งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สอนโดย ครูปพิชญา คนยืน

2 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ความรู้อื่นๆ และเทคโนโลยีเพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ การเชื่อมโยง และ การริเริ่มสร้างสรรค์

4 หัวข้อที่นักเรียนจะต้องศึกษา
จำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม สมการเชิงเส้นและระบบสมการเชิงเส้น ปริมาตรและพื้นที่ผิว สมบัติของรูปสามเหลี่ยมด้านขนานและการนำไปใช้

5 ลับสมอง

6 เลข 1 ถึง 100 จะมีเลข 0 อยู่ทั้งหมดกี่ตัว รวม 0 ทั้งหมด เท่ากับ 11 ตัว
เลข 1 ถึง จะมีเลข 0 อยู่ทั้งหมดกี่ตัว ลับสมอง รวม 0 ทั้งหมด เท่ากับ 11 ตัว

7 เลข 1 ถึง 1,000 จะมีเลข 0 อยู่ทั้งหมดกี่ตัว
เลข 1 ถึง 1,000 จะมีเลข 0 อยู่ทั้งหมดกี่ตัว ลับสมอง มี 0 ทั้งหมด 11 ตัว มี 0 ทั้งหมด 20 ตัว มี 0 ทั้งหมด 20 ตัว ,000 มี 0 ทั้งหมด 21 ตัว รวม 0 ทั้งหมด เท่ากับ ตัว

8 A เป็นเลขคู่ เลขคู่ตัวถัดไปคือ 20 จงหา A - 8
ลับสมอง A = = 18 A - 8 = = 10

9 X เป็นเลขคี่ เลขคู่ตัวถัดไปคือ 12 จงหา X + 11
ลับสมอง X = = 11 X = = 22

10 จงเติมตัวเลขที่หายไปให้สมบูรณ์
9 5 3 7 4 6 8 ? 9 8 12 24 4 6 2 3 ?

11 33.9 0.7 1.4 3.6 7.2 0.8 ลับสมอง 16.5 17.4 9.3 7.2 10.2 4.3 5.0 2.2 8.0

12 ลับสมอง

13 ลับสมอง

14 ลับสมอง

15 จงหยิบไม้ขีดออก 7 ก้าน แล้วเหลือเป็นเลขโรมัน มีค่าเท่ากับ 4
ลับสมอง จงหยิบไม้ขีดออก 7 ก้าน แล้วเหลือเป็นเลขโรมัน มีค่าเท่ากับ 4

16

17 ก. 3 เท่าของ 8 ค. ผลบวกของ 12 กับ 18 จ. ผลคูณของ 48 กับ 4 ซ. 28 + 33
แนวนอน ก. 3 เท่าของ 8 ค. ผลบวกของ 12 กับ 18 จ. ผลคูณของ 48 กับ 4 ญ หักออกจาก 100 ฎ. 4 เท่าของ 9

18 ฏ. ผลต่างของ 122 กับ 57 ด. ผลบวกของ 76 และ 47
แนวนอน ฏ. ผลต่างของ กับ 57 ฐ. ผลบวกของ 18 , 16 และ 15 ฒ. จำนวนสตางค์ใน 1 สลึง ด. ผลบวกของ 76 และ 47 ถ. น้อยกว่า อยู่ 2 ท. 2 เท่าของ 32

19 ข. มากกว่า 33 อยู่เท่ากับ 8 ฉ. น้อยกว่า 100 อยู่ 1
แนวตั้ง ข. มากกว่า 33 อยู่เท่ากับ 8 ค. 8 เท่าของ 4 ง. 4 เท่าของ 4 ฉ. น้อยกว่า อยู่ 1 ช. 3 เท่าของ 21 ฌ. น้อยกว่า อยู่ 1

20 ญ. มากกว่า 150 อยู่ 2 ณ. สองสลึงมีกี่สตางค์
แนวนอน ญ. มากกว่า อยู่ 2 ฐ. 4 เท่าของสิบ ฑ. 1 โหลมีกี่ชิ้น ณ. สองสลึงมีกี่สตางค์ ด. 9 คู่ ต. 3 โหล

21 2 4 3 1 1 9 2 6 6 1 9 1 3 3 6 6 5 4 9 1 2 5 1 2 3 9 8 6 4

22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 3 6 4 5 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6 1 4 6 4 5 1 1 2 4 1 8 2 4 1 1 2 1 9 2 3 1 1 7 6 4 5

24 พบกันใหม่วันอังคารหน้า ทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ (ต่อ)
เรื่อง ทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google