งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป เรื่องรูปแบบขององค์กรธุรกิจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป เรื่องรูปแบบขององค์กรธุรกิจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป เรื่องรูปแบบขององค์กรธุรกิจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ” โดย นางสาวสุขุมาภรณ์ พัฒนไพบูลย์วงศ์

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป เรื่องรูปแบบขององค์กรธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ หลังการใช้ชุดการสอน

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป เรื่องรูปแบบขององค์กรธุรกิจ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป เรื่องรูปแบบขององค์กรธุรกิจ

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

6 สรุปผลการวิจัย ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องรูปแบบขององค์การธุรกิจ มีค่าประสิทธิภาพ ( / ) / ซึ่งประสิทธิภาพของกระบวนการ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 แสดงให้เห็นว่าชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ การได้ร่วมกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉงทำให้สัมฤทธิผลทางการเรียนของผู้เรียน เกิดขึ้นอย่างมาก การได้รับคำติชมทันท่วงทีทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็นความสำเร็จ

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีกำลังใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมในขั้นต่อไป และกิจกรรมการเรียนก็เป็นไปในลักษณะที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ไปทีละน้อยตามด้วยตัวนักเรียนเอง จึงเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดความภาคภูมิใจในการเรียน

9 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. การเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกกระทำกิจกรรมด้วยตนเอง ให้มากที่สุด อาจต้องใช้เวลามาก กิจกรรมการเรียนการ สอนควรยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา 2. การทำกิจกรรมกลุ่ม ควรชี้แจงให้ผู้เรียนร่วมมือกันทำงาน 3. ระหว่างการสอนควรที่จะให้คำปรึกษา และดูแลนักเรียน อย่างใกล้ชิด

10 ข้อเสนอแนะการวิจัย ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กับเนื้อหาอื่น ๆ ระดับชั้นอื่น ๆ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลการเกิดจากการสอนในรูปแบบอื่น ๆประกอบด้วย เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการสอนที่หลากหลายโดยศึกษากับนักเรียนกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป เรื่องรูปแบบขององค์กรธุรกิจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google