งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางในการผลักดันการพัฒนาการจัดการความรู้ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ก้าวไปสู่องค์การแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization : LO) 1. ชื่อโครงการ : “ ลดการใช้ไฟฟ้าอย่างบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางในการผลักดันการพัฒนาการจัดการความรู้ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ก้าวไปสู่องค์การแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization : LO) 1. ชื่อโครงการ : “ ลดการใช้ไฟฟ้าอย่างบูรณาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางในการผลักดันการพัฒนาการจัดการความรู้ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ก้าวไปสู่องค์การแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization : LO) 1. ชื่อโครงการ : “ ลดการใช้ไฟฟ้าอย่างบูรณาการ เพื่อเป็นไปตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ” 2. เจ้าของโครงการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3. หลักการและเหตุผล กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโครงการลดการใช้ ไฟฟ้าอย่างบูรณาการ เพื่อเป็นไปตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

2 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ให้ ทุกหน่วยงานราชการลดการใช้ พลังงานลงร้อยละ 10 – 15 เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2546 และให้ สำนักงาน ก. พ. ร. กำหนดให้ตัวชี้วัด (Key Performance Index : KPI) “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงาน ” เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และ สถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้น ไป

3 ปีงบประมาณ 2549 “ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ” เป็นหน่วยงานที่ลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เป็นลำดับที่ 1 โดยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ ได้รับ รางวัลหอเกียรติยศ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ระดับกรม ลดการใช้ไฟฟ้าดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2549 รางวัลที่ได้เป็นผลจากความ ร่วมมือร่วมใจ ของบุคลากร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างแท้จริง

4 ค่าไฟฟ้ากรมส่งเสริม สหกรณ์ เปรียบเทียบปี 2546,2547,2548,2549,2550 เดือน ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ตุลาคม พฤศจิกาย น ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน คิดเป็น % ระหว่าง เดือนกันยายน 2546 กับ เดือนกันยายน 2550 = %

5 ค่าไฟฟ้ากรมส่งเสริม สหกรณ์ เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2546,2547,2548,2549,2550,2551 คิดเป็น % ระหว่าง เดือนตุลาคม 2546 กับ เดือนตุลาคม 2551 = % เดือน ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ตุลาคม พฤศจิกา ยน ธันวาคม มกราคม กุมภาพัน ธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาค ม มิถุนายน กรกฏาค ม สิงหาคม กันยายน

6 4. แนวทางในการผลักดันการพัฒนาการจัดการความรู้ของกรม ส่งเสริมสหกรณ์ให้ก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 4.1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรมฯได้จัดทำคำสั่ง ที่ 387/2548 สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ. ศ.2548 และที่ 56/2550 สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2550 เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติประกอบด้วย มาตรการประหยัดการใช้ ไฟฟ้า มาตรการประหยัดรายจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และ มาตรการควบคุมและตรวจสอบ

7 4.2 การสื่อสาร กองคลัง ได้ประสานงานกับกระทรวงพลังงาน เพื่อ ขอเอกสารเผยแพร่ ในเรื่องของhttp://www.energy.go.th “ สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ” โดยมี เกร็ดความรู้ใน เรื่องของวิธีปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงานอย่างง่าย เพื่อเป็น การปลูกฝังให้บุคลากรได้เรียนรู้ตามหลักวิชาได้ อย่างถูกต้อง

8 รายงานการคำนวณการประหยัดไฟฟ้าของแต่ละอาคารของกรมส่งเสริม สหกรณ์ ( เดือน ต. ค.49 - ก. ย.50) ลำ ดั บ หน่วยงาน ต. ค. 49 พ. ย. 49 ธ. ค. 49 ม. ค. 50 ก. พ. 50 มี. ค. 50 เม. ย.50 หน่วย หน่วย / เปอร์เซ็นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็น 1 อาคารกรมฯ , , , , , อาคาร สบส , , , , , อาคาร กผ ส่วนกลาง รวม อาคาร ฝึกอบรม 7, , , , , , , , , , , , อาคารกรม หมื่นฯ 8, , , , , , , , , ส่วนกลาง , รวม สทส. 17, , , , , อาคาร สสพ ,

9 ลำ ดับ หน่วยงาน พ. ค.50 มิ. ย.50 ก. ค.50 ส. ค.50 ก. ย.50 เฉลี่ยต่อเดือน ( ต. ค.49- ก. ย.50) หน่วย หน่วย / เปอร์เซ็ นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็ นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็ นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็ นหน่วย หน่วย / เปอร์เซ็ น 1 อาคาร กรมฯ , , , , , อาคาร สบส , , อาคาร กผ , , ส่วนกลาง รวม 4 อาคาร ฝึกอบรม 13, , , , , , , , , , , อาคาร กรมหมื่นฯ 7, , , , , , ส่วนกลาง รวม สทส. 6 อาคาร สสพ , หมายเหตุ 1. การคำนวณค่าไฟฟ้าแต่ละอาคารคิดตามมิเตอร์ที่ติดตั้งในแต่ละอาคาร ซึ่งมีข้อมูลการการใช้ไฟฟ้าแยกแต่ละอาคาร ตั้งแต่ 1 ต. ค คิดเดือนต. ค.49 เป็นฐานในการคำนวณในการประหยัดไฟฟ้า จนถึงเดือน ก. ย ไม่สามารถคิดแยกแต่ละหน่วยงานได้ เนื่องจากมิได้แยกติดตั้งมิเตอร์ไว้ในแต่ละหน่วยงาน สรุป อาคารที่มีการประหยัดพลังงานมากที่สุด ได้แก่ อาคารกองแผนงาน ประหยัดได้ 4.46 % เมื่อเทียบกับเดือน ตุลาคม 2549


ดาวน์โหลด ppt แนวทางในการผลักดันการพัฒนาการจัดการความรู้ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ก้าวไปสู่องค์การแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization : LO) 1. ชื่อโครงการ : “ ลดการใช้ไฟฟ้าอย่างบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google