งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 บทบาทของการวิจัยตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 บทบาทของการวิจัยตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 บทบาทของการวิจัยตลาด

2 ความสำคัญ ลักษณะของการวิจัยตลาด : ความหมาย, ประเภท การวิจัยและการตลาด กิจกรรมการวิจัยตลาด ปัจจัยกำหนดความจำเป็นในการทำวิจัยตลาด การวิจัยตลาดในยุคปัจจุบัน

3 ความสำคัญของการวิจัย
เครื่องมือหลักในการตอบปัญหาการตัดสินใจด้านการตลาด ลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ แทนที่การใช้ลางสังหรณ์

4 ความหมาย การวิจัยตลาด เป็น หน้าที่ที่เชื่อมโยงองค์การเข้ากับตลาดโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศช่วยในการระบุและกำหนดโอกาสและปัญหาทางการตลาด ข้อมูลสารสนเทศช่วยในการสร้าง กลั่นกรอง และประเมินกิจกรรมทางการตลาด และช่วยในการติดตามผลการปฏิบัติการด้านการตลาดและปรับปรุงความเข้าใจถึงการตลาดในฐานะที่เป็นกระบวนการ (AMA) (AMA = The American Marketing Association)

5 ความหมาย (ต่อ) การวิจัยตลาด หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบและมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการตลาด กระบวนการนี้ประกอบด้วยการระบุถึงข้อมูลที่ต้องการ การออกแบบวิธีการในการเก็บข้อมูล การจัดการและการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและสื่อสารผลและการนำไปใช้ (Zidmand, 2003)

6 ความหมาย ความหมายแสดงถึง การค้นคว้าซ้ำ (re-search) ไม่มีอคติ
เครื่องมือลดความไม่แน่นอน แต่ไม่ได้แทนการตัดสินใจ ครอบคลุมถึงกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร

7 ประเภทของการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน ขยายองค์ความรู้ใหม่ หรือทดสอบทฤษฎี
การวิจัยพื้นฐาน ขยายองค์ความรู้ใหม่ หรือทดสอบทฤษฎี การวิจัยประยุกต์ ตอบคำถามปัญหาเฉพาะเจาะจง -วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific method) -หลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical evidence) : ข้อเท็จจริงที่เกิดจากการสังเกตการณ์หรือทดลอง

8 การวิจัยตลาดกับแนวคิดการตลาด
มุ่งเน้นลูกค้า เน้นกำไรในระยะยาวมากกว่าปริมาณขาย

9 กิจกรรมการวิจัยตลาดในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
การระบุและประเมินโอกาส วิเคราะห์ส่วนของตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย วางแผนและการนำส่วนประสมการตลาดไปใช้ วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานด้านการตลาด

10 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความเป็นไปได้ของการทำวิจัย
1. ข้อจำกัดด้านเวลา 2. ความมีพร้อมของข้อมูล 3. ลักษณะการตัดสินใจ 4. ประโยชน์และต้นทุน : ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนไหม, ข้อมูลที่ได้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจคุ้มค่าใช้จ่ายไหม, เป็นการใช้เงินทุนอย่างดีที่สุดไหม

11 การวิจัยการตลาดในปัจจุบัน
การวิจัยตลาดในระดับโลก การเติบโตของอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 บทบาทของการวิจัยตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google