งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิเวศวิทยาการเมือง : ความยั่งยืนทางนิเวศ ในสังคมไทย ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิเวศวิทยาการเมือง : ความยั่งยืนทางนิเวศ ในสังคมไทย ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิเวศวิทยาการเมือง : ความยั่งยืนทางนิเวศ ในสังคมไทย ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม

2 วิกฤติการณ์ทางสิ่งแวดล้อม หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อุดมการณ์ของการพัฒนา เศรษฐกิจได้แพร่กระจาย เข้าไปในประเทศต่าง ๆ ของโลกที่สาม ผลของการพัฒนาตามแนวทางทุน นิยมดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อุดมการณ์ของการพัฒนา เศรษฐกิจได้แพร่กระจาย เข้าไปในประเทศต่าง ๆ ของโลกที่สาม ผลของการพัฒนาตามแนวทางทุน นิยมดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ประเทศไทยเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายและ น่ากลัวนั้น เนื่องจากพบว่าสิ่งแวดล้อมและฐาน ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกใช้อย่างหนัก ความเสื่อม โทรม และความตึงเครยดทางสิ่งแวดล้อมปรากฏให้ เห็นทั้งในเมืองและชนบท อย่างน่าวิตก ประเทศไทยเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายและ น่ากลัวนั้น เนื่องจากพบว่าสิ่งแวดล้อมและฐาน ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกใช้อย่างหนัก ความเสื่อม โทรม และความตึงเครยดทางสิ่งแวดล้อมปรากฏให้ เห็นทั้งในเมืองและชนบท อย่างน่าวิตก

3 วิถีการพัฒนาแบบทำลายล้าง อาจสรุปได้ว่า ระบบการพัฒนาของไทย ในช่วง 40 ปี ที่ผ่านมา มีลักษณะที่สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ อาจสรุปได้ว่า ระบบการพัฒนาของไทย ในช่วง 40 ปี ที่ผ่านมา มีลักษณะที่สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ มีการประเมินค่าของธรรมชาติต่ำมาก มีการประเมินค่าของธรรมชาติต่ำมาก มีการให้ความสำคัญสูงแก่เรื่องการแสวงหา ความเจริญสูงสุด มีการให้ความสำคัญสูงแก่เรื่องการแสวงหา ความเจริญสูงสุด มีความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจสังคมที่ดำรง อยู่ มีความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจสังคมที่ดำรง อยู่ มีการวางนโยบายเพื่อผลประโยชน์ในวงที่ คับแคบ มีการวางนโยบายเพื่อผลประโยชน์ในวงที่ คับแคบ

4 นโยบายสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนา แนวนโยบายของยุคเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา ต้อง ยอมรับว่าเป็นความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง เพราะ แผนพัฒนาของไทย 3 แผนแรก ( ในช่วง 2504- 2519) ไม่ได้กล่าวถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมเลย ในสมัยนั้นทรัพยากรธรรมชาติมีไว้เพื่อการขูด รีดและใช้ประโยชน์ เพื่อความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างไม่มีขีดจำกัด แนวนโยบายของยุคเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา ต้อง ยอมรับว่าเป็นความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง เพราะ แผนพัฒนาของไทย 3 แผนแรก ( ในช่วง 2504- 2519) ไม่ได้กล่าวถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมเลย ในสมัยนั้นทรัพยากรธรรมชาติมีไว้เพื่อการขูด รีดและใช้ประโยชน์ เพื่อความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างไม่มีขีดจำกัด ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (2520-2524) นัก วางแผนเริ่มมองเห็นแล้วว่า การขูดรีดทรัพยากร เพื่อการพัฒนากำลังนำความ ทรุดโทรมมาสู่ ระบบนิเวศของไทยอย่างร้ายแรง จนถึง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ในภาคปฏิบัติยังไม่มีอะไร เกิดขึ้น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (2520-2524) นัก วางแผนเริ่มมองเห็นแล้วว่า การขูดรีดทรัพยากร เพื่อการพัฒนากำลังนำความ ทรุดโทรมมาสู่ ระบบนิเวศของไทยอย่างร้ายแรง จนถึง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ในภาคปฏิบัติยังไม่มีอะไร เกิดขึ้น

