งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกระทำข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกระทำข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกระทำข้อมูล

2 จุดมุ่งหมายของการจัดกระทำข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล

3 1. วิเคราะห์จุดมุ่งหมายหรือสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล 1. วิเคราะห์จุดมุ่งหมายหรือสมมติฐานการวิจัย 2.ตรวจสอบข้อมูลโดยดูว่าข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้นมาจากแหล่งใด ตรงตามที่ต้องการหรือไม่ และมีความครบถ้วนครอบคลุมตามตัวแปรที่ต้องการศึกษาหรือไม่ 3.จัดแยกประเภทข้อมูล

4 4. เลือกสถิติในการวิเคราะห์หรือทดสอบสมมติฐาน 5
4. เลือกสถิติในการวิเคราะห์หรือทดสอบสมมติฐาน 5.คำนวณค่าสถิติ / ประมวลผล 6. วางแผนในการนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล

5 การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาจาก
การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาจาก วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ระดับการวัดของตัวแปร ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติแต่ละชนิด แบบการวิจัย

6 ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ข้อมูล
ควรหลีกเลี่ยง เรื่องต่อไปนี้ รวบรวมก่อนแล้วค่อยหาเทคนิคทางสถิติทีหลัง ใช้สถิติที่ไม่เหมาะสม ใช้สถิติโดยไม่คำนึงถึงระดับของข้อมูล ใช้สถิติโดยไม่คำนึงถึงข้อตกลงเบื้องต้น ใช้สถิติโดยไม่คำนึงถึงขอบเขตการวิจัย การคำนวณและอ่านผลการวิเคราะห์ผิดพลาด

7 แปลผลวิเคราะห์ (Interpretation)
1. พิจารณาตัวเลขและค่าสถิติต่างๆ ที่คำนวณออกมาได้ว่าแสดงถึงอะไร มีความหมายแค่ไหน และเกี่ยวกับอะไร ตอบคำถามข้อใด 2. การแปลความหมาย ต้องยึดหลักให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของข้อมูลและสถิติที่ใช้ 3. แปลความหมายให้อยู่ในขอบเขตการวิจัย และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการวิจัย และประชากรที่ศึกษา

8 4. การแปลความหมายต้องพิจารณาผลที่ได้นั้นพาดพิงถึงสิ่งใด ควรจะแปลผลในลักษณะอย่างใด จึงถูกต้อง
5. การแปลความหมาย ให้ใช้ภาษาที่กระจ่างแจ้ง กะทัดรัด และเข้าใจง่าย 6. การแปลความหมาย ต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด

9 ควรระมัดระวังในการแปลผลดังนี้
ระวังอย่าแปลให้เกินขอบเขตของข้อมูลที่รวบรวมไว้ ระวังอย่าแปลให้เกินขอบเขตการวิจัยที่กำหนดไว้ ระวังอย่าให้เกิดความลำเอียงโดยไม่รู้ตัว ระวังการใช้เหตุผลผิด ระวังเรื่องการคำนวณค่าสถิติที่ผิดพลาด เพราะจะทำให้การแปลผลผิดพลาด การแปลผลต้องแปลตามตัวเลข ไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น

10 การสรุปผล สรุปผล ต้องมีลักษณะการตอบคำถามจุดมุ่งหมายการวิจัย หรือข้อพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย การสรุปผลต้องอยู่ในขอบเขตของข้อมูล และสรุปอ้างอิงไปถึงประชากรที่ศึกษาเท่านั้น การเสนอแนะ1) การเสนอแนะเกี่ยวกับการนำผลไปใช้ 2) เสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไป

11 หลักเกณฑ์ในการสรุปผล
เขียนให้เป็นประโยคบอกเล่าที่ชัดเจน รัดดุม และชี้เฉพาะ และอยู่ในลักษณะข้อความที่เป็นการตอบจุดมุ่งหมายหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ การสรุปผลต้องตั้งอยู่บนฐานของหลักฐานต่างๆ ที่ได้จากข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช้ความเห็นของผู้วิจัย ต้องสรุปในขอบเขตของปัญหาที่ได้นิยามไว้เท่านั้น การสรุปผลต้องอาศัยเหตุผลที่ผ่านการใคร่ครวญอย่างรอบคอบ ซึ่งก็คือการใช้เหตุผลขั้นสูง

12 การสรุปผลต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และหลักการต่างๆของธรรมชาติ นั่นก็คือ ต้องคำนึงถึงข้อตกลงทางวิทยาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การจัดกระทำข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google