งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหา 1. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหา 1. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อหา 1. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง
1. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง 2. โครงสร้างคำสั่ง SLQ สำหรับสืบค้นข้อมูล 3. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง 4. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไข 5. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไขเปรียบเทียบ 6. สืบค้นข้อมูลโดยมีหลายเงื่อนไข 7. สืบค้นข้อมูลเงื่อนไขปฏิเสธ 8. สืบค้นข้อมูลที่เป็นค่า NULL 9. สืบค้นข้อมูลเป็นช่วง 10. สืบค้นข้อมูลตามค่าที่ต้องการ 11.สืบค้นข้อมูลตามส่วนข้อความ

2 1. การสืบค้นข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL
Name Subject Point Smith C A Peter C C Michele Database B John Database B Anthony Database A william Math A A SQL สืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูล ข้อมูลผลลัพธ์

3 2. โครงสร้างคำสั่ง SQL สำหรับสืบค้นข้อมูล
SELECT [ ALL | DISTRINCT ] { column_name/*} [ , column_name…] FROM table name [ , table_name…] [ WHERE condition ] [ GROUP BY clause [HAVING clause ] ] [ORDER BY clause ]

4 ผลลัพธ์จากการใช้คำสั่ง SQL
ตัวอย่างข้อมูล คำสั่ง SQL Books ผลลัพธ์จากการใช้คำสั่ง SQL Publishing

5 3. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง
3. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง Syntax SELECT column_name /* [column_name …] FROM table_name

6 3. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง < ต่อ… >
3. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง < ต่อ… > Detail * เครื่องหมายดอกจัน หมายถึง ทุกคอลัมน์ column_name ชื่อคอลัมน์ ( ฟิลด์ ) table_name ชื่อตาราง

7 แสดงทุกแถวและคอลัมน์
SELECT * FROM Books Books BID Title PID Price 0736 Windows 0877 Office 1388 Java Vs C 1524 Database 1997 Netcape 2504 C Algorithm 5911 Networking 9090 Digitalimage

8 แสดงทุกแถวและบางคอลัมน์
SELECT Title,Price FROM Books Books Title Price Windows Office Java Vs C Database Netcape C Algorithm Networking Digitalimage

9 4. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไข
4. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไข Syntax SELECT column_name /* [column_name …] FROM table_name WHERE condition

10 4. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไข < ต่อ… >
4. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไข < ต่อ… > Detail * เครื่องหมายดอกจัน หมายถึง ทุกคอลัมน์ column_name ชื่อคอลัมน์ ( ฟิลด์ ) table_name ชื่อตาราง condition เงื่อนไขในการแสดงข้อมูลในแนวแถว

11 4. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไข < ต่อ… >
4. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไข < ต่อ… > Detail ชนิดเงื่อนไข เครื่องหมาย เปรียบเทียบ = > < >= <= <> รวบรวม AND , OR ปฏิเสธ NOT ตรวจสอบค่า NULL IS NULL ตรวจสอบช่วง BETWEEN…AND รายการ IN ตรวจสอบข้อความ LIKE

12 3. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง
3. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง Syntax SELECT column_name /* [column_name …] FROM table_name WHERE expression เงื่อนไขเปรียบเทียบ expression

13 5. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไขเปรียบเทียบ < ต่อ… >
5. สืบค้นข้อมูลโดยมีเงื่อนไขเปรียบเทียบ < ต่อ… > Detail Expression ชื่อคอลัมน์และค่าคงที่ เงื่อนไขเปรียบเทียบ = เท่ากับ > มากกว่า < น้อยกว่า >= มากกว่าหรือเท่ากับ <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ <> ไม่เท่ากับ

14 แสดงข้อมูลเงื่อนไขเปรียบเทียบ
SELECT Title,Price FROM Books WHERE Price < 1000 Books Title Price Windows Office Java Vs C Database Netcape

15 แสดงข้อมูลเงื่อนไขเปรียบเทียบ
SELECT Title,Price FROM Books WHERE Price <= 1000 Books Title Price Windows Office Java Vs C Database Netcape C Algorithm