5 การวางแผนนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ ของไทยเริ่มมีรูปร่าง อย่างเป็นระบบในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (2530- 2534) การวางแผนนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ ของไทยเริ่มมีรูปร่าง อย่างเป็นระบบในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (2530- 2534) ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (2535-2539) คือจุด เปลี่ยนที่สำคัญของประวัติศาสตร์การพัฒนา ของไทย แผนใหม่นี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการด้วยกัน คือ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (2535-2539) คือจุด เปลี่ยนที่สำคัญของประวัติศาสตร์การพัฒนา ของไทย แผนใหม่นี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการด้วยกัน คือ

6 1. รักษาความเจริญของเศรษฐกิจต่อไป พร้อม ๆ กับเสถียรภาพ ของระบบเศรษฐกิจ 2. ส่งเสริมการกระจายรายได้และการพัฒนา ชนบท 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุงคุณภาพชิวิต รวมทั้งคุณภาพ ของสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ

7 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (2540-2544) ประกาศ ว่าประเทศไทยใช้แนวทางที่เรียกว่า “ การพัฒนา แบบยั่งยืนยาวนาน ” หรือ “Sustainable Development” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (2540-2544) ประกาศ ว่าประเทศไทยใช้แนวทางที่เรียกว่า “ การพัฒนา แบบยั่งยืนยาวนาน ” หรือ “Sustainable Development” กระทั่งถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (2545-2549) ประเทศไทย ยังผลิตอุดมการณ์การพัฒนาแบบ ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน กระทั่งถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (2545-2549) ประเทศไทย ยังผลิตอุดมการณ์การพัฒนาแบบ ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน

8 ปรัชญาแห่งความยั่งยืน จากประสบการณ์ของการพัฒนากว่า 40 ปี เป็น ที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า แนวคิดและยุทธศาสตร์การ พัฒนากระแสหลักที่เน้นความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจค่อนข้างจะล้มเหลว จากประสบการณ์ของการพัฒนากว่า 40 ปี เป็น ที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า แนวคิดและยุทธศาสตร์การ พัฒนากระแสหลักที่เน้นความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจค่อนข้างจะล้มเหลว ด้วยเหตุนี้ จึงมีความพยายามเกิดขึ้นที่จะ แสวงหาหนทาง และวิธีการเพื่อนำเอาเรื่อง “ การ พัฒนา ” และ “ สิ่งแวดล้อม ” มาผสมผสานกันเพื่อ แก้ปัญหาวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ จึงมีความพยายามเกิดขึ้นที่จะ แสวงหาหนทาง และวิธีการเพื่อนำเอาเรื่อง “ การ พัฒนา ” และ “ สิ่งแวดล้อม ” มาผสมผสานกันเพื่อ แก้ปัญหาวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อม

9 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ การพัฒนาแบบยั่งยืน จึงมีหลักการพื้นฐาน ที่สำคัญที่สุด 3 ข้อ คือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ การพัฒนาแบบยั่งยืน จึงมีหลักการพื้นฐาน ที่สำคัญที่สุด 3 ข้อ คือ 1. ให้ความสำคัญสูงสุดแก่ค่าของสิ่งแวดล้อม 1. ให้ความสำคัญสูงสุดแก่ค่าของสิ่งแวดล้อม 2. ขยายมิติเวลาไปสู่อนาคต 2. ขยายมิติเวลาไปสู่อนาคต 3. เน้นหนักเรื่องความยุติธรรม 3. เน้นหนักเรื่องความยุติธรรม

10 หลักการพื้นฐานของการพัฒนา แบบยั่งยืน 1. ค่าของสิ่งแวดล้อม 1. ค่าของสิ่งแวดล้อม - ระบบเศรษฐกิจจะต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับค่าของ สิ่งแวดล้อม - ระบบเศรษฐกิจจะต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับค่าของ สิ่งแวดล้อม - จะต้องมีการประเมินค่าของสิ่งแวดล้อมอย่าง ถูกต้อง - ในการประเมินโครงการพัฒนา จำเป็นต้องมี การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่าง ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำลายระบบนิเวศ ส่งเสริมคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูธรรมชาติ

