปฏิเสธ condition

23 7. สืบค้นข้อมูลเงื่อนไขปฏิเสธ Detail Conditionเงื่อนไขใดๆ เงื่อนไขปฏิเสธ NOT ปฏิเสธ

24 แสดงข้อมูลเงื่อนไขปฏิเสธ Books SELECT Title,Price FROM Books WHERE NOT ( PID = ‘04’ ) Title Price Windows98 500 Office97 150 Java Vs C++ 250 C Algorithm 1000

25 8. สืบค้นข้อมูลที่เป็นค่า NULL Syntax SELECT column_name /* [column_name …] FROM table_name WHERE expression IS [ NOT ] NULL

26 8. สืบค้นข้อมูลที่เป็นค่า NULL Detail NULLคือข้อมูลที่ไม่มีค่าใดๆ เมื่อมีการเพิ่มข้อมูลใน record โดยถ้าฟิลด์ใดไม่ได้ใส่ข้อมูลและ ฟิลด์ไม่มีการกำหนดค่า default ฟิลด์นั้นจะมีข้อมูลเป็น NULL

27 แสดงข้อมูลที่เป็นค่า NULL Books SELECT Title,Price FROM Books WHERE Price IS NULL Title Price Digital Image

28 แสดงข้อมูลที่ไม่เป็นค่า NULL Books SELECT Title, Price FROM Books WHERE Price IS NOT NULL Title Price Windows98 500 Office97 150 Java Vs C++ 250 Database 155 Netcape 490 C Algorithm 1000 Networking 1950

29 9. สืบค้นข้อมูลเป็นช่วง Syntax SELECT column_name /* [column_name …] FROM table_name WHERE expression [ NOT ] BETWEEN expression AND expression

30 9. สืบค้นข้อมูลเป็นช่วง Detail การสืบค้นข้อมู,แบบเว้นช่วงหมายถึงผู้ใช้สามารถระบุได้ว่าข้อมูล ระหว่างค่าไหนเป็นค่าไหนที่จะถูกแสดงดังนั้นการสืบค้นข้อมูล แบบนี้จะใช้รูปแบบ BETWEEN…. AND …. เช่นcolumn_name BETWEEN 10 AND 20 มีค่าเท่ากับ (( cloumnb_name >= 10 ) AND ( column _name <= 20))

31 แสดงข้อมูลที่เป็นช่วง Books SELECT Title, Price FROM Books WHERE Price BEWEEN 500 AND 1000 Title Price office97 150 JAVA Vs C++ 250 Database 155 Netcape 490 Networking 1950

32 แสดงข้อมูลที่เป็นช่วง Books SELECT Title, Price FROM Books WHERE Price NOT BEWEEN 500 AND 1000 Title Price Windows98 500 C Algorithm 1000

33 10. สืบค้นข้อมูลตามค่าที่ต้องการ Syntax SELECT */ column_name [,column_name …] FROM table_name WHERE expression [ NOT ]IN (value_list)

34 10. สืบค้นข้อมูลตามค่าที่ต้องการ Detail value_listคือค่าที่ข้อมูลที่แสดงเป็นรายการ เช่น รายการตัวเลขคี่ระหว่าง 1 ถึง 10 (1,3,5,7,9) รายการชื่อคน (“สมชาย”,”สมพงษ์”,”สมศักดิ์”)

35 แสดงข้อมูลตามค่า Books SELECT Title, Price FROM Books WHERE Price IN (250,500,750,1000) Title Price Windows98 500 JAVA Vs C++ 255 C Algorithm 1000

36 แสดงข้อมูลตามค่า Books SELECT Title, Price FROM Books WHERE Price NOT IN (250,500,750,1000) Title Price office97 150 Database 155 Netcape 490 Networking 1950

37 11. สืบค้นข้อมูลตามส่วนข้อความ Syntax SELECT */ column_name [,column_name …] FROM table_name WHERE expression [ NOT ] LIKE ‘string’

38 11. สืบค้นข้อมูลตามส่วนข้อความ Detail Stringคือ ส่วนของข้อความ เช่น “สม” หรือ ”พง” เป็นส่วนของคำว่า ”สมพงษ์” “m”,”o”,”i”,”f”,”t” เป็นส่วนของคำว่า ”microsoft” Wide Card %,* ส่วนของข้อความใดๆไม่จำกัดตัวอักษร(* In MS Access) _,?ส่วนของข้อความใดๆหนึ่งตัวอักษร(? In MS Access) [] ตัวอักษรใดๆที่ปรากฎในช่อง [a] หมายถึงต้องเป็น a [^]ตัวอักษรใดๆที่ไม่ปรากฎในช่อง [^a] หมายถึงต้องไม่เป็น a [-]ช่วงตัวอักษร เช่น [a - c] หมายถึง a,b,c

39 แสดงข้อมูลตามส่วนข้อความ Books SELECT Title, Price FROM Books WHERE Title LIKE ‘N%’ Title Price Netcape 490 Networking 1950

40 แสดงข้อมูลตามส่วนข้อความ Books SELECT Title, Price FROM Books WHERE Title LIKE ‘C%’ Title Price office97 150 JAVA Vs C++ 250 Netcape 490 c Algorithm 1000

41 แสดงข้อมูลตามส่วนข้อความ Books SELECT Title, Price FROM Books WHERE Title LIKE ‘e%’ Title Price Netcape 490 Networking 1950

42 แสดงข้อมูลตามส่วนข้อความ Books SELECT Title, Price FROM Books WHERE Title LIKE ‘[N,O]%’ Title Price office97 150 Netcape 490 Networking 1950

43 แสดงข้อมูลตามส่วนข้อความ Books SELECT Title, Price FROM Books WHERE Title LIKE ‘[^N]%’ Title Price Windows98 500 office97 150 JAVA Vs C++ 250 Database 155 c Algorithm 1000


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหา 1. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง 2. โครงสร้างคำสั่ง SLQ สำหรับสืบค้นข้อมูล 3. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง 4. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไข 5. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไขเปรียบเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google