งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HOW TO WRITE INTRODUCTION Dr. AREE BUTSORN Ph.D. Public Health (INTERNATIONAL) Public Health Technical Officer KHUKHAN HEALTH OFFICE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HOW TO WRITE INTRODUCTION Dr. AREE BUTSORN Ph.D. Public Health (INTERNATIONAL) Public Health Technical Officer KHUKHAN HEALTH OFFICE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HOW TO WRITE INTRODUCTION Dr. AREE BUTSORN Ph.D. Public Health (INTERNATIONAL) Public Health Technical Officer KHUKHAN HEALTH OFFICE Email: butsorn.aa@gmail.com butsorn.aa@gmail.combutsorn.aa@gmail.com Tel: 08-7228-3918

2 ย่อหน้าที่ 1 เขียนปัญหา นภาพกว้าง มี Reference เสมอ L L

3 ย่อหน้าที่ 2 เขียนถึงผลกระทบ ของปัญหานั้น ( เป้าหมาย ญาติ เพื่อนบ้าน ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ ) มี Reference เสมอ L L

4 ย่อหน้าที่ 3 เขียนถึงแนวทาง แก้ปัญหานั้น ( ปัจจัย หรือ Intervention) มี Reference เสมอ L L

5 ย่อหน้าที่ 4 เขียนถึง สถานการณ์ใน พื้นที่วิจัย (Prevalence or Incidence Rate) มี Reference เสมอ L L

6 ย่อหน้าที่ 5 เขียนสรุปปัญหา ผลกระทบ สถานการณ์ และ แนวทางแก้ปัญหา L L

7 วัตถุประสงค์  สอดคล้องชื่อเรื่อง  ครอบคลุมประเด็น  ตรง ไม่มากเกินไป  ตอบได้ทุกข้อ  L L L

8 สมมติฐาน ล้อตาม วัตถุประสงค์ L

9 ขอบเขตการวิจัย  ด้านเนื้อหา  ด้านประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง  ด้านตัวแปร  ด้านระยะเวลา

10 รูปแบบการวิจัย L

11 Conceptual Framework เขียนตามตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และ คำถามวิจัย

12 Statistic Descriptive statisticDescriptive statistic Inferential statisticInferential statistic

13 Results Characteristi cCharacteristi c Answers ObjectiveAnswers Objective

14 Questions Thank you for your attention ดร. อารี บุตรสอน Email: butsorn.aa@gmail.c om butsorn.aa@gmail.c om Tel: 08-7228-3918


ดาวน์โหลด ppt HOW TO WRITE INTRODUCTION Dr. AREE BUTSORN Ph.D. Public Health (INTERNATIONAL) Public Health Technical Officer KHUKHAN HEALTH OFFICE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google