งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 บทบาทของการวิจัย ตลาด.  ความสำคัญ  ลักษณะของการวิจัยตลาด : ความหมาย, ประเภท  การวิจัยและการตลาด  กิจกรรมการวิจัยตลาด  ปัจจัยกำหนดความจำเป็นในการทำวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 บทบาทของการวิจัย ตลาด.  ความสำคัญ  ลักษณะของการวิจัยตลาด : ความหมาย, ประเภท  การวิจัยและการตลาด  กิจกรรมการวิจัยตลาด  ปัจจัยกำหนดความจำเป็นในการทำวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 บทบาทของการวิจัย ตลาด

2  ความสำคัญ  ลักษณะของการวิจัยตลาด : ความหมาย, ประเภท  การวิจัยและการตลาด  กิจกรรมการวิจัยตลาด  ปัจจัยกำหนดความจำเป็นในการทำวิจัย ตลาด  การวิจัยตลาดในยุคปัจจุบัน

3 ความสำคัญของการวิจัย  เครื่องมือหลักในการตอบปัญหาการ ตัดสินใจด้านการตลาด  ลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ  แทนที่การใช้ลางสังหรณ์

4 ความหมาย การวิจัยตลาด เป็น หน้าที่ที่เชื่อมโยง องค์การเข้ากับตลาดโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศช่วยในการระบุ และกำหนดโอกาสและปัญหาทางการตลาด ข้อมูลสารสนเทศช่วยในการสร้าง กลั่นกรอง และประเมินกิจกรรมทางการตลาด และช่วยใน การติดตามผลการปฏิบัติการด้านการตลาดและ ปรับปรุงความเข้าใจถึงการตลาดในฐานะที่เป็น กระบวนการ (AMA) (AMA = The American Marketing Association)

5 ความหมาย ( ต่อ ) การวิจัยตลาด หมายถึง กระบวนการที่เป็น ระบบและมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสารสนเทศ เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการตลาด กระบวนการนี้ประกอบด้วยการระบุถึงข้อมูลที่ ต้องการ การออกแบบวิธีการในการเก็บข้อมูล การจัดการและการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและสื่อสารผลและการนำไปใช้ (Zidmand, 2003)

6 ความหมาย ความหมายแสดงถึง  การค้นคว้าซ้ำ (re-search)  ไม่มีอคติ  เครื่องมือลดความไม่แน่นอน แต่ไม่ได้ แทนการตัดสินใจ  ครอบคลุมถึงกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร

7 ประเภทของการวิจัย  การวิจัยพื้นฐาน ขยายองค์ความรู้ ใหม่ หรือทดสอบทฤษฎี  การวิจัยประยุกต์ ตอบคำถามปัญหา เฉพาะเจาะจง - วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific method) - หลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical evidence) : ข้อเท็จจริงที่เกิดจากการ สังเกตการณ์หรือทดลอง

8 การวิจัยตลาดกับแนวคิด การตลาด  มุ่งเน้นลูกค้า  เน้นกำไรในระยะยาวมากกว่าปริมาณขาย

9 กิจกรรมการวิจัยตลาดในการ ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  การระบุและประเมินโอกาส  วิเคราะห์ส่วนของตลาดและการเลือก ตลาดเป้าหมาย  วางแผนและการนำส่วนประสมการตลาด ไปใช้  วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานด้านการตลาด

10 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความ เป็นไปได้ของการทำวิจัย 1. ข้อจำกัดด้านเวลา 2. ความมีพร้อมของข้อมูล 3. ลักษณะการตัดสินใจ 4. ประโยชน์และต้นทุน : ผลตอบแทน คุ้มค่ากับการลงทุนไหม, ข้อมูลที่ได้จะ ช่วยปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจคุ้ม ค่าใช้จ่ายไหม, เป็นการใช้เงินทุนอย่าง ดีที่สุดไหม

11 การวิจัยการตลาดในปัจจุบัน  การวิจัยตลาดในระดับโลก  การเติบโตของอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 บทบาทของการวิจัย ตลาด.  ความสำคัญ  ลักษณะของการวิจัยตลาด : ความหมาย, ประเภท  การวิจัยและการตลาด  กิจกรรมการวิจัยตลาด  ปัจจัยกำหนดความจำเป็นในการทำวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google