งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล เขียนประโยคโดย ใช้โครงสร้าง ประโยคได้ ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล เขียนประโยคโดย ใช้โครงสร้าง ประโยคได้ ถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

3

4 เขียนประโยคโดย ใช้โครงสร้าง ประโยคได้ ถูกต้อง

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Choose the correct answer. “Tenses”

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1. I …… sixteen years old next month. a.am b.am going c. will be d. have

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 2. I cannot go out because it…… now. a. rain b. is raining c. was raining d. has rained

8 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 3. Dang… in Chiengmai when he was a boy. a. lives b. lived c. was living d. has lived

9 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 4. I …. Superman since I was small. since I was small. a. see b. saw c. has seen d. have seen

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 5. Mary…..early tomorrow morning. a.comes b. come c. came d. will come

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 6.We…. in Bangkok since last month. since last month. a. are b. are being c. has been d. have been

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล a. get b. gets c. got d. has gotten 7.Malee….up at six o’clock everyday.

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 8. I…that book yesterday. a. read b. reads c. have d. had been reading

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 9. Have you…saving money each month? each month? a.begin b. began c. begun d. beginning

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 10. It rained when I ….. home. a.walk b.walked c.was walking d.was walked

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 11. He….here from 1956 to 1970. a. living b. lived c. has lived d.were living

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 12. I….six letters since breakfast. since breakfast. a.write b.wrote c.was writing d.have written

18 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 13.Have you….been to Ubol before? a.never b.already c.ever d.usual

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 14. He has gone home ….. five o’clock. a.since b.just c.for d.in

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 16.She is ….in the farm at the moment. at the moment. a.works b.worked c.working d.has been working

21 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 17.He built this house four years ….. four years ….. a. since b. before c. ago d. later

22 ครูรุจิรา ทับศรีนวล a. worked b. has worked c. had worked d.would work 18. He…. while I was playing. playing.

23 ครูรุจิรา ทับศรีนวล a. visit b. visited c. was visiting d. has visited 19.We…..our parents last week. last week.

24 ครูรุจิรา ทับศรีนวล a. went b. gone c.were going d.gone 20. They…. to the village when the war broke out. broke out.

25 ครูรุจิรา ทับศรีนวล a. are they b. aren’t they c.do they d.are not they 21. They are rich,….?

26 ครูรุจิรา ทับศรีนวล a. is he b. isn’t he c. is not he d. doesn’t he 22. He is a good student, …………….? …………….?

27 ครูรุจิรา ทับศรีนวล a. doesn’t she b. does she c. isn’t she d. is she 23. She doesn’t like mango,…………?

28 ครูรุจิรา ทับศรีนวล a. angry b. angrily 24. She shouted at him…

29 ครูรุจิรา ทับศรีนวล a. Do you often come? b. Do you come often? 25. Which is correct?

30 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Out of dept out of danger! ไม่มีหนี้สินก็ไม่ มีอันตราย

31 ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล เขียนประโยคโดย ใช้โครงสร้าง ประโยคได้ ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google