งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 1 กระบวนวิชา 352441 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร (Assessment and Evaluation of Extension Program in Agriculture)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 1 กระบวนวิชา 352441 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร (Assessment and Evaluation of Extension Program in Agriculture)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 1 กระบวนวิชา 352441 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร (Assessment and Evaluation of Extension Program in Agriculture) ผศ. ดร. สุรพล เศรษฐบุตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่ การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทที่ 9 สถิติที่ใช้ในการประเมินผล

2 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 2 บทที่ 8 สถิติที่ใช้ในการ ประเมินผล  การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)  การวัดการกระจาย (Measures of Variability)  Chi-square  t-test  F-test

3 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 3 การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) มีวิธีการแจกแจงความถี่โดยแบ่งตาม ชนิดของข้อมูล ได้ดังนี้ 1. แบบไม่จัดกลุ่ม (Ungrouped Data) ตัวอย่าง คะแนนสอบวิชาการประเมินผลฯ ของนักศึกษา 20 คน 15 17 17 15 11 14 15 16 15 11 14 16 14 12 18 15 19 11 17 16 เรียงจากมากไปน้อย 19 18 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 15 14 14 14 12 11 11 11

4 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 4 X Tally F 19 18 17 16 15 14 12 11 1133531311335313 N = 20 การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)

5 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 5  การแจกแจงความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง 80 คน ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด 6= 1 คะแนน เห็นด้วยน้อย 25= 2 คะแนน เห็นด้วยปานกลาง 10= 3 คะแนน เห็นด้วยมาก 30= 4 คะแนน เห็นด้วยมากที่สุด 9= 5 คะแนน การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)

6 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 6 2. ข้อมูลแบบจัดกลุ่ม (Group Data)  การหาพิสัยของคะแนน ( คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด )  ประมาณจำนวนชั้นที่จะจัด  หาค่าอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดย... พิสัย จำนวนชั้น  จัดทำขีดจำกัดชั้นของคะแนนแต่ละชั้น ลงในช่วงคะแนนเริ่มจากสูงสุด / ต่ำสุด  ขีดรอยคะแนน (Tally)  นับจำนวนลงในช่องความถี่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)

7 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 7 ตัวอย่าง คะแนนสอบวิชาการประเมินผลฯของ นักศึกษา 17 คน 18 16 17 17 15 12 11 10 8 16 14 13 10 14 14 15 17  การหาค่าพิสัยของคะแนน ( คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด )  หาค่าอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดย... พิสัย = 18-8 = 10 = 2.5 จำนวนชั้น 4 4  เริ่มจัดชั้นจากจากค่าต่ำสุดไปยังสูงสุด เช่น...  15.50-18.00  13.00-14.49  10.50-12.99  8.00-10.49  ขีดรอยคะแนน (Tally) และนับจำนวนลงในช่องความถี่ (F) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)

8 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 8 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) 1. ตัวกลางเลขคณิต (Arithmeticc Mean) = X (Mean) คือ ค่าที่ได้จากการเอาผลรวมของคะแนนทั้งหมด หารด้วยจำนวนคะแนนทั้งหมด แบบไม่แจกแจงความถี่ ตัวอย่าง จงหา X ของ 100,120,90,80 และ 110 X = 100 + 120 + 90 + 80 + 110 5 = 100 สูตร X =  X N

9 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 9 แบบแจกแจงความถี่ ( อันตรภาคชั้นเป็นหนึ่ง ) ตัวอย่าง จงหา X 11 12 13 14 15 X ( อันตร ภาคชั้น )  ( หรือ N ก็ได้ ) xx 15 14 13 12 11 3253232532 15 196  45 28 65 36 22 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)

10 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 10 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)  X =   x N = 196 15 = 13.07

