งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ ลักษณะของหญ้าแฝก  หญ้าแฝก (Vetiveria spp.) เป็นพืชตระกูลหญ้าที่พบอยู่ทั่วไปตามภาค ต่างๆ ของประเทศ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดิน เกือบทุกชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ ลักษณะของหญ้าแฝก  หญ้าแฝก (Vetiveria spp.) เป็นพืชตระกูลหญ้าที่พบอยู่ทั่วไปตามภาค ต่างๆ ของประเทศ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดิน เกือบทุกชนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ ลักษณะของหญ้าแฝก  หญ้าแฝก (Vetiveria spp.) เป็นพืชตระกูลหญ้าที่พบอยู่ทั่วไปตามภาค ต่างๆ ของประเทศ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดิน เกือบทุกชนิด ทนต่อสภาพความแห้งแล้ง ความ เปียกแฉะและสภาพน้ำท่วมขังได้ดี เพราะมีระบบ รากลึกและใบแคบ หญ้าแฝกขึ้นเป็นกอใหญ่ ขนาด ของกอประมาณ 5-20 เซนติเมตรมีความสูงของลำ ต้นประมาณ 1-1.5 เมตร ใบแคบยาว มีรากเป็น กระจุกเหมือนใยฟองน้ำ สามารถดูดซับน้ำได้ดีถ้า นำมาปลูกเป็นแถวจะช่วยในการดักตะกอนดินและ ป้องกันการพังทลายของดินได้ดี

3 ชนิดของหญ้าแฝก หญ้าแฝกที่พบในประเทศไทยจำแนกตามลักษณะ ภายนอกได้เป็น 2 ชนิดคือ 1. หญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกลุ่ม หรือ หญ้า แฝกหอม หรือหญ้าแฝกบ้าน มีใบและรากยาวกว่าหญ้า แฝกดอนเนื้อใบค่อนข้าง เนียน มีไขเคลือบมากทำให้ มักเจริญเติบโตได้ในที่ที่มี ความชื้นสูงและในน้ำแช่ขัง ใบชี้ตรง เมื่อยาวเต็มที่จะหัก พับเป็นมุมแหลม ไม่ชอบที่ร่ม รำไร เจริญเติบโตและขยาย กอได้อย่างรวดเร็ว แต่ต้องมี การตัดใบจึงจะมีอายุยืนยาว 2. หญ้าแฝกดอน หญ้าแฝกดอน หรือ หญ้า แฝก หรือ หญ้าแฝกป่า พบ ทั่วไปในที่ค่อนข้างแห้งแล้ง สามารถขึ้นได้ในที่แดดจัด และที่ร่มรำไร กอจะเตี้ยกว่า หญ้าแฝกลุ่ม ใบหยาบมีไข เคลือบน้อยทำให้ดูกร้าน ใบ เมื่อยาวเต็มที่จะโค้งลงคล้าย ตะไคร้ หลังปลูกเมื่อตั้งตัวได้ แล้วต้องการการดูแลน้อยกว่า หญ้าแฝกลุ่ม

4 ลักษณะพื้นที่ในการปลูกหญ้า แฝก พื้นที่ที่จะปลูกหญ้าแฝก  พื้นที่ลาดชัน สภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันที่ไม่ใช่เป็นป่าต้น น้ำ เป็นที่ซึ่งมีการทำการเกษตร หรือมีการตัดไม้ ทำลายป่าเพื่อการเกษตร เช่น พื้นที่เกษตรที่สูงและไร่เลื่อน ลอย  พื้นที่ราบ การปลูกหญ้าแฝกในสภาพพื้นที่ราบ โดยทั่วไปมี วัตถุประสงค์เพื่อการตัดใบหญ้าแฝกคลุมดิน ทั้งนี้เพื่อ อนุรักษ์น้ำในดินที่ได้จากน้ำฝน ตลอดจนฟื้นฟูดินที่เสื่อม โทรม โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ และหมุนเวียนธาตุอาหารที่มี ดินชั้นล่างขึ้นมาสู่ดินชั้นบน ซึ่งอาจปลูกตามรูปแบบใด รูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร่วมกันก็ได้  พื้นที่วิกฤติ การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ที่ง่ายต่อการชะล้าง พังทลาย ได้แก่ ขอบบ่อน้ำหรือสระน้ำที่ขุดใหม่ ไหล่ถนน รอยต่อของผิวน้ำกับแนว ป่าที่อยู่เหนือเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ แนวร่องน้ำข้างถนน พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ที่ถูกน้ำกัดเซาะเป็นร่องลึก เป็นต้น

5 ประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก 1.) ด้านอนุรักษ์ดินและ น้ำ - ป้องกันการชะล้างพังทลาย ของดิน - แถวหญ้าแฝกช่วยกักเก็บ ตะกอนดิน - ลดความแรงของน้ำที่ไหล บ่า - ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดินและ พื้นที่ตอนบน - ลดการสูญเสียธาตุอาหาร พืชจากพื้นที่ 3.) ด้านรักษา สภาพแวดล้อม - ช่วยรักษาคุณภาพน้ำและ แหล่งน้ำ - ดูดซับโลหะหนักจาก สภาพแวดล้อม - ช่วยในการบำบัดและกรอง น้ำเสีย - ป้องกันการพังทลายของ ไหล่ถนน 2.) ด้านฟื้นฟูและ ปรับปรุงดิน - เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน - รักษาความชื้นในดิน - ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำดี ขึ้น - ทำให้ดินโปร่งและระบาย อากาศของดินดี - เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ ในดิน

6 แหล่งที่มา http://www.dnp.go.th/watershed/vetiver.htm http://www.ldd.go.th/menu_Dataonline/G3/G3_18.pdf http://www.doae.go.th/library/html/detail/vertiver/vertg2.html http://www.chainat.go.th/sub1/ldd/Report/vetiver/vetiver05.htm http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E 0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9D%E0%B8%81- %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A% E0%B8%99%E0%B9%8C http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E 0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9D%E0%B8%81- %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A% E0%B8%99%E0%B9%8C http://www.dnp.go.th/watershed/web%20%CB%AD%E9%D2%E1%BD%A1/page4.ht m http://www.dnp.go.th/watershed/web%20%CB%AD%E9%D2%E1%BD%A1/page4.ht m http://www.chaoprayanews.com/2012/01/26/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8% A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-84- %E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A- %E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D% E0%B9%89%E0%B8%B2/ http://www.chaoprayanews.com/2012/01/26/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8% A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-84- %E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A- %E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D% E0%B9%89%E0%B8%B2/


ดาวน์โหลด ppt หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ ลักษณะของหญ้าแฝก  หญ้าแฝก (Vetiveria spp.) เป็นพืชตระกูลหญ้าที่พบอยู่ทั่วไปตามภาค ต่างๆ ของประเทศ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดิน เกือบทุกชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google