งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นสารสนเทศ สื่อบุคคล - แบบสอบถา ม - การ สัมภาษณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร นสพ. และจุลสาร เป็นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นสารสนเทศ สื่อบุคคล - แบบสอบถา ม - การ สัมภาษณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร นสพ. และจุลสาร เป็นต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นสารสนเทศ สื่อบุคคล - แบบสอบถา ม - การ สัมภาษณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร นสพ. และจุลสาร เป็นต้น

2 การอ้างอิง *** การอ้างอิง คือ การระบุ แหล่งที่มาของข้อความ ในเรื่อง ทั้งที่ยกมาโดยตรง หรือนำมาประมวลความคิด ใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

3 การอ้างอิง มี 3 ประเภท คือ 1. อ้างอิงแทรกใน เนื้อหา 2. อ้างอิงแบบ เชิงอรรถ 3. บรรณานุกรม

4 เครื่องหมายวรรคตอน ในการอ้างอิง “ ” ข้างในไม่ ต้องเว้นนะ, : ; เว้นหลัง 1 ระยะ. เว้นหลัง 2 ระยะ ปริศนา มัชฌิมา. (2552). “ เที่ยวไปกับไอที ”. อสท. 48 : 3 ( พฤศจิกายน ) : หน้า 1.

5 การอ้างอิงแทรกใน เนื้อหา จะใส่ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าไว้ใน เครื่องหมาย ( )

6 รูปแบ บ ( ผู้แต่ง, ปีพิมพ์, หน้า ) ( ลมุล รัตตากร, 2539, หน้า 5)

7

8 แบบ เชิงอรรถ ใช้ระบุที่มาของข้อความ เหมือนกัน แต่จะพิมพ์ไว้ด้านล่างของ หน้ากระดาษ

9 รูปแ บบ ชื่อผู้แต่ง, ( ปีที่พิมพ์ ), ชื่อ หนังสือ, ครั้งที่พิมพ์, ( สถานที่ พิมพ์ : สำนักพิมพ์ ), หน้าที่อ้าง ถึง.

10

11 การเขียนบรรณานุกรมหรือการ อ้างอิงท้ายบท *** นิยมใช้ในงานวิชาการ ลักษณะคล้ายๆ การ เขียนเชิงอรรถ

12 รูปแบบ ( กรณีที่อ้างอิง มาจากหนังสือ ) ชื่อผู้แต่ง. ( ปีที่พิมพ์ ). ชื่อ หนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่ พิมพ์ : สำนักพิมพ์. *** ที่ขีดเส้นใต้ เวลา พิมพ์มักใช้ตัวหนา

13 การลง ข้อมูลผู้ แต่ง ถ้าเป็นคนไทย ให้ใส่ชื่อ - นามสกุล ตามที่เห็นได้เลย เช่น ปริศนา มัชฌิมา ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใส่ชื่อสกุลก่อน คั่นด้วย, แล้วตามด้วยชื่อหน้า และชื่อกลาง ( ถ้ามี ) เช่น Hillton, Paris.

14 กรณีผู้แต่ง มากกว่า 1 คน ผู้แต่ง 1 และผู้แต่ง 2. ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2 และผู้ แต่ง 3. ผู้แต่ง 1 และคนอื่นๆ. หรือ ผู้แต่ง 1 และคณะ ( กรณีที่มีการแต่งตั้งเป็น คณะทำงาน )

15 ปีพิมพ์ จะอยู่ใน ( ) ต่อ จากชื่อผู้แต่ง แต่ถ้าไม่พบ ให้ประมาณ เวลาที่น่าจะเป็น ใน เครื่องหมาย [ ] เช่น (2550) ถ้าไม่แน่ใจให้ ใช้  [2550] หมายเหตุ : การเขียนปีพิมพ์ มี 2 แบบ คือ ไว้ข้างหน้า กับไว้หลังสุด

16 ชื่อเรื่อง ให้เขียนตามที่ ปรากฏ ในหน้าปกใน แต่ หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้เขียนขึ้นต้นของประโยค และคำศัพท์เฉพาะ เช่น ชื่อประเทศ Thailand ด้วย อักษรพิมพ์ใหญ่

