งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Source by :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Source by :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Source by :

2 จุดประสงค์ อธิบายภาพรวม การเปลี่ยนแปลง และ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศน์ สามารถสร้างความร่วมมือ เพื่อการรณรงค์ และแก้ไขสวล. ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต ของชุมชนและสังคม สามารถใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องในเรื่องระบบนิเวศน์ มาอธิบายให้ให้ ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้

3

4 Ecology = Life + Relation Ecosphere

5 Life includes all plant & animal …which living…(on earth)

6 Life can…… Grow up Move Reproduce adapt Breathe Eat Void

7 Population is the same life which is not isolated. This’s only a population.

8 And a lots more…. The others….

9 Community is living together.

10 Habitat is the place where life lives.

11

12

13

14

15

16 Biosphere is variety of many ecosystems.

17

18 THE PYRAMID

19 Mutualism lichens

20 Protocooperation (+ +) By

21 Commensalism (+ 0) Martin Johnson Heade Orchids and Hummingbird Painting.

22 Parasitism (+ -)

23 Predation (+ -)

24 Competition…… (- -) Opps…! What’s the hell !?

25 NO NO NO ! This one is the real competition !! Hey, shall we take care of that annoying people before the fight ?

26 Energy Cycle, Photosynthesis ATP = adenosine triphosphateadenosine triphosphate สูตรอย่างง่าย C 10 H 16 N 5 O 13 P 3 NADPH = Nicotinamide adenine - dinucleotide phosphate สูตรอย่างง่าย C21 H30 N7 O17 P3

27 Respiration

28 © The Straight Edge, Inc. (http://www.straightedgeinc.com/)

29 Carbon and Oxygen Cycle

30 Phosphorus Cycle

31

32 นักศึกษาเข้าใจความหมายของประโยค “Ecology is our future” อย่างไรบ้าง ให้อธิบายมาพอสังเขป (1 หน้า A4)


ดาวน์โหลด ppt Source by :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google