งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 57 ณ 31 มี. ค 56 1. สมาชิก 4,832 คน 4,797 คน 2. ทุนเรือนหุ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 57 ณ 31 มี. ค 56 1. สมาชิก 4,832 คน 4,797 คน 2. ทุนเรือนหุ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 57 ณ 31 มี. ค สมาชิก 4,832 คน 4,797 คน 2. ทุนเรือนหุ้น 249,436, ,324, ทุนสำรอง 25,879, ,738, ทุนสะสมอื่นๆ 9,805, ,803, เงินรับฝาก 636,980, ,493,516.85

2 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 57 ณ 31 มี. ค เงินค้างจ่าย 7,863, ,019, เงินกำไรสุทธิ 30,565, ,155, รวมทุนดำเนินการเมื่อสิ้นปี 1,079,237, ,165, ลูกหนี้เงินกู้ ยกมา 889,255, ,143, จ่ายเงินกู้ระหว่างปี 420,616, ,181,248.00

3 รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 57 ณ 31 มี. ค ชำระคืนจาก สมาชิก 369,630, ,068, เงินกู้ที่เหลืออยู่ที่ สมาชิก เมื่อสิ้นปี 940,242, ,255, ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปรากฎดังนี้ 


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 57 ณ 31 มี. ค 56 1. สมาชิก 4,832 คน 4,797 คน 2. ทุนเรือนหุ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google