งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ นำเสนอโดย กลุ่มสัตว์ปีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ นำเสนอโดย กลุ่มสัตว์ปีก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ นำเสนอโดย กลุ่มสัตว์ปีก

2 หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ หญ้าแฝก (Vetiveria spp.)
ลักษณะของหญ้าแฝก หญ้าแฝก (Vetiveria spp.)    เป็นพืชตระกูลหญ้าที่พบอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ทนต่อสภาพความแห้งแล้ง ความเปียกแฉะและสภาพน้ำท่วมขังได้ดี เพราะมีระบบรากลึกและใบแคบ หญ้าแฝกขึ้นเป็นกอใหญ่ ขนาดของกอประมาณ เซนติเมตรมีความสูงของลำต้นประมาณ เมตร ใบแคบยาว มีรากเป็นกระจุกเหมือนใยฟองน้ำ สามารถดูดซับน้ำได้ดีถ้านำมาปลูกเป็นแถวจะช่วยในการดักตะกอนดินและป้องกันการพังทลายของดินได้ดี หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์

3 ชนิดของหญ้าแฝก หญ้าแฝกที่พบในประเทศไทยจำแนกตามลักษณะภายนอกได้เป็น 2 ชนิดคือ
1. หญ้าแฝกลุ่ม 2. หญ้าแฝกดอน หญ้าแฝกลุ่ม หรือ หญ้าแฝกหอม หรือหญ้าแฝกบ้าน มีใบและรากยาวกว่าหญ้าแฝกดอนเนื้อใบค่อนข้างเนียน มีไขเคลือบมากทำให้มักเจริญเติบโตได้ในที่ที่มีความชื้นสูงและในน้ำแช่ขัง ใบชี้ตรง เมื่อยาวเต็มที่จะหักพับเป็นมุมแหลม ไม่ชอบที่ร่มรำไร เจริญเติบโตและขยายกอได้อย่างรวดเร็ว แต่ต้องมีการตัดใบจึงจะมีอายุยืนยาว หญ้าแฝกดอน หรือ หญ้าแฝก หรือ หญ้าแฝกป่า พบทั่วไปในที่ค่อนข้างแห้งแล้งสามารถขึ้นได้ในที่แดดจัดและที่ร่มรำไร กอจะเตี้ยกว่าหญ้าแฝกลุ่ม ใบหยาบมีไขเคลือบน้อยทำให้ดูกร้าน ใบเมื่อยาวเต็มที่จะโค้งลงคล้ายตะไคร้ หลังปลูกเมื่อตั้งตัวได้แล้วต้องการการดูแลน้อยกว่าหญ้าแฝกลุ่ม

4 ลักษณะพื้นที่ในการปลูกหญ้าแฝก
พื้นที่ที่จะปลูกหญ้าแฝก พื้นที่ลาดชัน สภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันที่ไม่ใช่เป็นป่าต้นน้ำ เป็นที่ซึ่งมีการทำการเกษตร หรือมีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการเกษตร เช่น พื้นที่เกษตรที่สูงและไร่เลื่อนลอย พื้นที่ราบ การปลูกหญ้าแฝกในสภาพพื้นที่ราบ โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อการตัดใบหญ้าแฝกคลุมดิน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์น้ำในดินที่ได้จากน้ำฝน ตลอดจนฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรม โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ และหมุนเวียนธาตุอาหารที่มีดินชั้นล่างขึ้นมาสู่ดินชั้นบน ซึ่งอาจปลูกตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร่วมกันก็ได้ พื้นที่วิกฤติ การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ที่ง่ายต่อการชะล้างพังทลาย ได้แก่ ขอบบ่อน้ำหรือสระน้ำที่ขุดใหม่ ไหล่ถนน รอยต่อของผิวน้ำกับแนว ป่าที่อยู่เหนือเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ แนวร่องน้ำข้างถนน พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ที่ถูกน้ำกัดเซาะเป็นร่องลึก เป็นต้น

5 ประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก
1.) ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ 2.) ด้านฟื้นฟูและปรับปรุงดิน - ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน - แถวหญ้าแฝกช่วยกักเก็บตะกอนดิน - ลดความแรงของน้ำที่ไหลบ่า - ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดินและพื้นที่ตอนบน - ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพื้นที่ 3.) ด้านรักษาสภาพแวดล้อม - ช่วยรักษาคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำ - ดูดซับโลหะหนักจากสภาพแวดล้อม - ช่วยในการบำบัดและกรองน้ำเสีย - ป้องกันการพังทลายของไหล่ถนน - เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน - รักษาความชื้นในดิน - ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำดีขึ้น - ทำให้ดินโปร่งและระบายอากาศของดินดี - เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน

6 แหล่งที่มา http://www.dnp.go.th/watershed/vetiver.htm


ดาวน์โหลด ppt หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ นำเสนอโดย กลุ่มสัตว์ปีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google