งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welco me to. วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการใช้ คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและเป็น ประโยชน์  เพื่อให้นักศึกษารู้จักใช้คอมพิวเตอร์ให้ เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welco me to. วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการใช้ คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและเป็น ประโยชน์  เพื่อให้นักศึกษารู้จักใช้คอมพิวเตอร์ให้ เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welco me to

2 วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการใช้ คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและเป็น ประโยชน์  เพื่อให้นักศึกษารู้จักใช้คอมพิวเตอร์ให้ เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ทำ รายงาน นำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์  เพื่อเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้กับ นักศึกษาคณะเกษตร ฯ  เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจที่ จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระเบียบและ แนวปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์ของ คณะเกษตร ฯ

3  Introduction of Computer  Introduction of Windows 95  Microsoft Word 97  Microsoft PowerPoint 97  Introduction of Internet & Mail

4

5 เปิด เวลา : 08.30 น. ปิด เวลา 24. 00 น.  บริการนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ทางการเกษตร เป็นลำดับแรก  บริการงานพิมพ์ทั่วไปเป็น ลำดับรอง บริการการสืบค้นทาง Internet แผ่น Diskettes

6 การเปิด : 1) กดปุ่ม Switch เปิดที่ CPU 2) เปิด ปุ่ม Switch เปิดที่ Monitor การปิด : 1) Click ที่ เริ่ม +Start 2) Shut Down 3) Shut Down the Computer? 4) รอ ……. ปิด Switch

7 แนะนำให้รู้จักกับ คอมพิวเตอร์ Hardware …. Software...

8 Mainboard (M/B): Electronic Circuits / Slot / Socket / Port /Cards /etc. Central Processing Unit (CPU) : Transistor Monitor:Display Circuits

9 Hard Disk Floppy Drive CD-ROM Keyboard Mouse etc.

10

11 นักเกษตร มีความเชี่ยวชาญงานอาชีพ ทางการเกษตร มีคุณธรรม / จริยธรรม

12 เอื้อเฟื้อผู้ด้อยโอกาส รู้จักความพอดี

13 นักเกษตร ( ม. อุบล ) เล่น คอมพิวเตอร์ได้ดี นักเกษตร Developed Software ทางเกษตรได้

14

15

16

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt Welco me to. วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการใช้ คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและเป็น ประโยชน์  เพื่อให้นักศึกษารู้จักใช้คอมพิวเตอร์ให้ เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google