งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างหลักของประโยคเงื่อนไข จะประกอบไปด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างหลักของประโยคเงื่อนไข จะประกอบไปด้วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างหลักของประโยคเงื่อนไข จะประกอบไปด้วย
ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentences) โครงสร้างหลักของประโยคเงื่อนไข จะประกอบไปด้วย If clause, + main clause หรือ Main clause + if clause **** ถ้า if clause ขึ้นก่อนให้มี comma ด้วย

2 ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1
เหตุการณ์ เป็นประโยคเงื่อนไขที่ใช้แสดงเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอหรือคาดว่าจะเป็นจริง เช่น If I find her address, I will send her an invitation. หรือ I will send her an invitation if I find her address. โครงสร้าง แบบที่ 1 if clause if + s + v1 , main clause s + will/may/might/must/should/ + v1 หมายเหตุ จะมีรูปแบบหนึ่งที่ต่างกัน ใช้ในเหตุการณ์ที่ ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เป็นนิสัยหรือข้อเท็จจริง เช่น If you throw stone into the water, it sinks. If the sun shines all day, it gets hot. โครงสร้าง คือ if clause if + s + v1, main clause s + v1

3 ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2
เหตุการณ์  เงื่อนไขที่ตรงกันข้ามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เช่น If I had a lot of money, I wouldn’t stay here . หรือ I wouldn’t stay here if I had a lot of money. โครงสร้างแบบที่2 If clause if + s + v2, Main clause s + would/could/might + v1 ถ้าคำกริยาใน Main clause เป็น Verb to be จะต้องใช้ were เพียงตัวเดียวไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรก็ตาม โดยใช้โครงสร้างดังนี้ เช่น If I were you, I would play with Sak.

4 ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3
เหตุการณ์ เป็นประโยคเงื่อนไขที่ใช้แสดงเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความจริง เพราะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้ว เช่น If John had had the money, he would have bought a Ferrari . หรือ He would have bought a Ferrari if John had had the money . โครงสร้างแบบที่ 3 If clause If + s+ had+v3, Main clause s+ would/could/might + have+ v3 หมายเหตุ. ใช้ might เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ ใช้ could เพื่อแสดงความสามารถ

5 การใช้ Too เราใช้ too หลังคำกริยาบอกเล่า A: I’m hungry. B: I’m hungry too. A: I enjoyed the film. B: I enjoyed it too. การใช้ either เราใช้ either หลังคำกริยาปฎิเสธ A: I’m not happy. B: I’m not happy either. A: I can’t cook. B: I can’t cook either.

6 I’m happy. I’m not hungry. I’m going out. It rained on Saturday. Jenny can’t drive a car. I don’t like shopping. Jane’s mother is a teacher.

7 เช่น ‘I am so hungry.’ ‘So am I.’ So am I แปลว่า ฉันก็หิวด้วยเหมือนกัน
การแสดงการเห็นด้วย  รูปแบบ คือ So + V ช่วย + ประธาน (แปลว่า …ด้วยเหมือนกัน) เช่น ‘I am so hungry.’ ‘So am I.’    So am I แปลว่า ฉันก็หิวด้วยเหมือนกัน ‘I love this job.’ ‘So do I.’    So do I แปลว่า ฉันก็รักงานนี้ด้วยเหมือนกัน December is a great month So is January.   เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ดีเยี่ยม มกราคมก็ดีเยี่ยมเหมือนกัน

8 การแสดงการไม่เห็นด้วย
การแสดงการไม่เห็นด้วย  รูปแบบ คือ Neither/ Nor + V ช่วย + ประธาน (แปลว่า …ไม่ด้วยเหมือนกัน) เช่น ‘I can’t swim.’ ‘Neither can I.’    Neither can I แปลว่า ฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยเหมือนกัน ‘I don’t like her.’ ‘Nor do I.’    Nor do I. แปลว่า ฉันก็ไม่ชอบเธอด้วยเหมือนกัน ‘I am not tired.’ ‘Neither am I.’   Neither am I แปลว่า ฉันก็ไม่เหนื่อยเหมือนกัน หรือ จะแค่พูดว่า Me neither (ฉันก็ไม่ด้วยเหมือนกัน) ก็ได้ เช่น   ‘I can’t swim.’ ‘Me neither.’

9 การตอบเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
A: Say what you like or dislike B: Agree or disagree Basically, I quite enjoy flying. On the whole, I prefer the train. Actually, I like driving alone So do I . I do too. Do you? I don’t To be frank, I don’t enjoy driving. Frankly, I don’t like trains. If I’m honest, I don’t enjoy flying. Nor/Neither do I. I don’t either. Don’t you? I do. ag บอกเล่า da ag ปฎิเสธ da หมายเหตุ da : disagree ag : agree

10 Expressing future meaning
Present continuous (talk about fixed plan) ex. We are leaving for Jorbo tomorrow. Students are coming here. We’re staying with John for three days. b. Present simple (talk about timetables) ex. What does the bus no.5 arrive? It arrives here at 9.00 and leaves at The trains arrives at the station early tomorrow. c. be + going to ( talk about intentions) ex. Susah is going to go to France next year. Mary’s going to get a job. We’re going to start a new life together. ตั้งใจของมนุษย์เท่านั้น

11 Match the verbs with the meanings in the list.
intentions fixed plans timetables I’m going to have a drink. Would you like one? We leave at nine in the evening. We don’ get there until 3.30 in the morning. When are you leaving? We’re getting the bus tomorrow.

12 เราใช้ for และ since เพื่อบอกว่านานเท่าไร
For since ago เราใช้ for และ since เพื่อบอกว่านานเท่าไร เช่น Jill is in Ireland. She has been there for three days. since Monday. เราใช้ for + ระยะเวลา (จำนวนเวลา) เช่น Richard has been in Canada for six months We’ve been waiting for two hours. I’ve lived in London for a long time. เราใช้ since + จุดเริ่มต้นของช่วงเวลา เช่น Richard has been in Canada since January. We’ve been waiting since 9 o’clock. I’ve lived in London since I was ten years old.

13 Susan started her new job three weeks ago……สามอาทิตย์ก่อน
เช่น Susan started her new job three weeks ago……สามอาทิตย์ก่อน “When did Tom go out? “Ten minutes ago” …สิบนาทีก่อน I had dinner an hour ago. Life was very different a hundred years ago. หมายเหตุ เราใช้ ago กับ อดีต

14 Jill has been in Ireland ……….Monday.
เติม for และ since Jill has been in Ireland ……….Monday. Jill has been in Ireland………..three days. My aunt has lived in Australia……..15 years. Susah is in her office. She has been there……7 o’clock. India has been an independent country…… The bus is late. We’ve been waiting……….20 minutes. Nobody lives in those houses. They have been empty…….many years. Mike has been ill…….a long time. He has been in hospital…..October.


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างหลักของประโยคเงื่อนไข จะประกอบไปด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google