งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 130 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 0 คน บุคลากรสายสนับสนุน 130 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 60 ปีและน้อยที่สุด 24 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 51 ปี (Mode) มัธยฐาน 39 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งหลายยอด กล่าวคือ บุคลากรที่มีจำนวนมากมีหลายช่วงอายุ ได้แก่ช่วง และ ปี ตามลำดับ บุคลากรช่วงอายุ ปีมีจำนวนน้อยโดย เปรียบเทียบ ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีโอกาสเกิด ปัญหาในการจัดสรรอัตรากำลังทดแทนส่วนงานเมื่อ เวลาผ่านไป แต่หากในอนาคตไม่มีการเพิ่มอัตรา บุคลากรอายุน้อยอย่างเหมาะสม ก็อาจเกิดปัญหา ขาดอัตราการทดแทนกันได้

3 Max 60 Min 24 Avg Sd

4

5


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google