งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกระทำ ข้อมูล. จุดมุ่งหมาย ของการจัดกระทำ ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปล ความหมายข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกระทำ ข้อมูล. จุดมุ่งหมาย ของการจัดกระทำ ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปล ความหมายข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกระทำ ข้อมูล

2 จุดมุ่งหมาย ของการจัดกระทำ ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปล ความหมายข้อมูล

3 การวิเคราะห์ข้อมูล 1. วิเคราะห์จุดมุ่งหมายหรือ สมมติฐานการวิจัย 2. ตรวจสอบข้อมูลโดยดูว่า ข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้นมา จากแหล่งใด ตรงตามที่ ต้องการหรือไม่ และมีความ ครบถ้วนครอบคลุมตามตัวแปร ที่ต้องการศึกษาหรือไม่ 3. จัดแยกประเภทข้อมูล

4 4. เลือกสถิติในการวิเคราะห์หรือ ทดสอบสมมติฐาน 5. คำนวณค่าสถิติ / ประมวลผล 6. วางแผนในการนำเสนอผล วิเคราะห์ข้อมูล

5 การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล พิจารณาจาก วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ระดับการวัดของตัวแปร ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติแต่ละ ชนิด แบบการวิจัย

6 ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ข้อมูล ควรหลีกเลี่ยง เรื่องต่อไปนี้ รวบรวมก่อนแล้วค่อยหาเทคนิคทาง สถิติทีหลัง ใช้สถิติที่ไม่เหมาะสม ใช้สถิติโดยไม่คำนึงถึงระดับของ ข้อมูล ใช้สถิติโดยไม่คำนึงถึงข้อตกลง เบื้องต้น ใช้สถิติโดยไม่คำนึงถึงขอบเขตการ วิจัย การคำนวณและอ่านผลการวิเคราะห์ ผิดพลาด

7 แปลผลวิเคราะห์ (Interpretation) 1. พิจารณาตัวเลขและค่าสถิติต่างๆ ที่คำนวณออกมาได้ว่าแสดงถึงอะไร มีความหมายแค่ไหน และเกี่ยวกับ อะไร ตอบคำถามข้อใด 2. การแปลความหมาย ต้องยึดหลัก ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของข้อมูล และสถิติที่ใช้ 3. แปลความหมายให้อยู่ในขอบเขต การวิจัย และสอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายการวิจัย และประชากรที่ ศึกษา

8 4. การแปลความหมายต้องพิจารณา ผลที่ได้นั้นพาดพิงถึงสิ่งใด ควร จะแปลผลในลักษณะอย่างใด จึง ถูกต้อง 5. การแปลความหมาย ให้ใช้ภาษาที่ กระจ่างแจ้ง กะทัดรัด และเข้าใจ ง่าย 6. การแปลความหมาย ต้อง พิจารณาข้อมูลที่ได้มานั้นมีความ น่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด

9 ควรระมัดระวังในการแปลผลดังนี้ ระวังอย่าแปลให้เกินขอบเขตของ ข้อมูลที่รวบรวมไว้ ระวังอย่าแปลให้เกินขอบเขตการ วิจัยที่กำหนดไว้ ระวังอย่าให้เกิดความลำเอียงโดย ไม่รู้ตัว ระวังการใช้เหตุผลผิด ระวังเรื่องการคำนวณค่าสถิติที่ ผิดพลาด เพราะจะทำให้การแปล ผลผิดพลาด การแปลผลต้องแปลตามตัวเลข ไม่ มีการแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น

10 การสรุปผล สรุปผล ต้องมีลักษณะการตอบ คำถามจุดมุ่งหมายการวิจัย หรือข้อ พิสูจน์สมมติฐานการวิจัย การสรุปผลต้องอยู่ในขอบเขตของ ข้อมูล และสรุปอ้างอิงไปถึง ประชากรที่ศึกษาเท่านั้น การเสนอแนะ 1) การเสนอแนะ เกี่ยวกับการนำผลไปใช้ 2) เสนอแนะในการทำวิจัยในครั้ง ต่อไป

11 หลักเกณฑ์ในการสรุปผล เขียนให้เป็นประโยคบอกเล่าที่ ชัดเจน รัดดุม และชี้เฉพาะ และ อยู่ในลักษณะข้อความที่เป็น การตอบจุดมุ่งหมายหรือ สมมติฐานที่ตั้งไว้ การสรุปผลต้องตั้งอยู่บนฐาน ของหลักฐานต่างๆ ที่ได้จาก ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช้ความเห็น ของผู้วิจัย ต้องสรุปในขอบเขตของปัญหา ที่ได้นิยามไว้เท่านั้น การสรุปผลต้องอาศัยเหตุผลที่ ผ่านการใคร่ครวญอย่าง รอบคอบ ซึ่งก็คือการใช้เหตุผล ขั้นสูง

12 การสรุปผลต้องสอดคล้องกับ ข้อเท็จจริง และหลักการต่างๆ ของธรรมชาติ นั่นก็คือ ต้อง คำนึงถึงข้อตกลงทาง วิทยาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การจัดกระทำ ข้อมูล. จุดมุ่งหมาย ของการจัดกระทำ ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปล ความหมายข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google