งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รณรงค์ให้วัคซีนป้องกัน โรคคอตีบในผู้ใหญ่ อายุ 20-50 ปี ทั่วประเทศ (dT) ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในเด็ก อายุ 2 ½ - 7 ปี ( MR : พค.-กย. 58) รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รณรงค์ให้วัคซีนป้องกัน โรคคอตีบในผู้ใหญ่ อายุ 20-50 ปี ทั่วประเทศ (dT) ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในเด็ก อายุ 2 ½ - 7 ปี ( MR : พค.-กย. 58) รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รณรงค์ให้วัคซีนป้องกัน โรคคอตีบในผู้ใหญ่ อายุ 20-50 ปี ทั่วประเทศ (dT) ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในเด็ก อายุ 2 ½ - 7 ปี ( MR : พค.-กย. 58) รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ สำรวจการได้รับวัคซีน ในกลุ่มเสี่ยงและเร่งรัด เพิ่มความครอบคลุม ในกลุ่มที่มีปัญหา สร้างความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนของ ระบบงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรคของ ประเทศไทย

2 มาตรการ เร่งรัดความครอบคลุม การได้รับวัคซีนตาม กำหนดปกติในเด็กกลุ่ม เสี่ยง รณรงค์ให้วัคซีนเพื่อปิด ช่องว่างระดับภูมิคุ้มกัน ในประชากรกลุ่มเสี่ยง วัตถุประสงค์ ให้คนไทยมีภูมิคุ้มกัน โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน ได้ทั่วถึง เสริมให้การกวาดล้าง โรคโปลิโอและกำจัด โรคหัดเป็นผลสำเร็จ ป้องกันโรคที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนไม่ให้กลับมา ระบาดใหม่ โครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ. 2557-2558 ตัวชี้วัด ความครอบคลุมการได้รับ วัคซีนทุกชนิดในประชากร กลุ่มเป้าหมาย >90% (ยกเว้น MM R >95%) ผู้ป่วยโปลิโอ = 0 พบผู้ป่วยหัด - ปี 57 ไม่เกิน 3.5/แสน (2,275 ราย) - ปี 58 ไม่เกิน 2.5/แสน (1,625 ราย) พบผู้ป่วยคอตีบ < 0.01 ต่อ แสนประชากร (7 ราย) พบผู้ป่วยไอกรน < 0.01 ต่อแสนประชากร (7 ราย)

3 โครงการ ปีงบประมาณงบประมาณ 2557255825572558 1. สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของระบบงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย - พัฒนาระบบงาน - พัฒนาระบบคน 30 ล้าน 2. สำรวจการได้รับวัคซีนตาม กำหนดปกติในพื้นที่เสี่ยง 0.4 ล้าน 3. รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรค คอตีบในผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปีทั่วประเทศ 140 ล้าน220 ล้าน 4. ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็ก อายุ 2 ½ ปี ถึง 7 ปี 580.6 ล้าน 5. รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ 16.9 ล้าน รวม187.3 ล้าน847.5 ล้าน การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ รวม 2 ปี 1034.8 ล้านบาท ภายใน 2 ปี มีค.-เมย.57 มุกดาหาร พ.ย.56 ม.ค.57 พค.-กย.58 พ.ย.56 ตค.-พย.57 มค.-เมย.58

4 แนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด ตามพันธะสัญญา นานาชาติ กรมควบคุมโรค

5 การให้วัคซีนหัด เดิม 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 7 ปี (ป. 1) เข็มที่ 2 7 ปี (ป. 1) เข็มที่ 2 อายุ : สิงหาคม 2557 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 7 ปี (ป. 1) อายุ 2 ½ ปี เข็มที่ 2 2 ½ ปี เข็มที่ 2 อนาคตยกเลิก พฤษภาคม – กันยายน 2558 ใหม่

6 การปฏิบัติในเรื่อง MMR2 ในเดือนมกราคม 2556 คณะอนุกรรมการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ได้พิจารณา มีมติปรับกำหนดการให้ วัคซีน MMR2 จากเดิมอายุ 7 ปี เป็น 2.5 ปี เพื่อปิด ช่องว่างของภูมิคุ้มกันในช่วงอายุดังกล่าว สปสช ได้จัดหาวัคซีนเพิ่ม และดำเนินการตามมติ ดังกล่าวได้ตั้งแต่ สค. 57 นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กกลุ่มนี้ กรม ควบคุมโรคจะจัดหาวัคซีน เพื่อปิด gap immunity แก่เด็กอายุระหว่าง 2.5-7 ปี พร้อมกันครั้งเดียวในปี 2558 9 เดือน ( เข็มหนึ่ง ) 2.5 ปี ( เริ่ม สค 2557) 7 ปี / ป.1 ( ยกเลิกปี 59) ปิด gap ( เริ่ม 2558)