11 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 11 แบบแจกแจงความถี่ ( อันตรภาคชั้นเกิน 1) ต้องหา X Mid- point = ขีดจำกัดบน + ขีดจำกัดล่าง ตัวอย่าง การสอบวิชาเลขคณิตนักเรียน 11 คน จงหา X จากตาราง 2 คะแนน ( อันตร ภาคชั้น ) f X Mid- point fx 14-16 11-13 8-10 5-7 2-4 1342113421 15 12 9 6 3 15 36 12 3 11 102  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)

12 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 12 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) 2. มัธยฐาน (Median) Mdn หรือ Md คือค่าที่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลทั้งชุด เมื่อ เรียงจากน้อย มาก  ข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ ตัวอย่าง 10 12 13 17 18 Mdn = 13 10 12 13 17 18 20Mdn = 13 + 17 = 15 2

13 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 13 ข้อมูลที่มีการแจกแจง ความถี่ สูตร Mdn = L + ( N/2 - F ) i  L = ขีดจำกัดล่างที่แท้จริงของชั้นคะแนนที่ มีมัธยฐาน N = จำนวนคะแนนทั้งหมด F = ความถี่สะสมคะแนนต่ำสุดถึงชั้นคะแนน ก่อนชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ f = ความถี่สะสมของชั้นที่มีมัธยฐาน i = อันตรภาคชั้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)

14 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 14 ตัวอย่างข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ คะแนนสอบวิชา ส่งเสริมการเกษตรของนักศึกษา 76 คน 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 3 9 25 37 2 76 73 64 39 2 76 คะแนน ความถี่ (  ) ความถี่สะสม (F) +  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)

15 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 15 วิธีทำ 1. หาความถี่สะสม 2. หาค่ามัธยฐานตกอยู่ในชั้นคะแนน ใด N 2 = 76 2 = 38.0 ( ค่ามัธยฐานตกอยู่ใน ชั้น 10-19) L = 9.5 3. F = 2, f = 37, I = 10 Mdn = 9.5 + ( 38 - 2 ) 10 37 = 19.23 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)

16 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 16 3. ฐานนิยม (Mode) คือค่าของข้อมูลตัวหนึ่ง ซึ่งเป็น ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุด ( ซ้ำกัน ) ข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ตัวอย่าง 7 10 10 20 30 ฐานนิยม = 10 ข้อมูลที่แจกแจงความถี่ ตัวอย่าง คะแนนความถี่ 14-16 11-13 8-10 5-7 2-4 1342113421 ฐานนิยม = 8 + 10 = 9 2 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)

17 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 17 การเลือกใช้วิธีการวัดแนวโน้มเข้า สู่ส่วนกลาง มาตรการ วัด 1. นามบัญญัติ (Nominal) 2. อัตรภาคชั้น (Interval) 3. เรียงอันดับ (Ordinal) 4. อัตราส่วน (Ratio) การเลือกใช้ วิธีการวัด ฐานนิยม (Mode) ตัวกลางเลขคณิต ( Mean) มัธย ฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) มัธยฐาน ฐานนิยม ( ข้อมูลแต่ละ ชุดมีไม่มาก ) ตัวกลางเลขคณิต ( หาตำแหน่ง เฉลี่ย ) ตัวกลางเลขคณิต มัธยฐาน ฐาน นิยม การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)

18 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 18 การวัดการกระจาย (Measures of Variability) 1. พิสัย (Range) คือ ค่าความ แตกต่างระหว่างค่าสูงสุด กับค่า ต่ำสุด ตัวอย่างพิสัยคะแนนของนักเรียน 6 คน 21 24 32 40 50 70  พิสัย =70 - 21 =49 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)

19 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 19 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) 2. ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Mean Diviation, Average Diviation) คือ ผลเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนของคะแนนแต่ ละตัวในข้อมูลชุดหนึ่งจากตัวกลางเลขคณิต ของข้อมูลชุดนั้น ๆ สูตร M.D. =  X - X N X = คะแนนแต่ละชั้น X = ตัวกลางเลขคณิต = ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value)


ดาวน์โหลด ppt สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 1 กระบวนวิชา 352441 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร (Assessment and Evaluation of Extension Program in Agriculture)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google