งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุของปัญหาสุขภาพของ บุคคล 1. พฤติกรรมของบุคคล 2. พันธุกรรม 3. สภาพสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุของปัญหาสุขภาพของ บุคคล 1. พฤติกรรมของบุคคล 2. พันธุกรรม 3. สภาพสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุของปัญหาสุขภาพของ บุคคล 1. พฤติกรรมของบุคคล 2. พันธุกรรม 3. สภาพสิ่งแวดล้อม

2 1. ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ - พฤติกรรมภายใน 2. ความรู้สึก อารมณ์ เจตคติ - วัดได้ 3. การแสดงออก การกระทำ - พฤติกรรมภายนอก - วัดได้ - วัดได้

3

4

5

6 1. การบังคับโดยมาตรการต่างๆ ถูก บังคับเพื่อเปลี่ยน 2. การเรียนรู้ สมัครใจเปลี่ยนด้วย ตนเอง

7

8 2. การวางแผนเพื่อการเรียนรู้ การสุขศึกษา 2.1 ต้องมีข้อมูลของปัญหาคือ อะไร 2.2 ต้องมีข้อมูลสาเหตุของปัญหา 2.3 ต้องมีแผนงานว่าจะทำอะไร 2.3.1 เป้าหมายที่ต้องการคือ ใคร 2.3.2 วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนคืออะไร มากน้อยแค่ไหน 2.3.3 ต้องมีวิธีการที่ทำให้การ เรียนรู้เกิดขึ้น 2.3.4 ต้องมีวิธีการวัดได้ว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นหรือไม่ มากน้อย เท่าใด

9

10

11 - มกราคม 2556 กองสุขศึกษาแจ้งเรื่องถึง จังหวัดในการส่งเอกสาร ม. ส.4 พร้อมแจ้งอัตรา ค่าตรวจประเมิน - มกราคม 2556 - เมษายน 2556 จังหวัดส่ง เอกสาร ม. ส.4 ให้สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา - มีนาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2556 ทีม ประเมินมาตรฐานลงตรวจสถานบริการ - สิงหาคม 2556 กรรมการรับรองมาตรฐาน ประชุมตัดสินผลการตรวจประเมิน - จัดประชุมมอบใบรับรองมาตรฐานภายใน ปี 2556

12 1 – 4 แห่งค่าตรวจแห่งละ14,500 บาท 5 – 9 แห่งค่าตรวจแห่งละ12,500 บาท 10 – 25 แห่งค่าตรวจแห่งละ10,900 บาท > 25 แห่งค่าตรวจแห่งละ 9,900 บาท


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุของปัญหาสุขภาพของ บุคคล 1. พฤติกรรมของบุคคล 2. พันธุกรรม 3. สภาพสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google