7 ส.ค. 57 เด็กกลุ่มที่ต้องให้วัคซีน พ.ค. - ก.ย. 58 กำหนดเวลา ปฏิบัติงาน เด็กเกิด เด็กเกิด ก.พ. 55 เป็นต้นไป เด็ก 7 ปี กำหนดตาราง เดิม MMR 2 อายุ 7 ปี (ป.1) ปี 2558 พ.ค. 58 เด็กเกิด พ.ค. 51 เด็ก ป.1 ปี 58 พ.ค. 59 เด็กเกิด 31 ม.ค. 55 ก.ย. 58 เด็กอายุ 3 ปี 3 เดือน ถึง 6 ปี 11 เดือน ยกเลิก MMR 2 (ป.1) เหลือเก็บตก บางราย สิ้นสุด การให้ MR 2 เริ่ม MMR 2 อายุ 2.5 ปี เด็กเกิด 1 มิ.ย. 51 เริ่ม การให้ MR 2

8 การเตรียมการก่อนให้วัคซีน ประมาณ เดือนมีนาคม 2558 สำรวจกลุ่มเป้าหมาย คาดประมาณจำนวนวัคซีน วางแผนปฏิบัติการ

9 กำหนดช่วงเวลาการจัดส่งวัคซีน MR แจ้งปริมาณวัคซีน จำนวนรอบ และกำหนดวันส่ง วัคซีนในแต่ละรอบ 1.เภสัชกรขัตติยะ อุตม์อ่าง ประสานจังหวัดในภาคเหนือ (เขตบริการสุขภาพที่ 1-3) โทรศัพท์ 02 590-3222 โทรศัพท์มือถือ 08-0291-3312 อีเมล์ kub-2007@hotmail.com 2. เภสัชกรหญิงปิยะนาถ เชื้อนาค ประสานกับจังหวัดในภาคกลาง (เขตบริการสุขภาพที่ 4-6) โทรศัพท์ 02 590-3222 โทรศัพท์มือถือ 08-4761-7449 อีเมล์ indee_indy@msn.com 3.เภสัชกรอภิชัย พจน์เลิศอรุณ ประสานกับจังหวัดในภาคใต้ (เขตบริการสุขภาพที่ 7-12) โทรศัพท์ 02 590-3222 โทรศัพท์มือถือ 08-1553-7774 อีเมล์ idol_99_2000@yahoo.com

10 คลังวัคซีน โรงพยาบาล จำนวนเด็ก กลุ่มเป้าหมาย (คน) จำนวน วัคซีน ที่ขอเบิก (ขวด) รอบที่ 1รอบที่ 2ผู้ประสานการรับ วัคซีน วดป.ที่ ให้จัดส่ง จำนวน วัคซีน (ขวด) วดป ที่ให้ จัดส่ง จำนวน วัคซีน (ขวด) ชื่อ เบอร์ โทรศัพท์ แบบสำรวจการเบิกวัคซีน MR เพื่อปิดช่องว่างระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด สำหรับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 มกราคม 2555 จังหวัด...................................................... เอกสารหมายเลข 2 ในแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2

11 แผนการรณรงค์ให้วัคซีนในงาน EPI งบประมาณ 2558 วัคซีนต.ค. 57 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 58 ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. dT 20-50ปี ภาคอิสานกำหนดใหม่ 57 จังหวัด กำหนดเดิม ตามแผน 58 MR FLU MR น.ร.ป.1 dT น.ร.ป.6 SIA OPV + EPI (ปีเว้นปี) ตามความต้องการ ของพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่มบ้าน) ตรวจสอบปริมาณความจุของตู้เย็น

12 การให้บริการวัคซีน 2558 ประวัติการได้รับวัคซีน ในอดีต การให้วัคซีนครั้งนี้ ไม่เคยได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ 1 เข็ม แล้วให้อีก 1 ครั้งเมื่อเข้าเรียนชั้น ป.1 เคยได้ 1 เข็ม1 เข็ม (ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน) เคยได้ 2 เข็ม (เข็มสุดท้ายอายุตั้งแต่ 18 เดือน) ไม่ต้องให้ ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน MMR ในอดีต แล้วให้วัคซีน MR ครั้งนี้* ดังตาราง วัคซีน MR ครั้งนี้* : เด็กเกิด 1 มิย. 51 ถึง 31 มค. 55

13 การปฏิบัติงานหลังให้บริการ การติดตามเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มารับวัคซีน MR การจัดทำรายงาน  รายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MR ในพื้นที่รับผิดชอบ (เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 95 %)  รายงานการให้บริการวัคซีน MR

14 หมู่ที่ จำนวน เด็ก กลุ่มเป้าห มาย ที่มีอยู่จริง ในพื้นที่ รับผิด ชอบ จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน MR เด็กกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด เด็ก กลุ่มเป้า หมาย นอก จังหวัด เด็กต่าง ชาติ ผลการ ให้วัคซีน เด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เด็ก กลุ่มเป้า หมาย นอก พื้นที่ ได้รับใน พื้นที่ ได้รับจาก ที่อื่น ความ ครอบ คลุม (%) (1)(2)(3)(4)(5)(5)(6)(6)(7)(7)(8)(8) รวม แบบรายงานผลการให้วัคซีน MR ในเด็กกลุ่มเป้าหมายที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555 สถานบริการ...............ตำบล......................อำเภอ...............จังหวัด.................. แบบ MR 2 เอกสารหมายเลข 4 ในแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2

