งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Source by :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Source by :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Source by : http://askabiologist.asu.edu/explore/i-spy-ecosystemhttp://askabiologist.asu.edu/explore/i-spy-ecosystem

2 จุดประสงค์ อธิบายภาพรวม การเปลี่ยนแปลง และ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศน์ สามารถสร้างความร่วมมือ เพื่อการรณรงค์ และแก้ไขสวล. ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต ของชุมชนและสังคม สามารถใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องในเรื่องระบบนิเวศน์ มาอธิบายให้ให้ ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้

3

4 Ecology = Life + Relation http://projectfelt.blogspot.com/2007/12/ecospheres-them.html Ecosphere

5 Life includes all plant & animal …which living…(on earth) http://aullidosdeunaloba.blogspot.com/2010/07/declaracion-universal-de-los-derechos.html

6 Life can…… Grow up Move Reproduce adapt Breathe Eat Void

7 Population is the same life which is not isolated. This’s only a population.

8 And a lots more…. The others….

9 Community is living together.

10 Habitat is the place where life lives. http://www.visoterra.com/index.php?component=photo&task=showPhotoGrandformat&idPhoto=8614

11

12

13

14

15 http://viatwixqueme.blogspot.com/2011/06/energy-pyramid-decomposers.html

16 Biosphere is variety of many ecosystems. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Seawifs_global_biosphere.jpg

17

18 THE PYRAMID

19 Mutualism lichens

20 Protocooperation (+ +) By p@ragonp@ragon

21 Commensalism (+ 0) Martin Johnson Heade Orchids and Hummingbird Painting.

22 Parasitism (+ -) http://www.biocontrol.ento.vt.edu/BC_html.htm

23 Predation (+ -)

24 Competition…… (- -) Opps…! What’s the hell !?

25 http://news.nationalgeographic.com/news/2008/10/photogalleries/best-animal-wildlife-photos/photo7.html NO NO NO ! This one is the real competition !! Hey, shall we take care of that annoying people before the fight ?

26 Energy Cycle, Photosynthesis http://hillarybio.blogspot.com/ ATP = adenosine triphosphateadenosine triphosphate สูตรอย่างง่าย C 10 H 16 N 5 O 13 P 3 NADPH = Nicotinamide adenine - dinucleotide phosphate สูตรอย่างง่าย C21 H30 N7 O17 P3

27 http://acsbiology.info/Respiration.aspx Respiration http://www.britannica.com

28 © The Straight Edge, Inc. (http://www.straightedgeinc.com/)

29 http://www.sci.uidaho.edu/scripter/geog100/lect/16-ecosystems-biomes/ecosystems-files/ecosystems.htm Carbon and Oxygen Cycle

30 http://www.chebucto.ns.ca/ccn/info/Science/SWCS/DATA/PARAMETERS/TP/popup.html Phosphorus Cycle

31

32 นักศึกษาเข้าใจความหมายของประโยค “Ecology is our future” อย่างไรบ้าง ให้อธิบายมาพอสังเขป (1 หน้า A4) http://www.youtube.com/watch?v=Ac1UV30jt_U


ดาวน์โหลด ppt Source by :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google