งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานการรับนักเรียน ปี การศึกษา 2552 เข้าที่หน้าเว็บไซต์ URL: เพื่อดูรายละเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานการรับนักเรียน ปี การศึกษา 2552 เข้าที่หน้าเว็บไซต์ URL: เพื่อดูรายละเอียด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานการรับนักเรียน ปี การศึกษา 2552 เข้าที่หน้าเว็บไซต์ URL: http://210.246.188.60/Rubstudent_web52/ http://210.246.188.60/Rubstudent_web52/ เพื่อดูรายละเอียด และประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ รับนักเรียน เข้ากรอกข้อมูลที่นี่

2 หากช่วงเร่งด่วนเข้าหน้าเว็บไซต์ช้าให้ เข้าตรงเพื่อกรอกข้อมูล ดังนี้ http://210.246.188.60/RubStu dent52/index1.html แล้ว ดำเนินการตามลำดับดังนี้ http://210.246.188.60/RubStu dent52/index1.html ลำดับที่ 1 เปลี่ยน รหัสผ่าน โดยคลิกที่นี่

3 1. สพท. ที่โรงเรียน สังกัดอยู่ 2. ชื่อผู้ใช้งานไม่ ต้องใส่ 3. เลือกชื่อโรงเรียน ของตนเอง 4. รหัสผ่านกลางคือ 1234 5. ประเภทผู้ใช้งาน คือ โรงเรียน 6. คลิกตกลง 7. เลือกเปลี่ยนรหัสผ่านอีกครั้ง

4 คลิกเลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ แล้วคลิกตกลง

5 คลิกออกจากระบบ แล้วเข้าทำงานในลำดับต่อไปด้วยรหัสใหม่

6 ลำดับที่ 2 รายงานแผนการจัดชั้นเรียน ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ก่อน 15 ม. ค. 52 รายการนี้ โรงเรียนส่งข้อมูลให้ สพท. เป็นผู้กรอก หรือแก้ไข คลิก เลือก เข้าสู่ระบบด้วย รหัสผ่านใหม่ คลิก ตกลง

7 1. คลิกเลือก ระดับชั้นที่ โรงเรียนเปิดรับ ให้ถูกต้อง 2. ใส่จำนวน นักเรียนที่ ประกาศรับ จำแนกตาม ประเภทให้ ถูกต้อง ตาม ประกาศ สพฐ.

8 ลำดับที่ 3 กรอกข้อมูลเขตพื้นที่ บริการ 1. คลิกเลือก 2. คลิก เลือก 3. เลือก ระดับชั้นที่ ต้องการกรอก พื้นที่บริการ แล้วเลือก อำเภอ ตำบล หมู่ที่แล้วคลิก บันทึก ทำจน ครบพื้นที่ บริการของ แต่ลระดับชั้น

9 ลำดับที่ 3 กรอกการรับสมัครรายวัน ตามประกาศของ สพฐ. 1. คลิก เลือก 1. เลือก วัน เดือน ปี ที่ นร. มา สมัครให้ถูกต้อง ตามประกาศ 2. เลือกระดับชั้น 3. เลือกมีผู้มา สมัครหรือไม่ 4. กรอกยืนยัน 5. กรอกจำนวนผู้ มาสมัคร จำแนก ตามทะเบียนบ้าน และประเภทให้ ถูกต้อง

10

11 ลำดับที่ 4 กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนที่รับไว้ ให้กรอกจำนวนที่รับไว้ ในวันที่ประกาศผลในแต่ละประเภท และเข้า มาแก้ไขจำนวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในวัน รายงานตัว และวันมอบตัว 1. คลิก เลือก 2. กรอก จำนวนแยก ตามประเภท ให้ถูกต้อง 1. คลิก เลือก

12 ลำดับที่ 4 กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบ การศึกษา ให้รายงานหลังจากการประกาศผล การจบการศึกษา ไม่เกิน 31 มีนาคม 2552 1. คลิก เลือก 2. คลิก เลือก 4. คลิก เลือก 3. กรอกจำนวน นร. ที่จบ

13 ลำดับที่ 5 โรงเรียนควรดูรายงาน เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องของการกรอกข้อมูล 1. คลิกเพื่อดูรายงาน 2. หากมีปัญหาใดๆ กรุณาคลิกเลือก เพื่อดู ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ ประสานงานในเขตพื้นที่ของท่านโดยตรง


ดาวน์โหลด ppt การรายงานการรับนักเรียน ปี การศึกษา 2552 เข้าที่หน้าเว็บไซต์ URL: เพื่อดูรายละเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google