งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน 1. 2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน 1. 2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน 1

2 2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8

3 ครูปพิชญา คนยืน 3 ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง ใช้ความรู้ทาง คณิตศาสตร์ ความรู้ อื่นๆ และเทคโนโลยีเพื่อ เสริมทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ ใน ด้านการแก้ปัญหา การ ให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง คณิตศาสตร์ การ นำเสนอ การเชื่อมโยง และ การริเริ่ม สร้างสรรค์

4 ครูปพิชญา คนยืน 4 หัวข้อที่นักเรียน จะต้องศึกษา จำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม จำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม สมการเชิงเส้นและระบบ สมการเชิงเส้น สมการเชิงเส้นและระบบ สมการเชิงเส้น ปริมาตรและพื้นที่ผิว ปริมาตรและพื้นที่ผิว สมบัติของรูป สามเหลี่ยมด้านขนาน และการนำไปใช้ สมบัติของรูป สามเหลี่ยมด้านขนาน และการนำไปใช้

5 ครูปพิชญา คนยืน 5 ลับ สมอง

6 ครูปพิชญา คนยืน 6 เลข 1 ถึง 100 จะมีเลข 0 อยู่ ทั้งหมดกี่ตัว ลับสมอง รวม 0 ทั้งหมด เท่ากับ 11 ตัว

7 ครูปพิชญา คนยืน 7 เลข 1 ถึง 1,000 จะมีเลข 0 อยู่ ทั้งหมดกี่ตัว ลับสมอง มี 0 ทั้งหมด 11 ตัว มี 0 ทั้งหมด 20 ตัว มี 0 ทั้งหมด 20 ตัว ,000 มี 0 ทั้งหมด 21 ตัว รวม 0 ทั้งหมด เท่ากับ 192 ตัว

8 ครูปพิชญา คนยืน 8 A เป็นเลขคู่ เลข คู่ตัวถัดไปคือ 20 จงหา A - 8 ลับสมอง A = = 18 A - 8 = = 10

9 ครูปพิชญา คนยืน 9 X เป็นเลขคี่ เลข คู่ตัวถัดไปคือ 12 จงหา X + 11 ลับสมอง X = = 11 X + 11 = = 22

10 ครูปพิชญา คนยืน 10 จงเติมตัวเลขที่หายไป ให้สมบูรณ์ ? ?

11 ครูปพิชญา คนยืน ลับ สมอง

12 ครูปพิชญา คนยืน 12 ลับ สมอง

13 ครูปพิชญา คนยืน 13 ลับ สมอง

14 ครูปพิชญา คนยืน 14 ลับ สมอง

15 ครูปพิชญา คนยืน 15 ลับสมอง จงหยิบไม้ขีดออก 7 ก้าน แล้วเหลือเป็น เลขโรมัน มีค่าเท่ากับ 4

16 ครูปพิชญา คนยืน 16 กขค ฌ ญ ง จ ช ซ ฏ ฎ ฐ ฑฒ ต ณ ด ฉ ถ ท

17 ครูปพิชญา คนยืน 17 แนวนอน ก. 3 เท่าของ 8 ค. ผลบวกของ 12 กับ 18 จ. ผลคูณของ 48 กับ 4 ซ ญ. 87 หักออกจาก 100 ฎ. 4 เท่าของ 9

18 ครูปพิชญา คนยืน 18 แนวนอน ฏ. ผลต่างของ 122 กับ 57 ฐ. ผลบวกของ 18, 16 และ 15 ฒ. จำนวนสตางค์ใน 1 สลึง ด. ผลบวกของ 76 และ 47 ถ. น้อยกว่า 100 อยู่ 2 ท. 2 เท่าของ 32

19 ครูปพิชญา คนยืน 19 แนวตั้ง ข. มากกว่า 33 อยู่เท่ากับ 8 ค. 8 เท่าของ 4 ง. 4 เท่าของ 4 ฉ. น้อยกว่า 100 อยู่ 1 ช. 3 เท่าของ 21 ฌ. น้อยกว่า 140 อยู่ 1

20 ครูปพิชญา คนยืน 20 แนวนอน ญ. มากกว่า 150 อยู่ 2 ฐ. 4 เท่าของสิบ ฑ. 1 โหลมีกี่ชิ้น ณ. สองสลึงมีกี่สตางค์ ด. 9 คู่ ต. 3 โหล

21 ครูปพิชญา คนยืน 21 กขค ฌ ญ ง จ ช ซ ฏ ฎ ฐ ฑฒ ต ณ ด ฉ ถ ท

22 ครูปพิชญา คนยืน

23 ครูปพิชญา คนยืน

24 ครูปพิชญา คนยืน 24 พบกันใหม่วัน อังคารหน้า เรื่อง ทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน 1. 2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google