11 2. มิติแห่งอนาคต 2. มิติแห่งอนาคต ความยั่งยืน หมายถึง ความยาวนานของ กาลเวลา มองจากแง่นี้แล้วการพัฒนาแบบยั่งยืน ก็ คือ การพัฒนาเพื่ออนาคต ในการมองอนาคต จุดหนักไม่ได้อยู่ที่การสร้าง วัตถุ หากแต่เป็นเรื่องของการพิทักษ์รักษาความ อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ คงทน นั่นหมายความว่าอนาคตของลูกหลาน จะต้องมี “ ทุนธรรมชาติ ” (Natural Capital) ไม่ น้อยไปกว่ายุคของเรา

12 3. ความยั่งยืนทางนิเวศ 3. ความยั่งยืนทางนิเวศ หลักการพื้นฐานทั้ง 3 ข้อ ( ค่าของธรรมชาติ มิติ อนาคต และความยุติธรรม ) คือประสิทธิภาพของ การพัฒนาที่ครอบคลุมเป้าหมาย “ ความยั่งยืน ทางนิเวศ ” (Ecological Sustainable) หลักการพื้นฐานทั้ง 3 ข้อ ( ค่าของธรรมชาติ มิติ อนาคต และความยุติธรรม ) คือประสิทธิภาพของ การพัฒนาที่ครอบคลุมเป้าหมาย “ ความยั่งยืน ทางนิเวศ ” (Ecological Sustainable)

13 หลักการพื้นฐาน ในการรักษาความยั่งยืนทางนิเวศ 1. พิทักษ์รักษากระบวนการทางนิเวศที่สำคัญ ๆ และระบบรองรับ การดำรงชีวิตของมนุษย์ 1. พิทักษ์รักษากระบวนการทางนิเวศที่สำคัญ ๆ และระบบรองรับ การดำรงชีวิตของมนุษย์ 2. คุ้มครองความหลากหลายของระบบนิเวศ 2. คุ้มครองความหลากหลายของระบบนิเวศ 3. ใช้ทรัพยากรแบบยั่งยืน 3. ใช้ทรัพยากรแบบยั่งยืน 4. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5. สร้างความสมดุลระหว่างการใช้ธรรมชาติกับ การเพิ่มประชากร 5. สร้างความสมดุลระหว่างการใช้ธรรมชาติกับ การเพิ่มประชากร

14 สรุป นิเวศวิทยา สอนเรา ว่าการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติจะไม่เกิด ประสิทธิผลแต่อย่างใด ถ้าหากคนเรายังคงมีวิธีคิด เกี่ยวกับธรรมชาติแบบเก่า ๆ นั่นคือการมองว่า ธรรมชาติดำรงอยู่เพื่อเศรษฐกิจหรือธุรกิจ นิเวศวิทยา สอนเรา ว่าการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติจะไม่เกิด ประสิทธิผลแต่อย่างใด ถ้าหากคนเรายังคงมีวิธีคิด เกี่ยวกับธรรมชาติแบบเก่า ๆ นั่นคือการมองว่า ธรรมชาติดำรงอยู่เพื่อเศรษฐกิจหรือธุรกิจ ความยั่งยืนยาวนานต้องการวิธีคิกแบบใหม่ ซึ่งให้ ความสำคัญสูงแก่การประเมินค่าของธรรมชาติ ซึ่ง หมายถึง ความยั่งยืนยาวนานต้องการวิธีคิกแบบใหม่ ซึ่งให้ ความสำคัญสูงแก่การประเมินค่าของธรรมชาติ ซึ่ง หมายถึง - ความเคารพและห่วงใยในสรรพสิ่งทั้งหลาย ของโลกธรรมชาติ - ความอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์ กับธรรมชาติ - การให้ความคุ้มครองธรรมชาติ ซึ่งสำคัญกว่า การส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจ


ดาวน์โหลด ppt นิเวศวิทยาการเมือง : ความยั่งยืนทางนิเวศ ในสังคมไทย ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google