16 แสดงข้อมูลเงื่อนไขเปรียบเทียบ
SELECT Title,Price FROM Books WHERE Price <> 1000 Books Title Price Windows Office Java Vs C Database Netcape Networking

17 6. สืบค้นข้อมูลโดยมีหลายเงื่อนไข
6. สืบค้นข้อมูลโดยมีหลายเงื่อนไข Syntax SELECT column_name /* [column_name …] FROM table_name WHERE เงื่อนไขที่ 1 การรวมเงื่อนไข เงื่อนไขที่ 2 [ การรวมเงื่อนไข เงื่อนไขที่ n ]

18 6. สืบค้นข้อมูลโดยมีหลายเงื่อนไข
6. สืบค้นข้อมูลโดยมีหลายเงื่อนไข Detail Condition เงื่อนไขต่างๆ การรวมเงื่อนไข AND การรวมเงื่อนไขแบบทั้งหมด OR การรวมเงื่อนไขแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง

19 แสดงข้อมูลหลายเงื่อนไข
SELECT Title,Price FROM Books WHERE ( Price > 500 ) OR ( PID < ‘12’ ) Books Title Price Java Vs C Database Netcape C Algorithm Networking

20 แสดงข้อมูลหลายเงื่อนไข
SELECT Title,Price FROM Books WHERE ( Price >= 500 ) AND ( Price <= 1000 ) Books Title Price windows C Algorithm

21 แสดงข้อมูลหลายเงื่อนไข
SELECT Title,Price FROM Books WHERE (( Price >= 500 ) AND ( Price <= 1000 )) OR ( PID = ‘04’ ) Books Title Price windows Database Netcape C Algorithm Networking

22 7. สืบค้นข้อมูลเงื่อนไขปฏิเสธ
7. สืบค้นข้อมูลเงื่อนไขปฏิเสธ Syntax SELECT column_name /* [column_name …] FROM table_name WHERE เงื่อนไขปฏิเสธ condition

23 7. สืบค้นข้อมูลเงื่อนไขปฏิเสธ < ต่อ … >
7. สืบค้นข้อมูลเงื่อนไขปฏิเสธ < ต่อ … > Detail Condition เงื่อนไขใดๆ เงื่อนไขปฏิเสธ NOT ปฏิเสธ

24 แสดงข้อมูลเงื่อนไขปฏิเสธ
SELECT Title,Price FROM Books WHERE NOT ( PID = ‘04’ ) Books Title Price Windows Office Java Vs C C Algorithm

25 8. สืบค้นข้อมูลที่เป็นค่า NULL
Syntax SELECT column_name /* [column_name …] FROM table_name WHERE expression IS [ NOT ] NULL

26 8. สืบค้นข้อมูลที่เป็นค่า NULL < ต่อ … >
Detail NULL คือข้อมูลที่ไม่มีค่าใดๆ เมื่อมีการเพิ่มข้อมูลใน record โดยถ้าฟิลด์ใดไม่ได้ใส่ข้อมูลและฟิลด์ไม่มีการกำหนดค่า default ฟิลด์นั้นจะมีข้อมูลเป็น NULL

27 แสดงข้อมูลที่เป็นค่า NULL
SELECT Title,Price FROM Books WHERE Price IS NULL Books Title Price Digital Image

28 แสดงข้อมูลที่ไม่เป็นค่า NULL
SELECT Title , Price FROM Books WHERE Price IS NOT NULL Books Title Price Windows Office Java Vs C Database Netcape C Algorithm Networking

29 9. สืบค้นข้อมูลเป็นช่วง
9. สืบค้นข้อมูลเป็นช่วง Syntax SELECT column_name /* [column_name …] FROM table_name WHERE expression [ NOT ] BETWEEN expression AND expression

30 9. สืบค้นข้อมูลเป็นช่วง < ต่อ … >
9. สืบค้นข้อมูลเป็นช่วง < ต่อ … > Detail การสืบค้นข้อมู,แบบเว้นช่วงหมายถึงผู้ใช้สามารถระบุได้ว่าข้อมูล ระหว่างค่าไหนเป็นค่าไหนที่จะถูกแสดงดังนั้นการสืบค้นข้อมูลแบบนี้จะใช้รูปแบบ BETWEEN…. AND …. เช่น column_name BETWEEN 10 AND 20 มีค่าเท่ากับ (( cloumnb_name >= 10 ) AND ( column _name <= 20))

