งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 57 ณ 31 มี. ค 56 1. สมาชิก 4,832 คน 4,797 คน 2. ทุนเรือนหุ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 57 ณ 31 มี. ค 56 1. สมาชิก 4,832 คน 4,797 คน 2. ทุนเรือนหุ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 57 ณ 31 มี. ค 56 1. สมาชิก 4,832 คน 4,797 คน 2. ทุนเรือนหุ้น 249,436,710.00 225,324,990.00 3. ทุนสำรอง 25,879,336.1622,738,343.14 4. ทุนสะสมอื่นๆ 9,805,041.688,803,225.68 5. เงินรับฝาก 636,980,275.50610,493,516.85

2 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 57 ณ 31 มี. ค 56 6. เงินค้างจ่าย 7,863,818.736,019,124.85 7. เงินกำไรสุทธิ 30,565,134.1326,155,497.45 8. รวมทุนดำเนินการเมื่อสิ้นปี 1,079,237,245.5 5 989,165,309.39 9. ลูกหนี้เงินกู้ ยกมา 889,255,582.48722,143,015.80 10. จ่ายเงินกู้ระหว่างปี 420,616,607.91566,181,248.00

3 รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 57 ณ 31 มี. ค 56 11. ชำระคืนจาก สมาชิก 369,630,093. 58 399,068,681.3 2 12. เงินกู้ที่เหลืออยู่ที่ สมาชิก เมื่อสิ้นปี 940,242,096. 81 889,255,582.4 8 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปรากฎดังนี้ 


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 57 ณ 31 มี. ค 56 1. สมาชิก 4,832 คน 4,797 คน 2. ทุนเรือนหุ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google