งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล การ จัดเก็บ รายได้ ปีงบประมาณ 2555. หน่วย : ล้าน บาท 300 600 900 1,20 0 1,50 0 1,80 0 ก. ค. 55 ก. ค. 56 ก. ค. 56 เป้าห มาย จัดเก็บ ได้ปีนี้ จัดเก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล การ จัดเก็บ รายได้ ปีงบประมาณ 2555. หน่วย : ล้าน บาท 300 600 900 1,20 0 1,50 0 1,80 0 ก. ค. 55 ก. ค. 56 ก. ค. 56 เป้าห มาย จัดเก็บ ได้ปีนี้ จัดเก็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล การ จัดเก็บ รายได้ ปีงบประมาณ 2555

2 หน่วย : ล้าน บาท 300 600 900 1,20 0 1,50 0 1,80 0 ก. ค. 55 ก. ค. 56 ก. ค. 56 เป้าห มาย จัดเก็บ ได้ปีนี้ จัดเก็บ ได้ ปีก่อน เปรียบเทียบ เป้าหมา ย เปรียบเทียบ เป้าหมา ย PMS เปรียบเทียบ จำนวน ร้อย ละ จำนวน ร้อย ละ จำนวน ร้อย ละ 2,102.9 13 1,964. 024 138.88 9 7.07 2,068.7 24 34.1891.65 1,569. 071 533.7 43 34. 02 1,964.0 24 2,102.9 13 2,068.7 24 ล้าน บาท ก. ค. 55 ก. ค. 56 เป้าหมาย เป้าหมาย PMS 2,10 0 0 เป้าหมาย PMS 1,569.0 71

3 หน่วย : ล้านบาท หมายเหตุ อื่นๆ ได้แก่ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ เปรียบเทียบคดี และเบ็ดเตล็ด ประเภท รายได้ จัดเก็บ ได้ เดือนนี้ จัดเก็บ ได้ ปีก่อน เปรียบเทียบ เป้าหม าย ตาม เอกสา ร เปรียบเทียบ เป้าหม าย PMS เปรียบเทียบ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อ ยละ จำนว น ร้อย ละ น้ำมัน 2,102. 230 1,958. 929 143. 301 7.3 2 2,064.112 38.1 19 1.8 5 1,564. 480 537. 750 34. 37 สุรา 0.0504.458- 4.40 8 - 98. 89 4.024- 3.97 4 - 98. 77 4.024- 3.97 4 - 98. 77 เครื่องดื่ ม 0.2580.260- 0.00 2 - 0.8 5 0.2440.01 4 5.7 5 0.2440.01 4 5.7 5 สนาม กอล์ฟ 0.0530.056- 0.00 3 - 5.3 2 0.061- 0.00 8 - 13. 63 0.054- 0.00 1 - 2.0 3 ไนท์คลั บฯ 0.0350.0570.00 8 27. 56 0.0260.00 9 33. 28 0.0250.01 0 38. 56 อาบอบ นวด 0.1870.1630.2515. 18 0.1850.00 3 1.3 3 0.1710.01 6 9.6 3 อื่นๆ 0.0960.0730.02 3 32. 13 0.0720.02 4 33. 07 0.0720.02 4 33. 07 รวม ทั้งสิ้น 2,102. 913 1,964. 024 138. 889 7.0 7 2,068.724 34.1 89 1.6 5 1,569. 071 533. 842 34. 02

4 หน่วย : ล้าน บาท 300 600 900 1,20 0 1,50 0 1,80 0 ก. ค. 55 ก. ค. 56 ก. ค. 56 เป้าห มาย จัดเก็บ ได้ปีนี้ จัดเก็บ ได้ ปีก่อน เปรียบเทียบ เป้าหมา ย เปรียบเทียบ เป้าหมา ย PMS เปรียบเทียบ จำนวน ร้อย ละ จำนวน ร้อย ละ จำนวน ร้อย ละ 2,102.2 30 1,958. 929 143.30 1 7.32 2,064.1 12 38.1191.85 1,564. 480 537.7 50 34. 37 1,958.9 29 2,102.2 30 2,064.1 12 ล้าน บาท ก. ค. 55 ก. ค. 56 เป้าหมาย เป้าหมาย PMS 2,10 0 0 เป้าหมาย PMS 1,564.4 80

5 หน่วย : ล้าน บาท 5,00 0 7,50 0 10,0 00 12,5 00 15,0 00 17,5 00 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2556 เป้าห มาย จัดเก็บ ได้ปีนี้ จัดเก็บ ได้ ปีก่อน เปรียบเทียบ เป้าหมา ย เปรียบเทียบ เป้าหมา ย PMS เปรียบเทียบ จำนวน ร้อย ละ จำนวน ร้อย ละ จำนวน ร้อย ละ 18,409. 759 14,915.887 3,493. 872 23.4 2 18,901. 737 - 491.97 8 - 2.60 15,268.762 3,140. 983 20. 57 14,915. 887 18,441. 820 18,901. 737 ล้าน บาท ปี 2555 ปี 2556 เป้าหมาย เป้าหมาย PMS 20,0 00 2,50 0 เป้าหมาย PMS 15,268. 762

6 หน่วย : ล้านบาท หมายเหตุ อื่นๆ ได้แก่ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ เปรียบเทียบคดี และเบ็ดเตล็ด ประเภท รายได้ จัดเก็บ ได้ ปี นี้ จัดเก็บ ได้ ปีก่อน เปรียบเทียบ เป้าหม าย ตาม เอกสาร เปรียบเทียบ เป้าหมา ย PMS เปรียบเทียบ จำนวน ร้อ ยละ จำนว น ร้อ ยละ จำนวน ร้อ ย ละ น้ำมัน 18,39 8.694 14,870.803 3,527. 891 23. 72 18,85 8.408 - 459. 714 - 2.4 4 15,22 5.531 3173. 163 20. 84 สุรา 2.13933.10 9 - 30.97 1 - 93. 54 35.10 6 - 32.9 67 - 93. 91 35.10 6 - 32.96 7 - 93. 91 เครื่องดื่ ม 2.8192.6260.1937.3 5 2.4510.36 9 15. 04 2.4510.369 15. 04 สนาม กอล์ฟ 1.0000.6230.37660. 34 0.6690.33 0 49. 39 0.6460.35454. 76 ไนท์คลั บฯ 0.3940.3120.08326. 45 0.2740.12 1 44. 02 0.2700.12445. 94 อาบอบ นวด 1.7961.6460.1509.1 2 1.871- 0.07 5 - 4.0 1 1.780- 0.004 - 0.2 2 อื่นๆ 2.8703.200- 0.330 - 10. 31 2.959- 0.08 9 - 3.0 1 2.959- 0.089 - 3.0 1 รวม ทั้งสิ้น 18,40 9.759 14.915.887 3,493. 872 23. 42 18,90 1.737 - 491. 978 - 2.6 0 15,26 8.762 3,140.984 20. 57

7


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล การ จัดเก็บ รายได้ ปีงบประมาณ 2555. หน่วย : ล้าน บาท 300 600 900 1,20 0 1,50 0 1,80 0 ก. ค. 55 ก. ค. 56 ก. ค. 56 เป้าห มาย จัดเก็บ ได้ปีนี้ จัดเก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google