งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป เรื่องรูปแบบขององค์กรธุรกิจของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจโดย ใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป เรื่องรูปแบบขององค์กรธุรกิจของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจโดย ใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป เรื่องรูปแบบขององค์กรธุรกิจของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจโดย ใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ” ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนางสาวสุขุมาภรณ์ พัฒนไพบูลย์วงศ์

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป เรื่องรูปแบบขององค์กรธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ หลังการใช้ชุดการสอน

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มา โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง เรียน

6 สรุปผลการวิจัย ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การ เรียน เรื่องรูปแบบขององค์การธุรกิจ มีค่าประสิทธิภาพ ( / ) 84.25 / 89.00 ซึ่งประสิทธิภาพของกระบวนการ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 แสดงให้เห็นว่าชุดการสอนแบบศูนย์การ เรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วย ตนเอง ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ การได้ร่วมกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉงทำ ให้สัมฤทธิผลทางการเรียนของผู้เรียน เกิดขึ้นอย่างมาก การ ได้รับคำติชมทันท่วงทีทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็น ความสำเร็จ

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีกำลังใจที่จะปฏิบัติ กิจกรรมในขั้นต่อไป และกิจกรรมการเรียนก็เป็นไปใน ลักษณะที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ไปทีละน้อยตามด้วยตัว นักเรียนเอง จึงเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดความ ภาคภูมิใจในการเรียน

9 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. การเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกกระทำกิจกรรมด้วยตนเอง ให้มากที่สุด อาจต้องใช้เวลามาก กิจกรรมการเรียนการ สอนควรยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา 2. การทำกิจกรรมกลุ่ม ควรชี้แจงให้ผู้เรียนร่วมมือกันทำงาน 3. ระหว่างการสอนควรที่จะให้คำปรึกษา และดูแลนักเรียน อย่างใกล้ชิด

10 ข้อเสนอแนะการวิจัย ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้ชุดการสอนแบบ ศูนย์การเรียน กับเนื้อหาอื่น ๆ ระดับชั้นอื่น ๆ ควรมี การศึกษาเกี่ยวกับผลการเกิดจากการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ประกอบด้วย เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการสอนที่หลากหลาย โดยศึกษากับนักเรียนกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม

11


ดาวน์โหลด ppt “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป เรื่องรูปแบบขององค์กรธุรกิจของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจโดย ใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google