31 แสดงข้อมูลที่เป็นช่วง
SELECT Title , Price FROM Books WHERE Price BEWEEN 500 AND 1000 Books Title Price office JAVA Vs C Database Netcape Networking

32 แสดงข้อมูลที่เป็นช่วง
SELECT Title , Price FROM Books WHERE Price NOT BEWEEN 500 AND 1000 Books Title Price Windows C Algorithm

33 10. สืบค้นข้อมูลตามค่าที่ต้องการ
10. สืบค้นข้อมูลตามค่าที่ต้องการ Syntax SELECT */ column_name [,column_name …] FROM table_name WHERE expression [ NOT ]IN (value_list)

34 10. สืบค้นข้อมูลตามค่าที่ต้องการ < ต่อ … >
10. สืบค้นข้อมูลตามค่าที่ต้องการ < ต่อ … > Detail value_list คือค่าที่ข้อมูลที่แสดงเป็นรายการ เช่น รายการตัวเลขคี่ระหว่าง 1 ถึง 10 (1,3,5,7,9) รายการชื่อคน (“สมชาย”,”สมพงษ์”,”สมศักดิ์”)

35 แสดงข้อมูลตามค่า SELECT Title , Price FROM Books
WHERE Price IN (250,500,750 ,1000) Books Title Price Windows JAVA Vs C C Algorithm

36 แสดงข้อมูลตามค่า SELECT Title , Price FROM Books
WHERE Price NOT IN (250 ,500,750 ,1000) Books Title Price office Database Netcape Networking

37 11. สืบค้นข้อมูลตามส่วนข้อความ
11. สืบค้นข้อมูลตามส่วนข้อความ Syntax SELECT */ column_name [,column_name …] FROM table_name WHERE expression [ NOT ] LIKE ‘string’

38 11. สืบค้นข้อมูลตามส่วนข้อความ < ต่อ … >
11. สืบค้นข้อมูลตามส่วนข้อความ < ต่อ … > Detail String คือ ส่วนของข้อความ เช่น “สม” หรือ ”พง” เป็นส่วนของคำว่า ”สมพงษ์” “m”,”o”,”i”,”f”,”t” เป็นส่วนของคำว่า ”microsoft” Wide Card %,* ส่วนของข้อความใดๆไม่จำกัดตัวอักษร(* In MS Access) _,? ส่วนของข้อความใดๆหนึ่งตัวอักษร(? In MS Access) [] ตัวอักษรใดๆที่ปรากฎในช่อง [a] หมายถึงต้องเป็น a [^] ตัวอักษรใดๆที่ไม่ปรากฎในช่อง [^a] หมายถึงต้องไม่เป็น a [-] ช่วงตัวอักษร เช่น [a - c] หมายถึง a,b,c

39 แสดงข้อมูลตามส่วนข้อความ
SELECT Title , Price FROM Books WHERE Title LIKE ‘N%’ Books Title Price Netcape Networking

40 แสดงข้อมูลตามส่วนข้อความ
SELECT Title , Price FROM Books WHERE Title LIKE ‘C%’ Books Title Price office JAVA Vs C Netcape c Algorithm

41 แสดงข้อมูลตามส่วนข้อความ
SELECT Title , Price FROM Books WHERE Title LIKE ‘e%’ Books Title Price Netcape Networking

42 แสดงข้อมูลตามส่วนข้อความ
SELECT Title , Price FROM Books WHERE Title LIKE ‘[N,O]%’ Books Title Price office Netcape Networking

43 แสดงข้อมูลตามส่วนข้อความ
SELECT Title , Price FROM Books WHERE Title LIKE ‘[^N]%’ Books Title Price Windows office JAVA Vs C Database c Algorithm


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหา 1. สืบค้นข้อมูลจากหนึ่งตาราง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google