งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการ คลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง 1. กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = x 2 + 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการ คลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง 1. กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = x 2 + 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการ คลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง 1. กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = x 2 + 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก เท่ากับข้อใด X = 2 ถึง 2.5 2. X = 2 ถึง 1.53. X ถึง x+h ค 4. 5 ก 2. 5 ข 3. 5 ง 5. 5

2 ศึกษาตัวอย่าง

3

4 ไปข้อ 2 คุณเริ่ม เข้าใจแล้ว ครับ เก่ง จัง

5 ศึกษาตัวอย่าง

6 กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = x 2 + 3 จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก 1. X = 3 ถึง 3.52. X = 2 ถึง 1.53. X ถึง x+h = ((3.5) 2 + 3) – ((3) 2 + 3) 1. h = 3.5 – 3 = 0.5 Y ที่เปลี่ยนไป = f (3.5) – f(3) = 12.25 - 9 = 3.25 ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก x = 3 ถึง x = 3.5 คือ ต่อไป

7 = ((1.5) 2 + 3) – ((2) 2 + 3) 2. h = 1.5 – 3 = -0.5 Y ที่เปลี่ยนไป = f (1.5) – f(2) = 2.25 - 4 = -1.75 ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก x = 2 ถึง x = 1.5 คือ ต่อไป

8 = ((x + h) 2 + 3) – ((x) 2 + 3) 3. x ถึง x + h Y ที่เปลี่ยนไป = f (x + h) – f(x) = (x 2 +2xh+h 2 +3) – (x 2 +3) =(x 2 +2xh+h 2 + 3 – x 2 – 3) ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก x = 2 ถึง x = 1.5 คือ = 2xh + h 2 ทำข้อนี้อีกครั้ง

9 คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการ คลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง 2. กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = x 2 + 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก เท่ากับข้อ ใด x ถึง x+h ค 4x +h ก 2x +h ข 2x2x ง 4x4x

10 ข้อต่อไป

11 ศึกษาตัวอย่าง

12

13

14 กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = x 2 + 3 จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก 1. X = 3 ถึง 3.52. X = 2 ถึง 1.53. X ถึง x+h = ((3.5) 2 + 3) – ((3) 2 + 3) 1. h = 3.5 – 3 = 0.5 Y ที่เปลี่ยนไป = f (3.5) – f(3) = 12.25 - 9 = 3.25 ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก x = 3 ถึง x = 3.5 คือ ต่อไป

15 = ((1.5) 2 + 3) – ((2) 2 + 3) 2. h = 1.5 – 3 = -0.5 Y ที่เปลี่ยนไป = f (1.5) – f(2) = 2.25 - 4 = -1.75 ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก x = 2 ถึง x = 1.5 คือ ต่อไป

16 = ((x + h) 2 + 3) – ((x) 2 + 3) 3. x ถึง x + h Y ที่เปลี่ยนไป = f (x + h) – f(x) = (x 2 +2xh+h 2 +3) – (x 2 +3) =(x 2 +2xh+h 2 + 3 – x 2 – 3) ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก x = 2 ถึง x = 1.5 คือ = 2xh + h 2 ทำข้อนี้อีกครั้ง

17 คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการ คลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง 3. กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = 3x 2 - 2x + 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x มีค่าใดๆ เท่ากับข้อ ใด ค 6x ก 3x ข 3x -2 ง 6x -2

18 ไปข้อ 4

19 ศึกษาตัวอย่าง

20

21

22 กำหนด y = f(x) ( เมื่อค่าของ x เปลี่ยนเป็น x+h เมื่อ h ไม่เท่ากับ 0) อัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x มี ค่าใดๆ คือ ต่อไป

23 กำหนด y = f(x) = 2x 2 +x - 3 1. จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x มีค่าใดๆ 2. จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x = 5 ระวัง ! ตัดกันได้ ให้ตัด 1 วิธีทำ ให้ y = f(x) = 2x 2 + x – 3 จะได้ f(x+h) = 2(x+h) 2 +(x+h)-3 = 2(x 2 +2xh+h 2 )+x +h-3 = 2x 2 +4xh+h 2 +x+ h-3 1. ต่อไป

24 จะ ได้ ไม่เห็นยาก เลยนะ ! ต่อไป

25 2. จะได้ อัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x = 5 ไม่ยากอีก นั่นแหละ กลับไปทำอีกรอบ

26 คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการ คลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง 4. กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = 3x 2 - 2x + 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x = 1 มีค่าเท่ากับข้อ ใด ค 3 ก 5 ข 4 ง 2

27 ไปข้อ 5

28 ศึกษาตัวอย่าง

29

30

31 กำหนด y = f(x) ( เมื่อค่าของ x เปลี่ยนเป็น x+h เมื่อ h ไม่เท่ากับ 0) อัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x มี ค่าใดๆ คือ ต่อไป

32 กำหนด y = f(x) = 2x 2 +x - 3 1. จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x มีค่าใดๆ 2. จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x = 5 ระวัง ! ตัดกันได้ ให้ตัด 1 วิธีทำ ให้ y = f(x) = 2x 2 + x – 3 จะได้ f(x+h) = 2(x+h) 2 +(x+h)-3 = 2(x 2 +2xh+h 2 )+x +h-3 = 2x 2 +4xh+h 2 +x+ h-3 1. ต่อไป

33 จะ ได้ ไม่เห็นยาก เลยนะ ! ต่อไป

34 2. จะได้ อัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x = 5 ไม่ยากอีก นั่นแหละ กลับไปทำอีกรอบ

35 คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการ คลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง 5. กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = 3x 2 - 2x + 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x = 1 มีค่าเท่ากับข้อ ใด ค 3 ก 5 ข 4 ง 2


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการ คลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง 1. กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = x 2 + 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google