งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2 การเขียนผังงาน ผังงาน (Flowchart) Pseudocodes และ PDL (Program Design Language)

3 ความหมายผังงาน ผังงาน คือ รูปภาพหรือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนลำดับ หรือ ขั้นตอนในโปรแกรม รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่จะใช้เป็น เอกลักษณ์ และแทนความหมาย อย่างใดอย่างหนึ่ง

4 ประเภทผังงาน ผังงานระบบ (System Flowchart) – แสดงถึงขั้นตอนการทำงานภายใน ระบบงานหนึ่ง ๆ – แต่ละจุดประกอบด้วย Input-Process-Output – ไม่สามารถเขียนโปรแกรมจากผังงาน ระบบได้ ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) – แสดงถึงขั้นตอนของคำสั่งที่ใช้ใน โปรแกรม – อาจสร้างมาจากผังงานระบบ – นำไปเขียนโปรแกรมคำสั่งให้ คอมพิวเตอร์ทำงานต่อไป

5 ประโยชน์ของผังงาน รู้และเข้าใจได้ง่าย ง่ายและสะดวกต่อการพิจารณาถึง ลำดับขั้นตอนในการทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องของลำดับ ขั้นตอนได้ง่าย การเขียนโปรแกรมทำได้รวดเร็วและ ง่ายขึ้น บำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ขึ้น

6 ข้อจำกัดของผังงาน ใช้สื่อความหมายระหว่างบุคคลมากกว่าที่ จะสื่อกับเครื่อง ไม่ทราบความสำคัญของแต่ละขั้นตอน สิ้นเปลือง เพราะใช้กระดาษและอุปกรณ์ มาก ผังงานขนาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนแก้ไขทำได้ ยาก ในผังงานจะบอกเพียงลำดับอย่างไร และ ปฏิบัติงานอะไร ผังงานไม่สามารถแทนลักษณะคำสั่งใน ภาษา ได้ชัดเจนตรงไปตรงมา

7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ เขียนผังงาน หน่วยงานที่รวบรวมและกำหนด มาตรฐาน – American National Standard Institute (ANSI) – International Standards Organization (ISO)

8 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการ เขียนผังงาน การกำหนดค่าเริ่มแรก การรับข้อมูล การประมวลผล การแสดงค่าของข้อมูล การทดสอบ

9 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการ เขียนผังงาน การกำหนดค่าเริ่มแรก Start

10 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการ เขียนผังงาน การรับข้อมูล อ่านข้อมูล X

11 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการ เขียนผังงาน การประมวลผล X = X * Y

12 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการ เขียนผังงาน การแสดงค่าของข้อมูล แสดงค่า X ทางหน้าจอ

13 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการ เขียนผังงาน การทดสอบ X < 1?

14 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการ เขียนผังงาน สิ้นสุด End

15 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการ เขียนผังงาน เชื่อมต่อ

16 การจัดภาพและทิศทาง ของ ผังงาน จากบนมาล่าง จากซ้ายไปขวา และ ควรเขียนลูกศรกำกับทิศทาง สัญลักษณ์มีขนาดต่างกันได้ แต่ต้อง มีรูปตามมาตรฐานที่กำหนด หลีกเลี่ยงการโยงไปมาในทิศทางตัด กัน คำอธิบายในภาพเขียนเพียงสั้น ๆ และเข้าใจง่าย ควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ สะอาด และควรมีชื่อของผังงาน ผู้เขียน วันที่ที่เขียน และเลขหน้าลำดับ

17 ซูโดโค้ด  และ  การเรียงลำดับ การตัดสินใจแบบทดสอบ ทางเลือก คำสั่งทำซ้ำ ๆ – FOR และ END FOR – REPEAT-UNTIL – WHILE - END WHILE โปรแกรมย่อยหรือโมดูล

18 ซูโดโค้ด  และ  Pseudo code ของการโยนเหรียญ 3 ครั้ง ถ้าเกิดหัว ผู้โยนจะได้เงิน 10 บาท ถ้าเกิดก้อย ผู้โยนจะเสียเงิน 10 บาท 1. โยนเหรียญ 2. ถ้าเหรียญออกหัว 2.1. ได้รับเงิน 10 บาท 3. ถ้าเหรียญออกก้อย 3.1. เสียเงิน 10 บาท 4. ทำงานครบ 3 ครั้งหรือยัง 4.1. ถ้ายังให้ไปทำข้อ 1 4.2. ถ้าครบแล้วให้ทำข้อ 5 5. หยุด

19 ซูโดโค้ด  และ  Pseudo code ของการคำนวณเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา 0. ให้ U = 0, G = 0, S = 0 และ i = 1 1. ให้ U = หน่วยกิตของวิชา i 2. ให้ G = เกรดของวิชา i 3. ให้เพิ่มค่า S = S + U x G 4. เป็นวิชาสุดท้ายหรือไม่ 4.1 ถ้าใช่ ทำข้อ 5 4.2 ถ้าไม่ใช่ 4.2.1 เพิ่มค่า i หนึ่งระดับ 4.2.2 ทำข้อ 1 5. นำ G มาหารด้วย i


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google