15 แบบ MR 3 เอกสารหมายเลข 5 ในแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 ตำบล จำนวน เด็ก กลุ่มเป้าห มายที่มี อยู่จริงใน พื้นที่รับ ผิด ชอบ จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน MR เด็กกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด เด็กกลุ่ม เป้า หมาย นอกจังหวัด เด็กต่าง ชาติ ผลการ ให้ วัคซีน เด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เด็กกลุ่ม เป้า หมาย นอกพื้นที่ ได้รับใน พื้นที่ ได้รับจากที่ อื่น ความ ครอบคลุม (%) (1)(2)(3)(4)(5)(5)(6)(6)(7)(7)(8)(8) รวม แบบรายงานผลการให้วัคซีน MR ในเด็กกลุ่มเป้าหมายที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555 อำเภอ................................................จังหวัด.....................................

16 แบบ MR 4 เอกสารหมายเลข 6 ในแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 อำเภอ จำนวนเด็ก กลุ่มเป้าหมายที่มี อยู่จริงในพื้นที่ รับผิดชอบ จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน MR เด็กกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด เด็ก กลุ่มเป้า หมาย นอก จังหวัด เด็กต่าง ชาติ ผลการ ให้วัคซีน เด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เด็ก กลุ่มเป้า หมาย นอก พื้นที่ ได้รับใน พื้นที่ ได้รับ จากที่ อื่น ความ ครอบ คลม (%) (1)(2)(3)(4)(5)(5)(6)(6)(7)(7)(8)(8) รวม แบบรายงานผลการให้วัคซีน MR ในเด็กกลุ่มเป้าหมายที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555 จังหวัด............................................................

17 สถานบริการ กำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้า สสอ. สสจ. สำนักงานเขตบริการ สุขภาพ จำนวนเด็กที่ให้บริการ ทั้งในและนอกเขตรับผิดชอบ ทุก 2 สัปดาห์ (w2,w4) ในช่วง พ.ค. - ก.ย. 58

18 สถานบริการ กำหนดการส่งรายงานเมื่อสิ้นสุดการให้วัคซีน สสอ. สสจ. สคร.ผ่านเขตบริการ สุขภาพ/สำนักต. 10 ต.ค. 58 15 ต.ค. 58 20 ต.ค. 58 แบบ MR2 แบบ MR3 แบบ MR4

19 วัคซีนที่มีส่วนผสมของหัด 1.Measles (M) - ไม่แนะนำในประเทศไทย เนื่องจากเด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับ Rubella vaccine ด้วย 2.Measles-Rubella (MR) - ใช้กรณีหา MMR ไม่ได้ 3.Measles-Mumps-Rubella (MMR) - ดี ที่สุด ตามสิทธิเด็กไทย 4.Measles-Mumps-Rubella-Vericella (MMR-V) ใช้ในภาคเอกชน ราคาแพง

20 สถานการณ์วัคซีน MMR ที่ ควร รู้ MMR เป็นวัคซีนที่มีจำกัดในท้องตลาด มี ผู้ผลิตน้อยราย และบริษัทผู้ผลิตมีตลาดทั่วโลก ไม่ง้อผู้ซื้อ EPI อนุญาตให้ใช้เฉพาะ MMR ที่ผลิตจาก คางทูมสายพันธุ์ Urabe และ Jeryl lynn ยิ่ง ทำให้หาวัคซีนยากขึ้น ( ไม่อนุญาตให้ใช้สาย พันธุ์ L-Zagreb เนื่องจากพบว่ามี side effect สูง กว่า ) ปัจจุบัน สายพันธุ์ Urabe ที่เคยใช้ในเด็ก ป.1 บริษัทเลิกผลิต ยิ่งทำให้การจัดหามี ปัญหามากขึ้น ( ปี 2557 ป.1 จึงใช้ MR ) อย่านำ MMR ของเด็กเล็กไปให้นักเรียน มิฉะนั้นจะเกิด MMR ขาดช่วง ( ปลายปี 2557) เหมือนเมื่อปีที่ผ่าน มา

21 รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน สนย.) ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ ชื่อวัคซีนภาษาไทยประเภทอายุ 073MMR 2หัด คางทูม หัดเยอรมันฉีด2 ปี 6 เดือน 072MMRsหัด คางทูม หัดเยอรมันฉีดป.1 901dTCดีทีซีฉีดสำหรับการรณรงค์ ปี 2557-8 1. ปรับการให้วัคซีนรวมหัด - คางทูม - หัดเยอรมันในเด็ก นักเรียนชั้น ป.1 เปลี่ยนเป็นให้ในเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง (073) 2. วัคซีน MR ที่ให้บริการในนักเรียน ป.1 ให้บันทึกรหัสเดิม (072) 3. รณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก ในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปี (901) การบันทึกรหัสวัคซีน


ดาวน์โหลด ppt รณรงค์ให้วัคซีนป้องกัน โรคคอตีบในผู้ใหญ่ อายุ 20-50 ปี ทั่วประเทศ (dT) ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในเด็ก อายุ 2 ½ - 7 ปี ( MR : พค.-กย. 58) รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google