งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conjunction ( คำสันธาน ) หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมประโยค เช่น and, or, because เป็นต้น ตัวอย่างเช่น He went west and I went east. ประโยคที่ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conjunction ( คำสันธาน ) หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมประโยค เช่น and, or, because เป็นต้น ตัวอย่างเช่น He went west and I went east. ประโยคที่ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันคือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Conjunction ( คำสันธาน ) หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมประโยค เช่น and, or, because เป็นต้น ตัวอย่างเช่น He went west and I went east. ประโยคที่ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันคือ He went west. และ I went east. โดยมี and เป็นตัวเชื่อม หรือ คำสันธาน (Conjunction)

3 บางครั้งเราจะไม่เห็นประโยคที่ เชื่อมเข้าด้วยกันเด่นชัด แบบประโยคข้างต้น เช่น You or I must tell the truth. ( คุณหรือฉันจะต้องบอกความ เป็นจริง ) ซึ่งแยกประโยคที่เชื่อมเข้า ด้วยกันได้ดังนี้ You must tell the truth. และ I must tell the truth.

4 " คำสันธาน สามารถเชื่อมคำ หรือข้อความได้ เช่น Two and two are four. ( สอง กับสองเป็นสี่ ) การเชื่อมคำเข้า ด้วยกัน แต่ไม่สามารถแยก ประโยคได้เป็น Two is four. และ Two is four. ได้

5 เชื่อมคำ (noun): Three and two are five. (verb): He got up and walked downstairs. (adjective): John is smart but unrealiable. เชื่อมความ (phrase) They went across the street and into a shop.

6 เชื่อมประโยค (clause) We want no one who is unwilling to work or who won't stay with the job. แต่นิยามข้างต้นยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากคำที่ใช้เชื่อมคำนั้นยังมี preposition อยู่อีก เช่น...the book on the table......a kiss for you...

7 Conjunction เมื่อแบ่งตามความหมาย แล้ว จำแนกได้ 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มใช้เชื่อมความคล้อยตามกัน (Cumulative Conjunctions) หรือ 'and' group" กลุ่มคำที่มีความหมาย เป็น and 2. กลุ่มใช้เชื่อมความขัดแย้งกัน (Adversative Conjunctions) หรือ 'but' group" กลุ่มคำที่มีความหมาย เป็น but 3. กลุ่มใช้เชื่อมความให้เลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง (Alternative Conjunctions) หรือ 'or' group“ กลุ่มคำที่มีความหมายเป็น or 4. กลุ่มใช้เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผล กัน (Illative Conjunctions) คือ 'so' group" กลุ่มคำที่มีความหมายเป็น so

8 Conjunctions กลุ่มนี้มีความหมาย " การเพิ่มเติม " (Addition) เช่น On the table for tea there were cakes and biscuits and tarts and sandwiches. และบ่อยครั้งในกรณีดังกล่าวข้างต้น มักจะใช้ "and" เชื่อมเฉพาะรายการ สุดท้าย ส่วน "and" ตัวอื่นๆ ใช้ comma แทน เช่น On the table for tea there were cakes, biscuits, tarts and sandwiches. ความหมาย " การเพิ่มเติม " ที่นำด้วย "and" นั้นมักจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการ อยู่ (expected) เช่น The fur coat was soft and warm. The car is almost new and in excellent condition.

9 คำเชื่อมอื่นๆ ที่มีความหมายจัดอยู่ใน กลุ่มนี้คือ The fur coat was both soft and warm. The fur coat was soft as well as warm. มีการใช้ Conjunctions กลุ่ม "and" เชื่อมประโยค 2 ประโยค ซึ่งมีประโยค หนึ่งเป็นรูป Imperative เพื่อแสดง ความหมายในเชิง เงื่อนไข (Condition) เช่น Work hard and you’ll get your reward. (= if you work hard, you’ll get your reward.) Utter one word, and you are a dead man! วัตถุประสงค์ (Purpose) เช่น Go and ask him what he wants. Come and help me to lift these boxes.

10 คำเชื่อมกลุ่มนี้แสดงความหมาย " ขัดแย้ง " (Contrast) หรือแสดง ความหมาย " การเพิ่มเติมสิ่งที่ไม่ค่อย ต้องการนัก " เช่น The car was quiet old but in excellent condition. ( เราต้องการ รถยนต์ใหม่ที่อยู่สภาพดี แต่เราไม่ ต้องการรถยนต์เก่าแม้จะอยู่ในสภาพ ดีก็ตาม ) ตัวเชื่อมอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มนี้ ( บางคำ เป็น Prepositional Phrase) เช่น The car was quite old; yet/still/however/nevertheless it was in excellent condition. Subordinating Conjunction "thought" (although) ใช้แสดง ความหมายขัดแย้งกัน เช่น Though the car was quite old, it was in excellent condition.

11 เมื่อ "or" เชื่อมคำ (Words) วลี (Phrases) และประโยค (Sentences) จะมีความหมายดังนี้ " การเลือก " ( ระหว่างของ 2 สิ่ง ) เช่น Take this book or that one. You must work harder or go into another class. การประมาณ (Approximation) เช่น The work will cost $15 or $16. The nearest big town is 20 or 30 miles from where they live.

12 หมายเหตุ เราจะไม่ใช้ "or" ใน กรณีดังกล่าวข้างต้น ถ้าจำนวน เลขที่นำมาประมาณนั้นแตกต่าง กันมากมาย คำเชื่อมอื่นๆ ในกลุ่มนี้คือ Either my answer or yours is wrong. You must either work hard or go into another class. You must work harder, or else go into another class.


ดาวน์โหลด ppt Conjunction ( คำสันธาน ) หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมประโยค เช่น and, or, because เป็นต้น ตัวอย่างเช่น He went west and I went east. ประโยคที่ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google