17 ครั้งที่พิมพ์ จะใส่ก็ต่อเมื่อ เป็นหนังสือที่มีการ จัดพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ถ้าหนังสือไม่ได้ระบุครั้งที่ พิมพ์ หรือบอกว่าพิมพ์ ครั้งที่ 1 ไม่ต้องเขียนใน ส่วนนี้

18 สถานที่พิมพ์ แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ สถานที่พิมพ์ และ สำนักพิมพ์

19 สถานที่พิมพ์ ให้ลงรายการ โดยใช้ชื่อเมืองแรกที่ สำนักพิมพ์นั้นๆ ตั้งอยู่ สำนักพิมพ์ ให้ลงรายการ ตามที่เห็นใน หน้าปกใน หากมีคำว่า สำนักพิมพ์ ห้างหุ้นส่วน บริษัท... จำกัด ให้ตัดคำ เหล่านี้ออก แต่ถ้าเป็น โรงพิมพ์ ให้ใส่ไว้ ด้วย

20

21 สุริยันต์ วงศ์เมืองแก่น. (2546). ระบบ บริการลูกค้าผ่านเว็บสำหรับการ ประปานครหลวง. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. ถ้าเป็น วิทยานิพนธ์

22 รูปแบบ ( กรณีที่เป็น วารสาร นิตยสาร ) ชื่อผู้แต่ง. ( ปีที่พิมพ์ ). “ ชื่อบทความ ”. ชื่อวารสาร. เล่มที่หรือปี ที่ : ฉบับที่ ( เดือน ) : หน้า.

23 น. 15

24 รูปแบบ ( กรณีอ้างอิง มาจาก นสพ.) ชื่อผู้แต่ง. ( ปีที่พิมพ์ ). “ ชื่อบทความ ”. ชื่อ หนังสือพิมพ์. ( วันที่ เดือน ) : หน้า.

25 รูปแบบ ( กรณีอ้างอิงมา จากในอินเทอร์เน็ต ) ชื่อผู้แต่ง. ( ปีพ. ศ.). ชื่อเรื่อง. [ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก : http://............................. [ วันที่ เดือน ปีที่เข้าถึง ].

26 ชื่อผู้แต่ง. ( ปีพ. ศ.). ชื่อ เรื่อง. [online]. Available : http://........................ [ วันที่ เดือน ปีที่เข้าถึง ]. หรือ

27 ชื่อเรื่อง. ( ปีพ. ศ.). [ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก : http://.......................[ วันที่ เดือน ปีที่ เข้าถึง ]. กรณีไม่ทราบ ชื่อผู้แต่ง

28 ชื่อเรื่อง. ( ปีพ. ศ.). [online]. Available : http://........................ [ วันที่ เดือน ปีที่เข้าถึง ]. หรือ ( กรณีข้อมูลเป็น ภาษาอังกฤษ )

29

30 ตัวอย่างการสรุป งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง...................... ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และผลที่ได้จา การศึกษาคืออะไร

31 สวรรยา วิริยะวัฒนะ (2544) ศึกษา การจัดตารางการผลิตแบบโต้ตอบทางเว็บ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ทางด้านเทคนิค ในการจัดตารางการผลิต แบบโต้ตอบระหว่างบริษัทผู้ผลิตกับบริษัทผู้ ส่งมอบทางเว็บ ซึ่งใช้ภาษา PHP ในการ ประมวลผลและใช้ MySQL ในการจัดการ ฐานข้อมูล เนื่องจากซอฟต์แวร์ทั้งสองเป็น แชร์แวร์ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนา และเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ จากการพัฒนาระบบพบว่า มีความเป็นไป ได้สูงในการนำเอาเทคโนโลยีที่มี ความสามารถในการทำงานบนอินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ เพื่อการติดต่อสื่อสารแบบ โต้ตอบระหว่างบริษัทผู้ผลิตและบริษัทผู้ส่ง มอบ ในส่วนของการจัดตารางการผลิต ร่วมกัน เพื่อตกลงเวลาที่เหมาะสมในการส่ง มอบวัตถุดิบทางเว็บ

32


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นสารสนเทศ สื่อบุคคล - แบบสอบถา ม - การ สัมภาษณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร นสพ. และจุลสาร เป็นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google